Vedtekter til bygningsloven for Trysil kommune

DatoFOR-0000-00-00-386
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-05-23-1199
Endrer
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Trysil

Kapitteloversikt:

8. okt. 1974
Til § 49 nr. 1.

De utgifter eier (fester) plikter å refundere i medhold av § 46 nr. 1 fordeles etter eiendommens areal. Hvor eiendommen støter til mer enn en veg, skal refusjon betales for opparbeidelse av den veg hvortil eiendommen har sin avkjørsel.

(II 1974 s 245)

12. mars 1980
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg, vann og kloakk skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell 1 klasse I og II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrift om faste priser.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 163)

5. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonene og fordelingene foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjørelse ved skjønn, og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betaling helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer som blir sameie i samme forhold som fastsatt for refusjonene.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1005)

5. juli 1966
Til § 81.
1.For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde, foruten reglene i bygningslovens kap. III og IV og § 65, følgende §§: 74 nr. 2, 77, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94 nr. 1 og 2, 95, 96, 97, 98, 99, 109, kap. XV og XVI.
2.For bygninger nevnt under pkt. 1 skal dog ikke §§ 97, 98, 99 og 109 gjelde såfremt bygget er planlangt av, og oppførelsen står under kontroll av Hedmark Landbruksselskap. Opplysninger om dette må i tilfelle gis i byggeanmeldelsen.

(I 1966 s 1005)

23. mai 1986 nr. 1199.
Til § 82.

I medhold av § 4 i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7 har Miljøverndepartementet 23. mai 1986 stadfestet vedtak av Trysil kommunestyre 14. november 1985 om vedtekt til § 82 i bygningsloven for Trysil kommune, med noen mindre endringer foretatt av departementet. Vedtekten skal lyde slik:

1.Utenom de områdene som i godkjent generalplan er avsatt til byggeområder for hytter er det i Trysil kommune forbudt å oppføre sportshytter, sommerhus og lignenede bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus og naust. Det samme gjelder fradeling eller bortfesting av tomter til bygninger som nevnt.
2.Unntatt fra bestemmelsene i nr. 1 er de disposisjonsplaner som ved vedtektenes stadfestelse er godkjent av fylkesmannen.
3.Fradeling eller bortfesting av tomter til eller oppføring av bygninger som nevnt under nr. 1 skal i de områder som i godkjent generalplan er avsatt til hytteområder, bare skje etter reguleringsplan.
4.For bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 første ledd og 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 74 nr. 2, 75, 91, 109 og kap. XIII, XV og XVI samt byggeforskriftenes kap 49.

For hytteområder som omfattes av reguleringsplan, gjelder bestemmelsene om refusjon i bygningslovens kap. VI.

5.Med unntak av tomter som er tillatt etter reguleringsplan, må tomt (herunder punktfeste) for bygninger som nevnt under nr. 1, ikke ligge nærmere vassdrag (elv, sjø o.l.) enn 50 m. Avstanden regnes fra strandlinje målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.
6.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene i denne vedtekt.
7.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Trysil kommune stadfestet 11. desember 1971.

(II 1986 s 401)

17. okt. 1980.
Til § 93, 3. og 4. ledd.

Utenom områder med stadfestet reguleringsplan og tilhørende reguleringsbestemmelser gjelder ikke bestemmelsene i første ledd for følgende bygg og anlegg:

1.Bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som
a)ikke har større grunnflate enn 10 m²
b)ikke har større mønehøyde enn 2,5 m
c)ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller garasje eller naust.
2.Mindre forstøtningsmur og for fast innhegning mot veg.