Vedtekter til bygningsloven for Tysfjord kommune

DatoFOR-0000-00-00-394
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1983-01-27
Endrer
Gjelder forTysfjord kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tysfjord

Kapitteloversikt:

7. juni 1982 Nr. 1007.
Til § 21 annet ledd.
I.Denne generalplanvedtekt gjelder for hele Tysfjord kommune, med unntak for de områder hvor det foreligger stadfestet reguleringsplan.
II.De arealer hvor denne vedtekt gjelder kan ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealene ligger, og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.
III.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
IV.Denne vedtekt trer i kraft straks, og gjelder inntil godkjent generalplan foreligger, dog ikke utover 10 år fra stadfestingen.

(II 1982 s 416)

31. mai 1969
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk skal legges til grunn utgiftsoverslag etter faste priser i departementets normalvedtekter tabell 1 klasse I.

(I 1969 s 541)

27. jan. 1983
Til § 82.
1.Inntil godkjent generalplan med stadfestede vedtekter eller reguleringsplan foreligger kan fradeling av tomt for eller oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, bare foretas etter disposisjonsplan som er godkjent av fylkesmannen.
2.For bygninger nevnt under nr. 1, skal også gjelde §§ 66, nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 94, jfr 93 og 96, samt kap. XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
4.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Tysfjord kommune, stadfestet den 16. februar 1971.

(II 1983 s 38)