Vedtekter til bygningsloven for Vefsn kommune, Nordland.

DatoFOR-0000-00-00-412
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-12-910
Endrer
Gjelder forVefsn kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vefsn

Kapitteloversikt:

Endret 2. februar 1989 nr. 42, 9. mars 1989 nr. 177, 12. september 1989 nr. 910, 20. september 1993 nr. 976.

30. mai 1986 nr. 1215.
Til § 21, første ledd bokstav a.
I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 20. februar 1985, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 30. mai 1986.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak for områder der det foreligger reguleringsplaner stedfestet etter 1. januar 1960.

Vedtektsområdet er vist på følgende kart i målestokk 1:5.000 og 1:100.000, og gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 30. mai 1986.

Oversiktskart M:1:100.000, datert 9. desember 1982.

Soneplan Mosjøen M:1:5.000, datert 9. desember 1982.

Soneplan Holasvika M:1:5.000, datert 7. mai 1982.

Arealbruken er slik:

1.Byggeområder:

Detaljert arealbruk er vist på ovennevnte soneplankart.

2.Jord-, skog og naturområder:

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formålet nevnt under pkt. 1.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer ikraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1986 s 410)

30. mai 1986 nr. 1216.
Til § 21, første ledd bokstav b.
I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 20. februar 1985, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 30. mai 1986.

II

Vedtekten gjelder for de arealer der kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet.

Følgende byggeområde omfattes av vedtekten:

Alle byggeområder i soneplan Mosjøen M:1:5.000 datert 9. desember 1982 hvor det ikke foreligger reguleringsplan stadfestet etter 1. januar 1960. Byggeområdene i soneplan Holandsvika M:1:5.000 datert 7. mai 1982. Kartene er gitt Miljøverndepartemenets påtegning 30. mai 1986.

III

I de planlagte byggeområder som er beskrevet under nr. II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne generalplanvedtekt trer ikraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over ti år.

(II 1986 s 411)

12. september 1968
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1968 s 1158)

30. september 1981
Til § 67

Tomt i regulert strøk kan bare dele eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Hvor vedtekt er gitt etter første ledd, skal veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(II 1981 s 773)

20. sep. 1993
Til § 69 nr. 3:

I

I bebyggelsesplaner, reguleringsplaner og ved søknader om byggetillatelse, skal det vises areal for tilfredsstillende opphold i det fri, som f.eks lekeplass for barn og avkjørsel, samt garasje, parkering for biler, motorsykler og sykler.

I den grad enkelte behov kan dekkes på naboeiendom, må dette dokumenteres.

Arealet og anleggene som blir bygd skal holdes forsvarlig vedlike.

Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friarealer og skal anlegges og ordnes i samsvar med følgende regler: 

I. Arealer for lek

1)Områder ved boliginngangene skal utformes slik at små barn trygt kan bruke det som sitt viktigste lekeareal.
2)Nærlekeplass/sandkasseplass skal anlegges for hver boliggate, sekkegate, husgruppe o.l. Det skal være minst 1 slik lekeplass for hver 20. bolig/leilighet. Ingen bolig/leilighet skal ha større avstand fra nærmeste slik plass enn 50 meter, og det skal være synskontakt mellom boligene og lekeplassen. Plassen skal være fra 50 til 200 m² og gi plass til blant annet sandkasse og videre bod og benker for barn og voksne. Det bør også finnes et flatt område med fast dekke egnet for sykling med trehjulssykkel.
3)Kvartalslekeplass eller annet større sammenhengende lekeområde på minst 2 da skal finnes innen en avstand på 150 m fra enhver bolig/leilighet. Plassen skal ha større sammenhengende flater, naturterreng, vegetasjon og plass til lekeredskaper.
4)Ballplass for større barn eller flatt område på minst 1 da egnet for ball-lek skal finnes innen en avstand på 400 m fra enhver bolig/leilighet. Det skal være minst 1 ballplass for hver 200. bolig/leilighet.
5)Lekeplassen/ballplassene skal ligge skjermet fra kjøreveg og ha trygg gangforbindelse med boligene/leilighetene de skal betjene.
6)Lekeområdene skal sikres mot støy og annen forurensning.
7)Ved utbygging av nye boligområder skal opparbeidelse av de forskjellige lekeområder skje samtidig med opparbeidelsen av de øvrige tekniske anlegg som vei, vannforsynings- og avløpsanlegg og kunne tas i bruk når innflytting i boligene begynner.
8)Friområder og friluftsområder i tilknytning til boligområdene som ikke forutsettes opparbeidet for spesiell bruk (ballplass, sandlekeplass o.l), bør i størst mulig grad bevares slik at de kan fungere som naturlige leke- og oppholdsområder. Også disse områdene skal ha trafikksikker adkomst.
9)I områder med mindre enn 25 leiligheter kan kvartalslekeplass og nærlekeplass kombineres, og i områder med mindre enn 200 leiligheter kan ballplass og kvartalslekeplass kombineres. Plassene må da ordnes slik at forskjellige aldersgrupper og forskjellige former for lek ikke forstyrrer hverandre.

