Vedtekter til bygningsloven for Vardø kommune

DatoFOR-0000-00-00-410
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-07-723
Endrer
Gjelder forVardø kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vardø

Kapitteloversikt:

Endret 13. mai 1987 nr. 431, 7. juli 1989 nr. 723.

4. des. 1973
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og fellesanlegg kan bare plasseres og oppføres i det område som er vist i godkjent generalplan for Vardø kommune. Det samme gjelder fradeling av tomt til slikt formål.

Fradeling og bygging som nevnt, kan innen dette område bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet og etter uttalelse fra Jordsalgskontoret frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.

2.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 74 nr. 2, 89, 91, 93, 94 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging i samråd med Jordsalgskontoret.

(I 1973 s 1387)

13. mai 1987
Til § 117.

I Vardø kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelse av lov av 14. juni 1985, nr. 77 - plan- og bygningslov - ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93, uten samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1987 s 285)

7. juli 1989 nr. 723.
Til § 117.

Vardø kommunestyre har 7. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 13. mai 1987 nr. 431 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Finnmark har 7. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 223)