Vedtekter til bygningsloven for Tune kommune

DatoFOR-0000-00-00-389
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2000-03-17-240
Endrer
Gjelder forTune kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tune

Kapitteloversikt:

Endret 7 mai 1987 nr. 428, 26 juni 1989 nr. 504, 17 mars 2000 nr. 240 (opphevet deler av vedtekten - se nå Sarpsborg).

7. sept. 1979
Til § 1 i lov av 21. des. 1956 nr. 3.

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres følgende eiendommer fra Tune kommune i Østfold fylke til Sarpsborg kommune i samme fylke:

a)Del av gnr. 1 bnr. 1, del av gnr. 1 bnr. 5, gnr. 1 bnr. 3, del av gnr. 1 bnr. 4 (Maugesteneiendommene), gnr. 1 bnr. 7 (Sportshallen) og gnr. 1 bnr. 9 (Baterød 2), og
b)del av Landegård (Sarpsborg kommunes eiendom beliggende i Tune kommune).

Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 1980.

Den nye grensen mellom de to kommuner for så vidt gjelder det området som er nevnt under pkt. a går fra det punkt som oppstår der den gamle grensen mellom de to kommuner treffer hovedbølgrensen mellom Skjøren Østre gnr. 61, og Maugsten Østre, gnr. 1 i en avstand av 95 m. Dette punkt er nytt og gis betegnelsen nr. 51. Herfra i hovedsak i nordlig retning følger så den nye grensen mellom de to nevnte gårdsbruk ca. 1.770 m til grense mot Holleby ca. 250 m i østlig retning til fylkesveg B-553 og følger denne vegs vestside ca. 1.000 m mot sør til geopunkt 1.190. Herfra går grensen ca. 130 m mot sørøst til retning med høyspent luftlinje, følger tilnærmet linjens retning ca. 370 m i sørvestelig retning og herfra ca. 220 m mot østsørøst til Glomma som følger ca. 300 m tilbake til by-sten nr. 20. Omredigert grensebeskrivelse blir gitt etter at grensestenene er montert og kooridnatbestemt. Dette vil bli inntatt i den tilhørende skylddelingsforretning.

For så vidt angår parsell som nevnt under pkt. b er grensebeskrivelsen følgende: 

Grensen tar til 7 m nord for by-sten 40, følger nordgrense av tomt 318 av gnr. 62 bnr. 41, og videre østgrensen av tomt 410 av gnr. 62 bnr. 41 og øst- og nordgrensen for tomt 155 av gnr. 62 bnr. 41. Videre østgrensen for gnr. 62 bnr. 247 og tomt 180 av gnr. 62 og bnr. 41 fram til senter av Løypevegen som følges fram til by-sten 41.

(II 1979 s 373)

9. okt. 1980
Til § 10 nr. 1

Bygningsrådet skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 786)

19. juni 1968
Til § 49 nr. 1.

Ved fordelingen av refusjonsbeløp for veg og kloakk skal en halvpart av utgiftene fordeles i forhold til eiendommens grunnareal og en halvpart i forhold til eiendommens tillatte utnytting (brutto areal).

(I 1968 s 783)

19. juni 1968
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2 klasse II.

(I 1968 784)

19. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1072)

19. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm.

Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1073)

22. jan. 1971
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk gjelder bygningsloven i sin helhet.

(I 1971 s 1513)

19. juli 1966
Til § 82.
1.Hyttebygging m.v. kan bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonplan for bestemte områder.
2.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III,IV og § 65 også gjelde §§ 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2 og 94, jfr. 93, 95, 97, 98, 109 og kap. XII, XV, XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(I 1966 s 1074)

7. mai 1987 nr. 428.
Til § 117.

I Tune kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 81, 84, 86a, 86b og 93, uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1987 s 284)

26. juni 1989 nr. 504
Til § 117.

Tune kommunestyre har 15. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 7. mai 1987 nr. 428 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Østfold har 26. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 152)