Vedtekter til bygningsloven for Vegårshei kommune

DatoFOR-0000-00-00-414
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-26-700
Endrer
Gjelder forVegårshei kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vegårshei

Kapitteloversikt:

Endret 21. juni 1988 nr. 570, 26. juni 1989 nr. 700.

6. okt. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhald av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) heilt eller delvis har skaffa grunn til eller arbeidd opp sams avkøyrsel, sams gardsplass eller anna sams areal for fleire eigedomar, skal eigarane (festarane) av dei eigedomar som får nytte av anlegget, refundera kommunen utlegga han har hatt.

Kommunen deler utgiftene på eigarane (festarane) av eigedomar som nemnt i første leden i forhold til nytten for kvar eigedom. Dersom kommunen eller ein av eigarane (festarane) krev det, skal fastsetjing av refusjonen og delinga gjerast etter skjøn. Eigarane (festarane) skal gjerast kjent med denne åtgangen og med åtgangen til å få prøvt kommunens avgjerd ved skjøn og med fristen etter § 57.

Refusjonssummen forfell til betaling 3 månader etter at den er endeleg fastsett. For eigedom som ikkje straks får full nytte av anlegget kan det bli fastsett at betalinga heilt eller delvis skal stå ut.

2.Når refusjon er endeleg fastsett, skal kommunen føra anlegget utan vederlag over til eigarane av dei interesserte eigedomar, som blir sameigarar i same tilhøve som fastsett for refusjonen.
3.Føresegna i § 46 nr. 2, første punktum, gjeld tilsvarande.
6. okt. 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan krevja at nødvendig garasjeplass vert sikra for eigedomen sitt behov.

6. okt. 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farleg eller serleg sjenerande art, blir lagt innanfor kommunen sitt område eller del av dette.

(I 1966 s 1522)

14. mai 1981
Til § 81.
1.For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningsloven kap. III og IV og i § 65, første ledd, også §§ 66, 68, 71, 74 nr. 2, 77, 79, 87, 88, 89, 90, 91, samt kap. XIII. Videre §§ 101 og 109 samt kap. XV og XVI.
2.For husvære for skogsdrift (skogshusvære) gjelder ovennevnte bestemmelser med unntak av §§ 79, 87, 98, 99 og 101.

Videre følgende:

A.Skogshusvære kan ikke oppføres nærmere vassdrag (elv, bekk, tjern, innsjø) enn 60 m. Avstanden fra vassdraget måles i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.
B.Tomt for skogshusvære tillates ikke fradelt.
C.Før bygningsrådet tar stilling til søknaden om byggetillatelse skal søknaden være forelagt skogrådet til uttalelse om behovet for skogshusvære på eiendommen.

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt. Denne unntaksadgangen gjelder dog ikke unntak fra bestemmelsene i kap. III, IV og i § 65 første ledd samt fra § 81 første ledd.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1981 s 399)

25. jan. 1977
Til § 82.
1.Inntil 10 år fra stadfestelsen av denne vedtekt er det ikke tillatt å fradele tomter for eller oppføre sportshytter, sommerhus o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus.

Untatt er følgende områder vist på kart i målestokk 1:20.000, datert 1. desember 1975, revidert seinest 7. januar 1977 (et eksemplar av kartet beror i departementet):

Innen Vegåområdet:

