Vedtekter til bygningsloven for Alta kommune, Finnmark

DatoFOR-0000-00-00-4
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2008-05-26-885
Endrer
Gjelder forAlta kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Alta

Kapitteloversikt:

Endret ved forskrifter 4 juli 1986 nr. 1532, 20 juli 1989 nr. 734, 27 nov 1990 nr. 1051, 21 feb 1994 nr. 545, 20 jan 1995 nr. 64, 21 mars 2000 nr. 391, 26 mai 2008 nr. 885. Endres ved forskrift 22 juni 2009 nr. 1042 (i kraft 13 sep 2009).

30. sept. 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

(II 1980 s 754)

30. sept. 1980
Til § 38 nr. 3

Ved refusjonsfordeling for området innen de stadfestede reguleringsplaner der tillatt utnyttingsgrad ikke er fastsatt i planen skal utgiftene fordeles med en tredjedel i forhold til lengden av eiendommens grense til vegen og to tredjedeler i forhold til eiendommens grunnareal.

(II 1980 s 754)

30. sept. 1980
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festere) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever, det skal fastsetting av refusjonen for fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utestå.

(II 1980 s 754)

22.06.2009 nr. 1042
Til § 66a.
1.Denne vedtekt er gitt jf. plan- og bygningsloven § 66a. Vedtektens virkeområde er Sentrum og Alta Sentrum, i henhold til konsesjonen gitt 12. desember 2007 til Finnmark Miljøvarme AS.
2.Nye bygninger som oppføres med bruksareal BRA over 300 kvm, samt eksisterende bygninger med bruksareal BRA over 300 kvm der det foretas hovedombygging, eller tilbygg over 300 kvm BRA, i samsvar med plan- og bygningsloven § 93 jf. § 87 pkt. 2a, c og d, skal tilknyttes det aktuelle fjernvarmeanlegget. Samme bestemmelse gjelder for enkelttiltak/enheter som ligger samlet innenfor et område på 2 dekar (2000 m² ) når summen av enhetene/enkelttiltakene overskrider ovennevnte arealgrense.
3.For tilfeller der det ikke er praktisk eller samfunnsmessig forsvarlig, eller hvor bygningens varmebehov er dekket av intern overskuddsvarme og hvor det ikke er behov for å få tilført fjernvarme for å få dekket oppvarmingsbehovet, eller ved hovedombygging hvor tilknytning vil medføre uforholdsmessig store inngrep i bygningen, kan Alta kommunens Hovedutvalg for drift og miljø, etter begrunnet søknad, gi dispensasjon fra tilknytningsplikten. Det skal i slike tilfeller innhentes uttalelse fra fjernvarmeanleggets eier.

(II 2009 hefte 4).

30. sept. 1980
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Ved, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) skal holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1980 s 754)

20. januar 1995 nr. 64
Til § 69 nr. 3:1
1.Krav til ferdigstilling av utearealer:

I reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesaker skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i Plan- og bygningslovens § 69 nr. 1.

Bygningsrådet kan kreve plan for utforming av ubebygd areal og fellesareal. Når et areal som er større enn ca. 2,5 daa skal bebygges under ett, skal slik plan alltid innsendes.

Rådet kan påby endringer i innsendte planer etter retningslinjer rådet trekker opp. Rådet kan herunder blant annet kreve at verdifullt landskap og vegetasjon bevares.

Bygningsrådet kan sette frist for fullføring av opparbeidelsen, slik at utenomhusanlegg blir ferdigstilt samtidig med bebyggelsen. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres.

2.Ved boligbebyggelse skal det for hver leilighet avsettes uteoppholdsareal på minimum 50 kvadratmeter. Utearealet skal bestå av et lekeareal for barn (25 m² ) og oppholdsareal for voksne (25 m 2). Lekearealet bør ligge samlet, være veldrenert, med variert terreng, solrikt og trafikksikkert.
3.For lekeplasser for barn gjelder følgende regler:

Innenfor en avstand av ca. 150 m fra den enkelte bolig skal det anlegges et skjermet uteoppholdsareal for barn og voksne. Arealet bør være solrikt, sør-vest-vendt, veldrenert, skjermet for vind og snødriv, og ikke under 0.6 da.

