Vedtekter til bygningsloven for Vestby kommune

DatoFOR-0000-00-00-418
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1994-12-13-1239
Endrer
Gjelder forVestby kommune, Akershus
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vestby

Kapitteloversikt:

Endret ved froskrifter 10 mars 1970, 10 jan 1986 nr. 59, 30 juni 1986 nr. 1512, 13 des 1994 nr. 1239, 29 juni 2009 nr. 1085.

10. januar 1986 nr. 59
Til § 48 nr. 3.

Ved kostnadsfordeling i forbindelse med kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg skal utgiftene fordeles på de refusjonspliktige eiendommer med en halvpart i forhold til eiendommens grunnareal og en halvpart i forhold til eiendommens tillatte utnytting (brutto golvareal).

Vedtekten trer i kraft fra 15. februar 1986.

(II 1986 s 18)

28. mai 1969
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten av hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1969 s 537)

12. desember 1994 nr. 1039
Til § 63 nr. 3.

Eiendom må ikke deles på en slik måte at det ved delingen oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller vedtekt. Heller ikke må eiendom deles slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form. Kommunen kan sette som vilkår for å gi delingstillatelse at eiendommer som har samme eier og som skal nyttes under ett, blir sammenføyd i grunnboka, jfr. lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) § 4-3. Før tillatelse gis, skal kommunen dessuten påse at det foreligger nødvendig samtykke til deling etter annen lovgivning, jfr. plan- og bygningsloven § 95, som gis tilsvarende anvendelse så langt den passer.

(II 1994 s 312)

28. mai 1969
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1969 s 537)

13. desember 1994 nr. 1239
Til § 69 nr. 3.

Ved søknad om bruksendring (jfr § 93 annet ledd og § 69 nr. 5) og byggetillatelse kan kommunen forlange fremlagt plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygd tomt og fellesareal. Planen skal vise utforming av lekeplasser, forstøtningsmurer, tørkestativ, gjerder, terrassering, planering, beplantning, søppeloppbevaring, frittstående skilt, private kjøre- og gangveier o.l., samt oppstillingsplasser for motorkjøretøyer og sykler.

Kommunen kan påby endringer i innsendte planer etter retningslinjer rådet trekker opp. Kommunen kan settes som vilkår for brukstillatelse/ferdigattest at ubebygd del av tomt blir opparbeidet i overensstemmelse med godkjent plan som nevnt så snart dette er mulig årstiden tatt i betraktning.

Det kan kreves at verdifullt landskap og vegetasjon skal søkes bevart, uavhengig av om plan som nevnt er forlangt utarbeidet.

(II 1994 s 312)

13. desember 1994 nr. 1239
Til § 74 nr. 2:

Kommunen kan i særskilte tilfeller sette bestemte krav til utforming, materialbruk og farge.

(II 1994 s 312)

28. mai 1969
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller en del av dette.

(I 1969 s 537)

10 mars 1970
Til § 82.

For sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt for tilhørende uthus, gjelder bygningslovens bestemmelser fullt ut.

(I 1970 s 468)

13. desember 1994 nr. 1239
Til § 92 tredje ledd:

Ved endring av bestående bygning og ved oppussing av fasade gjelder § 74 nr. 2 tilsvarende. For bygning som i seg selv eller som del av et bygningsmiljø i det ytre har historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som bør bevares, kan kommunen kreve at det tas hensyn til disse verdier ved ovennevnte arbeider. Med sikte på bevaring av husets karakter kan kommunen kreve at husets takform, fasader, vinduer, dører, materialbruk og farger opprettholdes.

(II 1994 s 312)

13. desember 1994 nr. 1239
Til § 103 nr. 1:

Dersom ikke annet er fastsatt i bestemmelser til bebyggelses- eller reguleringsplan skal gjerde eller annen innhegning ikke ha større høyde enn 1,2 m². I områder med verneverdig bebyggelse eller anlegg, og i områder med verdifullt landskap, skal det legges avgjørende vekt på tilpasning til omgivelsene. Kommunestyret kan gi regler om utforming av gjerde eller innhegning. § 74 nr. 2 gjelder tilsvarende.

(II 1994 s 312)

13. desember 1994 nr. 1239
Til § 104:

Innenfor hele kommunen skal ubebygd areal holdes i ryddig og ordentlig stand. Kommunen kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal når det etter kommunens skjønn vil virke skjemmende eller være til vesentlig ulempe for andre, eller innebære ulykkesrisiko og helsefare. Før ubebygd areal tas i bruk til lagring må det foreligge tillatelse fra kommunen. § 94 og § 95 gjelder tilsvarende for slike saker.

(II 1994 s 312)

13. desember 1994 nr. 1239
Til § 107 første ledd:

I hele kommunen gjelder at skilt, reklameinnretninger o.l. ikke kan settes opp uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke. Forhåndssamtykke kreves ikke for ett skilt, reklameinnretning o.l. som er mindre enn 1 m², og som settes opp på byggverk eller innhegning. Når kommunens samtykke er påkrevet, skal søknad sendes inn og behandles etter § 94 og § 95.

Skilt og innretninger med skiftende reklame tillates vanligvis ikke. Takreklame, dvs. reklameinnretning som helt eller delvis stikker opp over gesims, er ikke tillatt. Ved plassering av skilt utvendig på bygning, innhegning e.l. skal skiltets utforming, farge og plassering tilpasses og underordnes byggverkets fasade.

Skilt og andre innretninger ut over fortau og annen offentlig grunn, samt frittstående reklameskilt eller liknende, må ikke plasseres slik at de kan hindre ferdselen, eller kan medføre fare for omgivelsene på annen måte. De må ikke være plassert slik at de kommer i veien for trafikkstolper eller andre offentlige innretninger som ellers blir satt opp.

I boligområder er lysreklame og større reklamearrangement ikke tillatt. Mindre reklame på forretninger som betjener området kan tillates. Reklame som sjenerer boliger kan forbys.

Det skal legges avgjørende vekt på å tilpasse skiltet til bygningen og bygningsmiljøet i området, og bygningsrådet kan forby skilt som ved sin størrelse, farge eller utforming forøvrig virker skjemmende i forhold til omgivelsene. I områder med verneverdig bebyggelse eller anlegg, og i områder med verdifullt landskap, kan kommunen sette bestemte krav til utforming og størrelse.

(II 1994 s 312)

30. juni 1986 nr. 1512.
Til § 117.

I Vestby kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93, uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 523)

11. august 1989 nr. 1363.
Til § 117.

Vestby kommunestyre har 29. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 30. juni 1986 nr. 1512 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117, første ledd.

Fylkesmannen i Akershus har 11. august 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m.. 30. juni 1990.

(II 1989 468)