Vedtekter til bygningsloven for Utsira kommune.

DatoFOR-0000-00-00-402
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-22-588
Endrer
Gjelder forUtsira kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Utsira

Kapitteloversikt:

28. april 1966

Endret 4. juli 1986 nr. 2349, 22. juni 1989.

Til § 1 i lov av 18. juni 1965

I medhold av § 1 i bygningsloven av 18. juni 1965 fastsetter departementet at bygningsloven inntil videre ikke skal gjelde i Utsira kommune, Rogaland fylke.

(I 1966 s 529)

4. juli 1986 nr. 2349
Til § 117.

I Utsira kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeide eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Kommunestyret tiltrer enstemmig formannskapets innstilling jfr. sak F 50/86.

(II 1987 s 81)

22. juni 1989 nr. 588
Til § 117.

Utsira kommunestyre har 3. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 4. juli 1986 nr. 2349 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Rogaland har 22. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 168)