Område nr. 2 ved Hølland, 2 stk. ca. 50 da

Område nr. 3 ved Straumen, ca 85 da

Område nr. 4 ved Rud, ca 15 da

Område nr. 5 ved Tårånes, nedre del, ca 25 da

Område nr. 6 ved Mosnes, ca. 195 da

Område nr. 7 ved Langnes, Mo, 3 stk. ca. 205 da

Område nr. 8 ved Sutvann, 4 stk. ca. 220 da

Område nr. 9 ved Urvannskreken, $ stk. ca. 515 da

Område nr. 10 ved Rausandmoen, 4 stk.ca. 320 da

Område nr. 11 ved Tjusliene, 3 stk. ca 173 da

Område nr. 12 ved Leiulfstad, ca. 80 da

Område nr. 13 ved Espestøa, ca. 265 da

Område nr. 14 ved Kilane, 3 stk. 285 da

Område nr. 15 ved Kvennvann, 2 stk. ca. 260 da

Område nr. 16 ved Farslåttkjenna, ca. 250 da

Område nr. 17 ved Trandlemyrene, 2 stk. ca. 145 da

Område nr. 18 ved Vegårsvann, 4 stk. ca 340 da

Område nr. 19 ved Lyngvann, 3 stk. ca. 380 da

Område nr. 20 ved Nesstranda, 5 stk. ca. 400 da

I kommunen forøvrig:

Område A ved Holmvann, 2 stk. ca. 60 da

Område B ved Bjørnåsvann, 4 stk. ca. 470 da

Område C ved Kallbergsvann, 4 stk. ca. 390 da

Område D ved Eksjø, 4 stk. 510 da

Område E ved Ljøstadvann, 6 stk. ca. 300 da

Område F ved Ettevann, 3 stk. ca. 330 da

Område G ved Hauglandsvann, 2 stk. ca. 170 da

Område H ved Rossålvann, 2 stk. ca. 910 da

Område I ved Niksjå, 4 stk. ca. 485 da

Område J ved Midtvann, 2 stk. ca. 240 da

Område K ved Lonene, ca. 170 da

Område L ved Ufsvatn, 5 stk. ca 800 da

3.I de byggeområdene som er nevnt under nr. 1 kan fradeling av grunn til samt oppføring av sportshytter, sommerhus o.l bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
4.Oppføring av bygninger som er nevnt under nr. 1 eller fradeling av tomt til slike bygninger er ikke tillatt nærmere vassdrag (elv, bekk, innsjø eller tjern) enn 60 m fra strandlinje målt horisontalt ved gjennomsnittlig flomvannstand.
6.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging. Reglene skal godkjennes av kommunestyret og fylkesmannen. Endringer eller oppheving skjer på samme måte.
7.Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1977 s 45)

27. nov. 1981
Til § 82.
2.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet for enkelttomter dispensere fra forbudet i pkt. 1 og bestemmelsene i pkt. 3 og pkt. 4.
5.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd og § 68, også gjelde §§ 63, 66, 69, 70, 71, 74 nr. 2, 77, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 109 og kap. XV og XVI.

(II 1981 s 868)

19. august 1986 nr. 1747, 21. juni 1988 nr. 570.
Til § 117.
1.I Vegårshei kommune kan det i 2 år fra ikrafttredelse av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke oppføres ny fritidsbebyggelse uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak herunder fradeling av grunn til samme formål, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Det kan settes vilkår for samtykke etter første ledd.
2.I overgangsperioden frem til vedtatt kommuneplan vedtas tidligere vedtatt Delgeneralplan for fritidsbebyggelse å ligge til grunn for bygningsrådets behandling av saker vedrørende ny fritidsbebyggelse. Dessuten bør det gis større mulighet til å gi dispensasjoner i forbindelse med næringsvirksomhet (utleiehytter).

Vegårshei kommunestyre har 21. juni 1988 vedtatt å forlenge frist for tidligere gitte midlertidige plankrav, iht. vedtekt til § 117 i plan- og bygningsloven, med ett år fram til 1. juli 1989. Forskriftens innhold og formulering som tidligere vedtatt 19. august 1986 nr. 1747.

(II 1986 s 590, II 1988 s 329)

26. juni 1989 nr. 700.
Til § 117.

Vegårshei kommunestyre har 23. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 19. august 1986 nr. 1747 med forlengelse i forskrift av 21. juni 1988 nr. 570 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Aust-Agder har 26. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 31. desember 1990.

(II 1989 216)