Vedtekter til bygningsloven for Tynset kommune

DatoFOR-0000-00-00-393
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1993-04-27-605
Endrer
Gjelder forTynset kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tynset

Kapitteloversikt:

28. mai 1986 nr. 1316, 25. mai 1989 nr. 436, 27. april 1993 nr. 605.

30 mars 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 686)

30 mars 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 686)

30 mars 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidet og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 686)

30 mars 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1967 s 686)

30 mars 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 686)

9. aug. 1976
Til § 81.
1.
a.For driftsbygninger for jord- og skogbruk i tettbygd strøk skal foruten reglene i § 81 første ledd også gjelde reglene i kapittel XII og §§ 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 109 og kapittel XV og XVI.
b.For husvær til seterbruk og skogsdrift skal - med unntak av §§ 74 nr. 1, 97 og 99 - bygningslovens bestemmelser gjelde fullt ut i hele kommunen - herunder også bestemmelsene i § 81 første ledd.

Før byggetillatelse gis for husvær til seterbruk skal det være framlagt uttalelse fra jordstyret om det av hensyn til driften av setereiendommen er behov for omsøkte husvær.

Før byggetillatelse gis for skogshusvær skal det være framlagt uttalelse fra skogrådet om det av hensyn til driften av skogeiendommen er behov for omsøkte husvær.

Husvær for seterbruk og skogsdrift må ikke plasseres nærmere vassdrag (bekk, elv, tjern, sjø e.l.) enn 100 m, målt horisontalt fra strandlinjen ved gjennomsnittlig flomvannstand.

c.Bygningsrådet kan føre bygningskontroll.
2.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt. Denne unntaksadgang gjelder dog ikke unntak fra bestemmelsene i kap. III og IV og i § 65 samt fra § 81 første ledd for øvrig ut over det som følger direkte av denne bestemmelse.
3.Vedtekten trer i kraft straks. Vedtekt til § 81 for Tynset kommune, stadfestet av departementet 30. mars 1967, oppheves.

(II 1976 s 250)

27. aug. 1973
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er fradeling eller bortfesting (herunder punktfesting) av tomter til og oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus, naust o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, ikke tillatt.
2.Fra bestemmelsene under nr. 1 gjelder følgende unntak:
a)De disposisjonsplaner som ved vedtektens stadfestelse er godkjent av fylkesmannen, tillates gjennomført.
b)Når særlige grunner foreligger, og det både etter bygningsrådets og helserådets skjønn finnes ubetenkelig, kan enkelt hyttetomt tillates fradelt eller bortfestet (herunder punktfestet) og bebygd.

Bygningsrådet fastsetter nærmere vilkår for tillatelsen.

3.I områder hvor generalplan med stadfestede vedtekter foreligger, kan fradeling og bortfesting (herunder punktfeste) av tomter til og oppføring av slike bygninger som nevnt under nr. 1, bare skje når det foreligger stadfestet reguleringsplan eller disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og helserådet og godkjent av fylkesmannen eller når tillatelse er meddelt etter nr. 2 b.
4.For fradeling og bortfesting (herunder punktfeste) av tomter til og oppføring av slike bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 109 og kap. XV og XVI samt byggeforskriftenes kap. 49.

I de områder av kommunen hvor det ifølge vedtekt til bygningslovens § 62 skal foretas oppmåling og kartlegging av grunnen, skal § 62 også gjelde for slik bebyggelse og fradeling som nevnt i denne vedtekt.

For hytteområder som omfattes av stadfestet reguleringsplan, gjelder bestemmelsene om refusjon i bygningslovens kap. VI.

5.Med unntak av tomter som er tillatt etter vedtektens nr. 2 a eller stadfestet reguleringsplan, må tomt (herunder punktfeste) for bygninger som nevnt under nr. 1, ikke ligge nærmere vassdrag (elv, sjø o.l.) enn 100 m. Avstanden regnes fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. Hytte må ikke ligge nærmere veg som er åpen for alminnelig ferdsel enn 50 m målt horisontalt fra vegens midtlinje.
6.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(I 1973 s 986)

27 april 1993 nr. 605
Til § 91 a

Plan- og bygningslovens § 91 a gjøres gjeldende som vedtekt for Tynset kommune fra 1. juli 1993.

Det må foreligge tillatelse fra bygningsrådet (teknisk utvalg) for:

a)å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge,
b)å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når bygningen
1.er ekspropriert av det offentlige
2.ligger innenfor område som er regulert til fornyelse (§ 25 nr. 8) og er ervervet av kommunen eller andre som med kommunestyrets samtykke skal stå for fornyelsen,
c)å slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler,
d)annen ombygging av bolig enn den som omfattes av bokstav a eller c når ombyggingen fører til at leilighet må fravikes.

Ved avgjørelsen av om tillatelse etter første ledd bokstav a til d skal gis, tas det hensyn til en forsvarlig utnytting av boligmassen. Det kan stilles vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig.

Dersom bolig er omgjort i strid med vedtekt gitt etter første ledd, kan bygningsrådet påby at den settes i slik stand at den kan tjene sitt opprinnelige formål.

(II 1993 392)

16 jan 1974
Til § 104.

Innenfor hele kommunen skal ubebygd del av eiendom holdes ryddig og i ordentlig stand. Bygningsrådet kan i spesielle tilfelle gjøre unntak for områder utenfor tettbygd strøk.

Bygningsrådet kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd del av eiendom, når den etter rådets skjønn vil virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe for andre.

(II 1974 s 16)

28. mai 1986 nr. 1316.
Til § 117.

I Tynset kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

(II 1986 s 431)

25. mai 1989 nr. 436
Til § 117.

Tynset kommunestyre har 11. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 17. juni 1986 nr. 1316 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Hedmark har Tynset 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 128)