Vedtekter til bygningsloven for Tustna kommune

DatoFOR-0000-00-00-390
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-30-858
Endrer
Gjelder forTustna kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tustna

Kapitteloversikt:

Endret 21. april 1986 nr. 1308, 30. juni 1989 nr. 858.

20. mars 1985 nr. 717.
Til § 21, første ledd, bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Tustna kommune, vedtatt av kommunestyret den 29. desember 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag.

II. Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger reguleringsplan og godkjente strandplaner:

1.Reguleringsplan Haugen boligfelt, Leira,
2.Reguleringsplan Hannasvik,
3.Reguleringsplan Tømmervåg II,
4.Reguleringsplan Nordheim,
5.Strandplan Halsnes,
6.Strandplan. Gnr. 4. Bnr. 1,
7.Strandplan Leira Vest.

III. Vedtektsområdet er vist på følgende kart i målestokk 1:50.000 og 1:5.000, datert den 8. april 1983 og gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag: 

Oversiktskart M = 1:50.000, Tegn. nr. 01

Soneplan for Tømmervåg M = 1:5.000, Tegn. nr. 02

Soneplan for Leira M = 1:5.000, Tegn. nr. 03

Soneplan for Hyttneset M = 1:5.000, Tegn. nr. 04

Soneplan for Gullstein M = 1:5.000, Tegn. nr. 05

Soneplan for Nordheim M = 1:5.000, Tegn. nr. 06

Soneplan for Hals M = 1:5.000, Tegn. nr. 07

Soneplan for Halsnes M = 1:5.000, Tegn. nr. 08 

Arealbruken er slik:

a)Byggeområder

Detaljert arealbruk som vist på ovennevnte soneplankart.

b)Jord-, skog-, og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål nevnt under pkt. a.

IV. Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI. Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdato.

(II 1985 s 227)

22. juli 1985 nr. 1513.
Til § 82.
1.Oppføring av sporshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og båthus er bare tillatt i de områdene som i godkjent generalplan er forutsatt nyttet til jord-, skog- og naturområder.

Det samme gjelder vesentlig endring av slik bygning, f.eks. tilbygg samt fradeling og bortfesting av grunn til slikt formål.

2.Unntatt fra forbudet i nr. 1 er områder der det foreligger godkjent disposisjonsplan, godkjent strandplan eller reguleringsplan før denne vedtekt trer i kraft.
3.For bygninger som er nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66.1, 70, 74 nr. 2, 87, 93, 94, 109, samt kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1985 s 538)

21. april 1986 nr. 1308.
Til § 117.

Tustna kommunestyre har 21. april 1986 gjort vedtak om at det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke kan settes i gang arbeid eller tiltak etter §§ 84 og 93 i denne loven, uten etter godkjenning av bygningsrådet, før området går inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder for andre tiltak, fradeling m.v. som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Nærmere opplysninger om forskriften med fullstendig tekst kan en få ved å henvende seg til kommunen.

(II 1986 s 428)

30. juni 1989 nr. 858.
Til § 117.

Tustna kommunestyre har 29. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 21. april 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 30. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1990. 

Forskriften1 lyder:

I Tustna kommune kan det inntil 1. juli 1990, i 4 år fra iverksetting av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77, ikke settes iverk arbeid eller tiltak som nevnt i §§ 81, 84, 86a, 86b og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området går inn i arealdelen i kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra plankravet.

1.Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 261)