Vedtekter til bygningsloven for Vang kommune.

DatoFOR-0000-00-00-407
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-08-470
Endrer
Gjelder forVang kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vang.

Kapitteloversikt:

Endra 30.juni 1986 nr. 1507, 8. juni 1989 nr. 470.

5. sept. 1984 nr. 1686.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekta knyter seg til generalplan for Vang kommune vedteken av Vang kommunestyre 30. juni 1983 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 5. september 1984.

II. Vedtekta gjeld for heile Vang kommune med unntak av område der det ligg føre stadfesta reguleringsplan.

III. Vedtektsområdet er vist på desse karta, dagsett 1. januar 1981 og gjevne Miljøverndepartementet si påteikning:

-generalplankart i målestokk 1:100.000
-generalplankart for Søndrol/Grindaheim/Bøflaten i målestokk ca 1:10.000
-generalplankart for Ryfoss/Kvismo/Kvien i målestokk ca 1:10.000.

Det blir skilt mellom:

1.Byggjeområde (sone A):

Detaljert arealutnytting er vist på flyfoto i målestokk 1:10.000 dagsett 1. januar 1981 og gjeve påteikning frå Miljøverndepartementet.

2.Jord-, skog- og naturområde (sone B, C, D, og E), samt ikkje planlagte byggjeområde i sone A. Desse omfatter dei areala i kommunen som ikkje går inn under pkt. 1.

IV. Innafor dei områda som denne vedtekta gjeld for, og som er nemnde under pkt. II og III ovanfor kan grunnen ikkje nyttast til føremål som i vesentleg grad vil vanskeleggjere den arealutnyttinga som er føresett i generalplanen.

V. Når særlege grunnar ligg føre, kan bygningsrådet gjere unntak frå vedtekta.

VI. Denne vedtekta trer i kraft straks, og gjeld i inntil 10 år frå stadfestinga.

(II 1984 s 437)

5. sept. 1984 nr. 1687.
Til § 21 første ledd bokstav b.

I. Denne generalplanvedtekta knyter seg til generalplan for Vang kommune, vedteken av Vang kommunestyre 30. juni 1983 og slik den er godkjend av Miljøverndepartementet 5. september 1984.

II. Vedtekta gjeld for planlagde byggjeområde i Vang kommune der kommunikasjons-, vassforsynings-, kloakk- eller elektrisitetstilhøva for tida ikkje er tilfredsstillande ordna. Dette gjeld enkelte byggjeområde i:

-Arealdisponeringsplan Ryfoss/Kvismo/Kvien.
-Arealdisponeringsplan Søndrol/Grindaheim/Bøflaten.

Planane er vist på kart i målestokk 1:10.000 dagsett 1. januar 1981 og gjevne Miljøverndepartementet si påteikning.

III. I dei planlagde byggjeområda i planane som er nemnde under pkt. II, kan grunnen for tida ikkje takast i bruk til utbyggingsføremål.

Når særlege grunnar ligg føre, og tiltaket ikkje vil vanskeleggjere arbeidet med å gjere heile det aktuelle området byggjeklart, kan bygningsrådet gjere unntak frå vedtekta.

IV. Denne generalplanvedtekta trer i kraft frå stadfestingsdato og gjeld inntil kommunikasjons-, vassforsynings-, kloakk- og elektrisitetstilhøva etter kommunestyret sitt skjøn er tilfredsstillande ordna for vedkomande byggjeområde, likevel ikkje lenger enn 10 år.

(II 1984 s 438)

15. november 1976
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter. Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettingen av refusjonen og fordelingen foretas etter skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endeleg fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameier i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(II 1976 s 428)

15. november 1976
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(II 1976 s 428)

15. november 1976
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlige eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(II 1976 s 428)

17. august 1978
Til § 81.

For husvære til seterbruk og skogsdrift samt for alle driftsbygninger, herunder jakt- og fiskebuer, naust, fjøs o.l. bygninger som skal nyttes som ledd i næringsvirksomhet, skal foruten bestemmelsene i bygningslovens § 81 første ledd også gjelde § 66 nr. 2, § 93 første ledd a og § 94 nr. 1 og 3.

Bygningens plassering på eiendommen skal godkjennes av bygningsrådet.

Bygningsrådet kan fastsette nærmere regler for utforming, materialbruk og farger.

(II 1978 s 420)

3. desember 1976
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.lign. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Det samme gjelder for fradeling eller bortfeste, herunder punktfeste av tomt til slike formål. Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.
2.Enkelttomt som tidligere er godkjent fradelt kan når særlige grunner foreligger, etter bygningsrådets skjønn tillates bebygd med hytte. Bygningsrådet kan sette vilkår for tillatelsen.
3.Hytter m.v. kan ikke oppføres nærmere vassdrag (elv, bekk, tjern eller innsjø) enn 50 meter (avstanden måles horisontalt fra den høyeste observerte vannstand).

Bebyggelsen skal plasseres i en avstand på minst 20 m fra kjøreveg som er åpen for almen ferdsel. Avstand regnet fra vegens midtlinje. Ved riksveg skal avstanden være minst 30 m, hvis ikke annen byggegrense er bestemt.

4.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningsloven kap. III og IV og § 65 også gjelde §§ 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 96, 109 og kap. XV og XVI.

(II 1976 s 445)

28. mai 1980
Til § 85.

Oppstilling av campingvogner, også for kortere tid enn 3 måneder, er bare tillatt på områder som er godkjent for formålet av bygningsrådet. Godkjenning kan bare gis når oppstilling av campingvogner etter bygningsrådets skjønn ikke vil våre til ulempe for omgivelsene i vesentlig grad og heller ikke skjemme området i nevneverdig grad. Bygningsrådet kan sette vilkår for godkjenningen og også gjøre den tidsbegrenset.

Godkjenningen kan når som helst trekkes tilbake.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 437)

15. november 1976
Til § 98.

Bygningslovens § 98 gjelder ikke for bygninger som er nevnt i bygningslovens § 82.

(II 1976 s 428)

30. juni 1986 nr. 1507.
Til § 117.

I Vang kommune kan det i 3 år frå iverksetjinga av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikkje setjast i verk arbeid eller tiltak som nemnde i §§ 84 og 93 i den same lova utan etter samtykke frå bygningsrådet før området kjem inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det same gjeld andre tiltak, medrekna frådeling, som kan skape store vanskar for planlegginga.

Anlegg som blir fremja etter godkjent vegplan etter veglova er unnateke frå desse reglane.

(II 1986 s 521)

8. juni 1989 nr. 470
Til § 117.

Vang kommunestyre har 2. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 30. juni 1986 nr. 1507 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Oppland har 8. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 142)