Vedtekter til bygningsloven for Varteig kommune.

DatoFOR-0000-00-00-411
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2000-03-17-240
Endrer
Gjelder forVarteig kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Varteig.

Kapitteloversikt:

Endret 23 jan 1981, 29 nov 1985 nr. 2163 19 juni 1986 nr. 1354, 5 juli 1989 nr. 615, 17 mars 2000 nr. 240 (opphevet deler av vedtekten - se nå Sarpsborg).

29. nov. 1985 nr. 2162.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 11. oktober 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 29. november 1985.

II

Generalplanvedtekten gjelder for hele Varteig kommune. Arealanvendelsen er slik:

1.Byggeområder:
a)Hasle II, Hasle Nord, Hasle B1, industri- og serviceområdet ved Sulusnes.
b)Bråten, Vestfold II
c)Solheimsåsen, området ved skolen, Vartun II
d)Furuholmen/Tangen A
2.Jordbruks-/skogbruk-/natur- og friluftsområder:

Grensene mot disse arealer er vist på kart i målestokk 1:5.000 datert 29. mai 1984 for så vidt gjelder den nærmest avgrensning av byggeområdene.

III

Innenfor de områder som er beskrevet i punkt II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1985 s 852)

29. nov. 1985 nr. 2163.
Til § 21 første ledd bokstav b.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Varteig kommune, vedtatt av Varteig kommunestyre den. 11. oktober 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 29. november 1985. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, og vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.

II

Følgende byggeområder omfattes av vedtekten:

a.Boligområder:
1.Hasle B1, vist på kart datert 29. mai 1984
2.Bråten, vist på kart datert 29. mai 1984
3.Furuholmen/Tangen A, vist på kart datert 29. mai 1984
b.Industriområder:
1.Industri og serviceområdet ved Sulunes, vist på kart datert 29. mai 1984

Kartene er datert 29. mai 1984 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 29. november 1985.

III

I de planlagte byggeområder som er beskrevet under pkt. II ovenfor, kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1985 s 853)

21. juli 1969
Til § 49 nr. 1.

De medgåtte utgifter til veg og kloakk fordeles i forhold til eiendommens grunnareal.

(I 1969 s 984)

26. juli 1969
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1969 s 984)

26. juli 1969
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1969 s 984)

7. feb. 1986 nr. 362.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje etter reguleringsplan eller etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.
3.For bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 første ledd og 68 også gjelde §§ 63, 65 andre, tredje og fjerde ledd, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Varteig kommune, stadfestet 23. januar 1981.

(II 1986 s 99)

19. juni 1986 nr. 1354.
Til § 117.

I Varteig kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 453)

5. juli 1989 nr. 615.
Til § 117.

Varteig kommunestyre har 15. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 19. juni 1986 nr. 1354 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Østfold har 5. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 187)