Lekeplassene bør gi mulighet for variert aktivitet både sommer- og vinterstid.

4.Parkeringsplasser
-Bolig over 60 m²

2 p-pl., enten det er på egen tomt eller på fellesareal.

-Bolig under 60 m²

1 p-pl.

-Kirker

0,3 p-pl. av antall sitteplasser

-Kino, teater

0,4 p-pl. av antall sitteplasser + ansatte

-Møte-/konferanserom

10 p-pl. pr. 100 m²

-Restaurant

0,25 p-pl. av antall sitteplasser + ansatte

-Hotell

0,6 p-pl. av antall rom + ansatte

-Idrettsanlegg

0,4 p-pl. av tilskuere + ansatte

-Barnehage

0,8 p-pl. av ansatte + 0,1 p-pl. pr. barnehageplass, for henting og bringing

-Skoler

0,8 p-pl. av ansatte + 0,2 av elever over 18 år

-Sykehus

0,8 p-pl. av sengetallet

-Kontor

2,5 p-pl. pr. 100 m²

-Forretning

2,5 p-pl. pr. 100 m² + lasteareal

-Industri, handverktjenester

1 p-pl. pr. 100 m² + lasteareal

-Lager

0,5 p-pl. pr. 100 m² + lasteareal

-For bygg med uklare eller flytende grenser mellom formål med ulikt krav til parkeringsdekning, skal det strengeste kravet gjøres gjeldende for hele arealet.
-Bygningsarealet regnes som brutto golvareal. Golvareal med skråtak beregnes som BRA etter NS-3940.
-For bygg der antall plasser beregnes etter golvareal, skal det i alle fall skaffes 0,8 p-pl pr. ansatt + lasteareal.
5.Bygningsrådet kan i spesielle tilfelle dispensere fra disse vedtektene og det kan settes vilkår for dispensasjon.

Forskriften trer i kraft 15. februar 1995.

(II 1995 41)

1Opphevet ved forskrift 21 mars 2000 nr. 391 for de områder hvor kommunedelplan vedtatt 22 september 1997 for Alta tettsted gjelder.
21. feb. 1994 nr. 545
Til § 69 nr. 4.
§ 1.Innafor planområdet for Alta tettsted (mellom Transfarelv og Hjemmeluft) kan byggherrer gis anledning til frikjøp av de parkeringsplassene byggemeldte prosjekt mangler. Dersom et prosjekt ligger slik til at det i nærheten ikke kan skaffes offentlige parkeringsplasser, kan frikjøpsordninga ikke nyttes. Krav til parkeringsdekning etter vedtekt til pbl § 69 nr. 3 (eller reguleringsplan) gjøres gjeldende ved byggemelding etter pbl § 93 a (nybygg), § 87 nr 2 a, b og c (hovedombygging, reparasjon, tilbygg), og bruksendring. Kravet til parkeringsdekning regnes i forhold til det tilleggsbehovet som byggemeldt tiltak utløser. Ved frikjøp overtar kommunen plikta til å skaffe tilsvarende parkering.
§ 2.Før byggearbeid settes igang, betaler byggherrer til Alta kommune et vedtatt gebyr pr. manglende plass til kr 8.000,-. Kommunestyret vurderer og vedtar ny sats ved hvert årsbudsjett.
§ 3.De innbetalte midlene plasseres i et kommunalt fond kalt: Fond til parkeringsformål i Alta tettsted.
§ 4.Innestående, forrentede midler på fondet skal nyttes til planlegging og bygging av sentrale, offentlige parkeringsplasser og parkeringsanlegg.

(II 1994 nr. 4)

30. sept. 1980
Til § 76.

