Vedtekter til bygningsloven for Vega kommune

DatoFOR-0000-00-00-413
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1980-04-17
Endrer
Gjelder forVega kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vega

Kapitteloversikt:

17. apr. 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 344)

21. sept. 1976
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i Vega kommune ikke tillatt å fradele tomt for eller oppføre hytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet til å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus m.v.

Når generalplan med vedtekter foreligger kan fradeling av tomt skje etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

2.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet, etter uttalelse fra generalplannemnda, gjøre unntak fra bestemmelsene i punkt 1 for enkelte tomter.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd også gjelde §§ 62, 63 og 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
4.For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal § 66 nr. 2 og § 75 i bygningsloven gjelde.

Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfeller om en samling av hytter er av slik størrelse at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.

5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1976 s 294)