Vedtekter til bygningsloven for Borre (Horten) kommune, Vestfold

DatoFOR-0000-00-00-40
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-07-859
Endrer
Gjelder forBorre (Horten) kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
Rettet24.02.2006, Horten.
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Borre

Kapitteloversikt:

Endret 15. mai 1986 nr. 1119, 7. juli 1989 nr. 859.

22. juni 1977
Til § 21 annet ledd
1.Denne generalplanvedtekt gjelder for hele Borre kommune med unntak for de områder hvor det foreligger stadfestet reguleringsplan.
2.De arealer som denne vedtekt gjelder kan ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealet ligger, og arealene kan heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.
3.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
4.Denne generalplanvedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 5 år fra stadfestingen.

I følge vedtak stadfestet av Miljøverndepartementet 22. april 1982 nr. 750 er gyldighetstiden forlenget til 23. juni 1987.

23. juni 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordeligen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1254)

21. april 1976
Til § 63.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst, vann- og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(II 1976 s 139)

21. april 1976
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidet og godkjent vei fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veigrunn blir utlagt og vei opparbeidet i større bredder en fastsatt i lovens § 47 nr. 1, første ledd.
b.Hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, føres til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm.

Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

c.Hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet og brannstyret godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Vei, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag.

Kommunen plikter likevel ikke å overta vei som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd, a.

(II 1976 s 139)

23. juni 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anelggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

For avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov, gjelder følgende regler:

1.Boligbebyggelsen skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende.
2.Forretingsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- oglastebiler.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelse som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold som fastsettes av bygningsrådet i hvert enkelt tifelle.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.
6.I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående når trafikkforholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det.

(I 1967 s 1254)

23. juni 1967
Til § 76.

Ved byggeanmeldelse av boligbebyggelse skal det sikres plass til en garasje pr. bolig på egen tomt eller på fellesareal i tillegg til den i vedtekt til § 69 påbudte oppstillingsplass.

Bygningsrådet kan hvor forholdene tisier det gjøre unntak fra denne bestemmelse.

(I 1967 s 1254)

23. juni 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1254)

23. juni 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal bygningsloven gjelde. Bygningsrådet kan gjøre de unntak det i hvert enkelt tilfelle finner forsvarlig, dog ikke fra lovens kap. III og IV, § 65 og de avstandsbestemmelser som er fastsatt i § 81.

(I 1967 s 1254)

26. februar 1979
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger er det i kommunen ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger bare beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, naust o.l.
2.Bygninger som er nevnt i nr. 1, kan i områder hvor generalplan med vedtekter foreligger, bare oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.
5.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

(II 1979 s 94)

23. juni 1967
Til § 93, 3. og 4. ledd.
1.Reglene i bygningslovens § 93, 1. ledd, gjelder ikke for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som
a)ikke har større grunnflate enn 10 m²,
b)ikke har større mønehøyde enn 2,5 m,
c)ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.
2.Reglene som er nevnt i nr. 1 gjelder ikke for oppføring av forstøtningsmur med lengde mindre enn 10 m og høyde mindre enn 1,5 m.
3.Denne vedtekt gjelder bare i den utstrekning slike anlegg som nevnt i nr. 1 og nr. 2 ikke allerede finnes på eiendommen.
23. juni 1967
Til § 107.

Reglene i § 107 gjelder i hele kommunen.

15. mai 1986 nr. 1119
Til § 117.

I Borre kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, Plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes iverk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter Vegloven, er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften trer i kraft fra plan- og bygningslovens ikrafttreden.

(II 1986 s 376)

7. juli 1989 nr. 859.
Til § 117.

Borre kommunestyre har 18. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 1. juli 1986 nr. 1119 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vestfold har 7. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 262)