For boligbebyggelse skal det avsettes plass til 1 garasje pr. bolig. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen. Garasjen bør plasseres slik at det blir oppstillingsplass for bil på egen grunn utenfor garasje, jfr. § 69. Bygningsrådet kan gjøre unntak fra denne vedtekt når garasjeplass for eiendommens behov er sikret på annen måte.

(II 1980 s 754)

1. aug. 1979
Til § 82.
Pkt.1 Fradeling av tomt til og oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus eller lignende bygninger beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare skje etter stadfestet reguleringsplan eller etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
Pkt.2 For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1 og 2, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75, 91, 93, 94, 95, 109 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal i tillegg bygningslovens § 66 nr. 2 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.

Pkt.3 Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene ovenfor.
Pkt.4 Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(II 1979 s 336)

Dispensasjons adgang

Bygningsrådet kan når, særlige grunner foreligger, etter grunngitt søknad gi dispensasjon fra følgende bestemelser:

1.Bygningslovens §§ 67, 69, 70, 72, 73,, 75, 76, 81, 83 og 87 med tilhørende vedtekter.
2.Byggeforskriftenes kap. 31, 32, 33:4, 34:1, 34:2, 34:3, 39, 42:5, 44, 47:1, 48 og 49. Denne dispensasjonsmyndighet gjelder ikke godkjenning av konstruksjoner, materialer m.v. som tilligger departementet.
3.Vedtekt til § 82 i den utstrekning den gjør bestemmelsene under nr. 1 og 2 gjeldende for sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på bebos i kortere tidsrom samt for tilhørende uthus.

Før rådet gjør vedtak, skal naboer og gjenboere varsles på den måte er nevnt i § 94 nr. 3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknaden fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter § 93 eller når søknaden åpentbart ikke berører naboens interesser.

Bygningsrådet kan sette vilkår for dispensasjon.

(II 1980 s 754)

26. mai 2008 nr. 885
Til § 85.

Vedtekt om parkering og oppstilling av transportable innretninger i Joatka

§ 1.Virkeområde

Vedtektens virkeområde er fra bommen i Stilla, til bommen i sørenden av Stuorajavri. Den skal også gjelde 800 m øst og vest for veien i Joatka. Området blir i det følgende i vedtekten omtalt som Joatka.

Vedtekten er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 85.

Parkering i området gjelder når bommen er åpen fra 16. juni-30. september og 1. desember-30. april hvert år.

§ 2.Parkering av biler, campingvogner, gompier o.l.

Det er forbudt å parkere utenfor de opparbeidede og skiltede parkeringsplassene i området. Hver parkeringsplass skal angi med skilt hvem som kan parkere der. Plassene vil bli delt inn i parkering av campingvogner, biler og gompier.

Det er forbudt å parkere uregistrerte kjøretøyer, biler og campingvogner i Joatka.

§ 3.Parkering av biler

På parkeringsplass nr. 1 i Stilla, etter kart av 10. juli 2007, skal det kun parkeres biler, eventuelt med tilhenger. Det samme gjelder parkeringsplass nr. 2 i Stilla, nr. 3 ved Stuorajavri, nr. 5 i sørenden av Stuorajavri, og plass nr. 6.

Parkeringsplass nr. 5 skal i tillegg ha satt av parkeringsplasser til oppsittere og gjester ved Joatka fjellstue.

§ 4.Parkering av campingvogner

På parkeringsplass nr. 4 kan det parkeres biler med registrerte campingvogner ved siden av, på den del av parkeringsplassen som ikke er avsatt til gompier. Det er forbudt å plassere uregistrerte campingvogner i Joatka, jf. § 1.

Det er kun tillatt å parkere i perioden hvor bommen er åpen, jf. § 1. Før bommen stenges, skal campingvogner og eventuelle spikertelt etc. fjernes fra parkeringsplassen.

Spikertelt som settes opp i sammenheng med en campingvogn, skal være lett transportable, og lett kunne monteres ned. Spikertelt av varig karakter, eller som er satt opp uavhengig av campingvogn, er ikke tillatt på parkeringsplassen.