I områder med bare frittliggende eneboliger på store tomter, kan nærlekeplasser/sandlekeplasser sløyfes der tilsvarende lekemuligheter vil finnes på hver enkelt tomt.

10)Denne vedtekten gjelder planlegging av nye boligområder. Ved regulering/omregulering i eldre områder søkes vedtektene oppfylt så langt som mulig. 

II. Parkeringsarealer

For avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov gjelder følgende regler:

1)Boligbebyggelse skal ha plass til en garasje pr. leilighet. Inntil garasjen blir bygget, skal plassen være opparbeidet som oppstillingsplass.

Enebolig med eller uten hybelleilighet og to-mannsbolig skal dessuten ha en oppstillingsplass pr. leilighet for besøkende. For annen boligbebyggelse skal det være plass til en garasje pr. leilighet og 0,25 bilplasser pr. leilighet for besøkende.

2)Bebyggelse til næringsformål skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter etter følgende fordeling:
A.For forretnings- og kontorarealer skal det for de rene salgs- og kontorarealene, samt personalrom o.l. anlegges en plass pr. 50 m² bruksareal - BRA.

For det resterende bruksareal, som trapperom, lager i kjeller, dusj og garderober o.l., skal det anlegges en plass pr. 100 m² bruksareal - BRA.

B.For industri- og lagerarealer skal det anlegges en oppstillingsplass pr. 100 m² bruksareal - BRA.

For slik bebyggelse kommer nødvendig areal for av- og pålessing for vare- og lastebiler i tillegg.

3)Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, idrettsanlegg m.v., samt andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
4)Oppstillingsplass for motorsykler og sykler kan kreves etter antatt behov.
5)Ved bruksendringer i henhold til § 93 tredje ledd gjøres bestemmelsene også gjeldende for bestående bebyggelse.

II

Vedtekten trer i kraft 20. oktober 1993.

Samtidig oppheves forskrift av 2. februar 1989 om vedtekt gitt til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 69 nr. 3.

30. september 1981
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstllingsplasser på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til en hver tid skal gjelde i slike tilfeller.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1981 s 773)

12. september 1968
Til § 76.

Til hver eiendom skal det sikres minst 1 garasjeplass for hver leilighet. Garasjer bør plasseres slik at det blir oppstillingsplass for bil på egen grunn utenfor garasje, jfr. § 69.

(I 1968 s 1158)

9. oktober 1981
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje i områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan og etter stadfestet reguelrigsplan, eller etter disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen. Det samme gjelder der det er gitt unntak fra stadfestet generalplanvedtekt etter bygningslovens § 21 for to eller flere hytter.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 60 meter målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand eller nærmere veg åpen for almen ferdsel enn 60 meter målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens bestemmelser i kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 65, § 66 nr. 1, §§ 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 93, 94 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.

4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1981 s 785)

9. mars 1989 nr. 177
Til § 85.

Transportable konstruksjoner, herunder campingvogner, må ikke plasseres for lengre tidsrom enn 3 måneder uten at bygningsrådet har gitt sitt samtykke. Bygningsrådet kan stille vilkår for sitt samtykke. Vedtekten gjelder i hele kommunen utenom regulert strøk og med unntak for områdene avsatt til campingplasser.

(II 1989 73)

9. mars 1989 nr. 177
Til § 91 A

Det er ikke tillatt å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale uten at bygningsrådet har gitt slik tillatelse. Det samme gjelder for riving av bolig, unntatt der boligen er ekspropriert av det offentlige eller regulert som fornyelsesområde. Det er heller ikke tillatt å slå sammen flere boliger til en eller dele opp en leilighet til hybler uten etter bygningsrådets tillatelse. Denne vedtekten gjelder for et nærmere avgrenset område i Mosjøen sentrum - j.fr. kartbilag nr. 40 136, datert 19. september 1988.

(II 1989 73)

20. desember 1978
Til § 93.

Reglene i første ledd skal ikke gjelde for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som

a.ikke har større grunnflate enn 10 kvadratmeter,
b.ikke har større mønehøyde enn 2,5 meter,
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

Det tillates kun oppført ett bygg av vennevnte kategori pr. eiendom.

Bygningsrådet skal ha underretning om bygg av denne art som blir oppført.

I samme møte vedtok kommunestyret at reglene i § 93 første ledd ikke skal gjelde for mindre forstøtningsmurer og for innhegning mot veg.

Bygningsrådet skal ha underretning om bygg av denne art som blir oppført.

(II 1978 s 37)

16. juli 1986
Til § 117.

I Vefsn kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelse av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 82, 84 og 93, uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven, er unntatt fra disse bestemmelsene.

Disse forskriftene trer i kraft fra den dag loven gjøres gjeldende.

(II 1987 s 2)

12. september 1989 nr. 910.
Til § 117.

Vefsn kommunestyre har 31. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 16. juli 1986 nr. 2333 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 12. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1990.

(II 1989 312)