Vedtekter til bygningsloven for Vang kommune

DatoFOR-0000-00-00-406
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-08-20-1748
Endrer
Gjelder forVang kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vang

Kapitteloversikt:

18. november 1983
Til § 21, 1. ledd, bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Vang kommune, vedtatt av Vang kommunestyre den 12. mai 1982 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag.

Vedtekten gjelder for arealer i Vang kommune som ifølge kommuneplanen skal utnyttes som jord-, skog- og naturområder. Vedtektsområdet er vist på kart i M = 1:50.000, datert 26. juni 1980, og nærmere beskrevet under pkt. II.

II.De områder som omfattes av vedtekten ligger innenfor en ytre avgrensning som dannes av kommunegrensen og avgrenses mot byggeområder slik det er vist på kart i målestokk 1:50.000, datert 26. juni 1980. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning idag.

Byggeområdene er nummerert slik: 

1.Solvang
2.Trehørningen 1
3.Trehørningen 2
4.Ingeberg
5.Kapp/Melanderjordet
6.Vangli
7.Grubhol
8.Olsrudområdet
9.Putten/Kåtorp
10.Ridabu
11.Midtstranda
12.Hjellum
13.Ilseng
14.Slemsrud
15.Greftenmoen
16.Vangseterområdet
17.Brumund hytteområde
III.Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
IV.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. Før bygningsrådet treffer sitt vedtak, skal rådet legge saken fram for formannskapet, eventuelt generalplanutvalget, til uttalelse.
V.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdato.

(II 1983 s 634)

Til § 21, 1. ledd, bokstav b.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Vang kommune vedtatt av Vang kommunestyre den 12. mai 1982 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet idag.

Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tida ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.

II.Følgende byggeområder omfattes av vedtekten: 
4.Ingeberg
8.Olsrudområdet
9.Putten/Kåtorp
16.Vangseterområdet 

Byggeområdene er vist på kart i M = 1:5.000, dat. 26. april 1980 og gitt Miljøverndepartementets påtegning idag.

III.I de planlagte byggeområder som er beskrevet under pkt. II ovenfor kan grunnen for tida ikke bebygges.

Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV.Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1983 s 635)

4 nov. 1966
Til § 49 nr. 1 og 2.
1.Av de utgifter eier (fester) plikter å refundere i medhold av § 46 nr. 1, fordeles to tredjedeler i forhold til eiendommens grunnareal og en tredjedel i forhold til eiendommens tillatte utnyttingsgrad (brutto golvareal).
2.Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1, klasse I og II.

(I 1966 s 1686)

4 nov. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten av hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og foredelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter§ 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i§ 46 nr. 2, første punkt, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1686)

4 nov. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1686)

4 nov. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side avtomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1686)

4 nov. 1966
Til § 69 nr. 1.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg somer nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet forslike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 1686)

4 nov. 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1686)

4 nov. 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag eller lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1686)

30. juli 1975
Til § 81.
1.For husvær til seterbruk og skogsdrift skal bygningslovens bestemmelser gjelde fullt ut - herunder også bestemmelsene i§ 81 første ledd. Dog kommer ikke §§ 74 nr. 1, 97 og 99 til anvendelse.
2.Før byggetillatelse gis for skogshusvær skal det være fremlagt uttalelse fra skogrådet om det av hensyn til driften av skogseiendommer er behov for omsøkte skogshusvær.
3.Husvær for seterbruk og skogsdrift må ikke plasseres nærmere vassdraag (bekk, elv, tjern, sjø e.l.) enn 100 m målt horisontalt fra strandlinjen ved gjennomsnittlig flomvannstand.
4.Bygningsrådet kan føre byggekontroll.

Denne vedtekten gjelder i tillegg til vedtekt for Vang kommune til § 81 i bygningsloven, stadfestet av deOpartementet 4. nov. 1966, inntatt i Norsk Lovtidend 1. avdeling nr. 41 for 1966.

(II 1975 s 287)

21. mai 1981
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og fradeling (herunder bortfesting) av tomter til slikt formål, ikke tillatt.
2.I områder hvor generalplan med stadfestede vedtekter foreligger, kan oppføring av bygninger som nevnt under nr. 1 og fradeling (herunder bortfesting) av tomter til slikt formål bare skje etter stadfestet regulerlingsplan eller disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og helserådet og godkjent av fylkesmannen.
3.Oppføring av bygninger somnevnt under nr. 1 og fradeling av tomter til slikt formål er ikke tillatt nærmere vassdrag enn 100 m målt i horisontalplanet ved normal flomvannstand.

Bygning som nevnt under nr. 1 må ikke ligge nærmere veg somer åpen for allmenn ferdsel enn 50 m målt horisontalt fra vegens midtlinje.

4.Bygningsrådet kan når særlige grunner foreligger, dispensere fra bestemmelsene i vedtektens pkt. 1, 2 og 3.
5.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og§ 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, §§ 75, 79, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 103, 104, 109 og kap. XV og XVI, samt byggeforskriftenes kap. 49.
6.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.
7.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1981 s 411)

2. juni 1980
Til § 93, 3. ledd.
1.Regelen i 1. ledd gjelder ikke for oppføring av mindre forstøtningsmur.
2.Reglene i 1. ledd gjelder heller ikke for innhegning mot veg.
3.Reglene i 1. ledd gjelder heller ikke for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendom og som
a)ikke har større grunnflate enn 10 m²,
b)ikke har større mønehøyde enn 2,5 m,
c)ikke skal brukes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

For arbeider nevnt under punktene 1-3 skal det kun gis skriftelig meding til bygningsrådet, slik at krav til byggetillatelse bortfaller.

Vedtekten under punktene 1-3 gjelder ikke for områder hvor det er gitt detaljerte bestemmelser for tilsvarende byggearbeider i stadfestet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemelser.

20. august 1986 nr. 1748
Til § 117.

I Vang kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 - plan- og bygningslov av 14. juni 1985 - ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller stadfestet reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

Plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 1986.

(II 1986 s 590)