Parkeringsplassen vil bli oppmerket, slik at hver bil med campingvogn og ev. tilleggsmateriell, ikke må bruke mer plass enn oppmerkingen tilsier. De som blir satt til å drifte parkeringsplassen kan angi maks. størrelse på campingvogner.

§ 5.Parkering av gompier

Gompier kan parkeres på en avmerket del av parkeringsplass nr. 4.

Gompier er midlertidige innretninger jf. plan- og bygningsloven § 85. Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg må ikke plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlige ulemper for omgivelsene. Disse skal ha meier og være transportable. Gompier er unntatt fra meldeplikt til kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 85, 3. ledd jf. 2. ledd.

Det er forbudt å parkere gompier innenfor denne vedtektens virkeområde jf. § 1. Utenfor 800 m fra veien er det lov å parkere gompier iht. plan og bygningslovens § 85.

Gompier skal ha navn og adresse til eier plassert synlig på gompien, i og med at disse ikke er registreringspliktige i kjøretøysregisteret.

§ 6.Forbud mot ikke-transportable innretninger

Oppføring av ikke-transportable innretninger, hyttelignende skur, uthus, brakker og lignende, som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, er forbudt å oppføre på annen manns grunn uten samtykke, og vil bli behandlet etter plan og bygningslovens regler om ulovlige bygg.

Alta kommune kan vedta fjernet eller bortvist ikke-transportable innretninger som bryter med bestemmelsene i denne vedtekten. Vedtaket kan gjøres med umiddelbar virkning uten forutgående varsel.

§ 7.Gebyr for feilparkering

Det kan gis parkeringsgebyr til biler og campingvogner som parkerer utenfor de angitte parkeringsplassene.

Parkeringsgebyret gis og fastsettes i henhold til forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.

Gebyret er pr. 1. januar 2008 kr 500 for feilparkering jf. parkeringsforskriftens § 14.

§ 8.Mulkt for parkering av campingvogner i terrenget

Parkering av campingvogner i terrenget utenfor veien og parkeringsplassene i Joatka vil bli ansett som et brudd på denne forskrift og på plan- og bygningsloven § 85, 1. ledd.

Alta kommune kan vedta fjernet eller bortvist campingvogner som bryter med bestemmelsene i denne vedtekten. Vedtaket kan gjøres med umiddelbar virkning uten forutgående varsel.

§ 9.Drift av parkeringsplass nr. 4

Kommunen kan sette bort oppgaven med drift av parkeringsplass nr. 4 for campingvogner.

§ 10.Kostnader ved fjerning eller bortvisning

Eier av innretning som nevnt i denne vedtekten skal bære kostnadene ved fjerning eller bortvisning. Dersom eier ikke fjerner innretningen kan Alta kommune fjerne den på hans regning.

§ 11.Klage og omgjøring

Vedtak gjort med hjemmel i denne vedtekten kan påklages etter bestemmelsene om klage og omgjøring i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77. Klagen skal sendes til Alta kommune, plan- og bygningsavdelingen. Klage på vedtak om bortvisning eller fjerning har ikke oppsettende virkning.

§ 12.Ikrafttreden

Vedtekten trer i kraft ved kunngjøring.

(II 2008 hefte 3)

30. sept. 1980
Til § 93.

Følgende arbeid - herunder graving og fylling - må ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt bygningsrådet, og dette deretter har gitt tillatelse:

a.Oppføring av bygning.
b.De arbeid som er nevnt i § 87.
c.Endring av fasade.
d.Ominnredning av bygning, når bygningen er i strid med reguleringsplan.
e.Oppføring av forstøtningsmur og av innhengning mot veg.
f.Riving av bygning, unntatt når rivingen skjer etter pålegg av bygningsrådet (jfr. § 91).
h.Større sprengnings-, gravings- og fyllingsarbeider.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 754)

4. juli 1986 nr. 1532.
Til § 117.

I Alta kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 535)

20. juli 1989 nr. 734.
Til § 117.

Alta kommunestyre har 14. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 4. juli 1986 nr. 1532 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Finnmark har 20. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 227)