Vedtekter til bygningsloven for Tromøy kommune.

DatoFOR-0000-00-00-384
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-05-12-675
Endrer
Gjelder forTromøy kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tromøy

Kapitteloversikt:

Endret 27. august 1984 nr. 1604, 24. januar 1989 nr. 37, 12. mai 1989 nr. 675.

27. aug. 1984 nr. 1604.
Til § 21 annet ledd.

I. Denne generalplanvedtekt gjelder for hele Tromøy kommune, med unntak for de områder hvor det foreligger reguleringsplan og de områder hvor det foreligger disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen i medhold av vedtekt til bygningslovens § 82.

II. De arealer hvor denne vedtekt gjelder kan ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealene ligger, og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.

III. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV. Denne vedtekt trer i kraft straks, og gjelder inntil godkjent generalplan foreligger, dog ikke utover 10 år fra stadfestingen.

(II 1984 s 425)

30. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 28 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjon.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1139)

30. juli 1966
Til § 63.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1139)

30. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeid og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd i full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1139)

30. juli 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 1139)

30. juli 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1139)

30. juli 1966
Til § 78.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1139)

14. jan. 1985 nr. 43.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus er ikke tillatt oppført i Tromøy kommune.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter for bygninger som er nevnt, samt vesentlig endring av slik bygning (f.eks. tilbygg eller påbygg). Forbudet gjelder inntil 1. januar 1990.

2.For bygninger som er nevnt gjelder foruten bestemmelsene i bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 og 68 også §§ 62, 63, 66, 69, 70, 74 nr. 2, 75, 77, 87 nr. 2, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kapitlene XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne vedtekt.
4.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Tromøy kommune, stadfestet den 29. august 1973.

(II 1985 s 29)

6. des. 1966
Til § 107.

Bestemmelsen i § 107 skal gjelde for hele kommunen.

(I 1966 s 1892)

2. juni 1986 nr. 1324.
Til § 117.

I Tromøy kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes iverk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling som vil vanskeliggjøre planlegging.

(II 1986 s 434)

12. mai 1989 nr. 675.

Tromøy kommunestyre har 27. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 2. juni 1986 nr. 1324 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Aust-Agder har 12. mai 1989 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1990.

(II 1989 205)

24. jan. 1989 nr. 37
Til § 118:

For en periode på 10 år fra plan- og bygningslovens ikrafttreden 1. juli 1986 innføres forbud mot oppankring, fortøyning m.v. av husbåter o.l. innretninger. Forbudet gjelder utenom havnedistrikter langs kysten nærmere land enn 100 meter ved alminnelig høyvann.

(II 1989 27)