Vedtekter til bygningsloven for Tydal kommune

DatoFOR-0000-00-00-392
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1994-02-17-400
Endrer
Gjelder forTydal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tydal

Kapitteloversikt:

Endret 28. mai 1986 nr. 2360, 28. juli 1989 nr. 750, 17. februar 1994 nr. 400.

23. april 1982 Nr. 878.
Til § 21 første ledd bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Tydal kommune, vedtatt av Tydal kommunestyre 9. oktober 1980, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet den 23. april 1982.
II.Vedtekten gjelder for arealer i Tydal kommune som i følge generalplanen skal utnyttes som jord-, skog- og naturområde og som er beskrevet under pkt. III.
III.De områdene som undergis vedtekt, ligger innenfor en ytre avgrensing som dannes av kommunegrensa og avgrenses mot utbyggingsområdene i samsvar med grenselinjer slik de er inntegnet på kart i målestokk 1:10.000, datert september 1978, over
-Græsli
-Aune
-Ås
-Stugedal
IV.Innenfor de områder hvor denne vedtekten gjelder som beskrevet under pkt. II og III, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
V.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
VI.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1982 s 370)

19. mars 1968
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg og opplag og lagre av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1968 s 404)

19. mars 1968
Til § 81.

Før oppføring av driftsbygninger for skogbruk settes i gang må melding sendes bygningsrådet. Meldingen skal inneholde opplysninger om bygningens areal, avstand til annen bebyggelse, nabogrense og offentlig vei.

(I 1968 s 404)

29. april 1982
Til § 82.
1.I Tydal kommune kan oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende bebyggelse som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus og tilbygg bare skje i områder som er avsatt til dette formål på kart i målestokk 1 : 50.000 datert januar 1979 og gitt Miljøverndepartementets påtegning den 29. april 1982.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål.

Oppføring av bygninger og fradeling og bortfesting av tomter som nevnt kan bare skje etter endelig reguleringsplan.

2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 100 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, eller nærmere veg og gangsti åpen for allmenn ferdsel enn 20 m, målt horisontalt fra vegens midtlinje, jfr. bestemmelsene i veglova om avstand fra offentlig veg.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1 gjelder foruten bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 og 68 og §§ 63, 66, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 og 109, kap XV og XVI.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.
5.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1982 s 378)

17. februar 1994 nr. 400
Til § 85.
§ 1.Denne vedtekt gjelder plassering av midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, bobiler, telt o.l. langs følgende veger med sideveger og inntil 100 m fra disse i Tydal kommune:
-Fylkesveg U-992 Ås - Stugudal
-Fylkesveg U-992 til kommunegrense Holtålen
-Nesjøvegen
-Sylsjøvegen
-Ridalsvegen fra fylkesveg U-992 Stugudal til kommunegrense Røros
-Langdalsvegen
-Vegen fra riksveg 705 til Græsli dam
-Sandmælen Friluftsområde
-Vegen fra endepunkt fylkesveg U-992 Østbyvegen, bom Opphaug - Essandvegen - Skarpdalsvegen med sideveger
-Nebjørgvegen
-Kistafossvegen
-Kubjørgvegen
§ 2.Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, bobiler, telt o.l. kan innenfor område nevnt i § 1 bare plasseres på dertil innrettede og godkjente plasser/steder.

Plassering av campingvogner på tomt bebygd med småhus som er helårsbolig og oppsetting av mindre bærbare telt hjemlet i friluftslovens § 9 omfattes ikke av denne vedtekt.

§ 3.På innmark, setervoller og hyttetomter kan grunneier uten bygningsrådets samtykke tillate plassering av inntil 3 campingvogner eller andre innretninger jfr. § 2 i inntil 4 uker.

Når særlige grunner foreligger, f.eks. i forbindelse med stevner eller arrangement kan bygningsrådet etter søknad samtykke i plassering i utmark og av et større antall for en tidsavgrenset periode.

4.Forbudet etter § 2 gjelder ikke plassering av campingvogner e.l. som er nødvendig for utøvelse av næringsvirksomhet (kvilbu for skogsdrift m.m.)
§ 5.Vedtak truffet av Bygningsrådet (Teknisk Hovedutvalg) etter denne vedtekt, kan påklages Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
§ 6.Denne forskrift trer i kraft etter at den er vedtatt av kommunestyret og er blitt kunngjort jfr. forvaltningslovens § 39, kfr. § 38, bokstav c.

(II 1994 nr. 4)

28. mai 1986 nr. 2360
Til § 117.

Tydal kommunestyre vedtok 28. mai 1986 forskrift om midlertidig plankrav etter § 117 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 som trådte i kraft 1. juli 1986.

I Tydal kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelse av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes iverk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1987 s 350)

28. juli 1989 nr. 750.
Til § 117.

Tydal kommunestyre har 1. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 28. mai 1986 nr. 2360 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har 28. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 236)