Vedtekter til bygningsloven for Vestnes kommune.

DatoFOR-0000-00-00-419
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-05-1873
Endrer
Gjelder forVestnes kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vestnes

Kapitteloversikt:

Endret 18.07.1980

30. okt. 1985 nr. 1938.
Til § 21 første ledd, bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekta knyter seg til generalplan vedteke av kommunestyret 7. september 1983, og slik den er godkjend av Miljøverndepartementet i dag.

II

Vedtekta omfattar heile kommunen, med unntak for område der det ligg føre stadfesta reguleringsplan.

III

Vedtektsområdet er vist på oversiktskart i målestokk 1:50.000, datert den 6. september 1982, og gitt Miljøverndepartementet si påteikning 30. oktober 1985.

Detaljert arealutnytting er vist i følgjande soneplanar i målestokk 1:5.000:

A Soneplan Rekdal, datert 11. februar 1982

B Soneplan Fiksdal, datert 11. februar 1982

C Soneplan Tomrefjord, datert 11. februar 1982

C Soneplan Tomrefjord-Øverås, datert 11. februar 1982

D Helland m/omland, datert 11. februar 1982

E Soneplan Skorgen, datert 11. februar 1982

F Soneplan Tresfjord, datert 11. februar 1982

G Soneplan Daugstad, datert 11. februar 1982

H Soneplan Vikebukt, datert 11. februar 1982

Arealbruken er delt opp i

1.Byggjeområde
ABustadområde
BIndustriområde
CFriområde
DHytteområde 
2.Jord-, skog- og naturområde

Desse omfattar dei areala i kommunen som ikkje er avgrensa for formål nemnde under pkt. 1.

IV

Innafor dei områda som er nemnde under pkt. II og III ovafor kan grunn ikkje takast i bruk til føremål som i vesentleg grad vil vanskeleggjera den utnytting som er føresett i generalplanen.

V

Når særlege grunnar ligg føre, kan bygningsrådet gjere unntak frå vedtekta.

VI

Denne vedtekta trer i kraft straks og gjeld i inntil 10 år fra stadfestinga.

(II 1985 s 754)

14. okt. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eiere (festere) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgang til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1617)

14. okt. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1617)

14. okt. 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 1617)

27. sept. 1974
Til § 82.
1.Inntil stadfesta reguleringsplan ligg føre, kan tomter til sportshytter, sommarhus, kolonihagehus o.l. bygningar som er tenkt nytta i kortare tidsrom, og tilhøyrande uthus (her og medrekna naust, garasjer o.l.) berre frådelast og bygningar berre oppførast etter disposisjonsplan handsama av bygningsrådet og godkjend av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter framlegg frå bygningsrådet frita for eller gi utsetjing med disposisjonsplan. Når særlege grunnar ligg føre kan bygningsrådet gjere unntak for einskilde tomter i eksisterande hytteområde.

2.For bygningar som er nemnde under nr. 1 skal i tillegg til kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75, 79, 93, 94, 95, 96 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan gi nærare reglar om hyttebygging.

(II 1974 s 241)

5. juni 1986 nr. 1873
Til § 117.

Vestnes kommunestyre har 5. juni 1986 gjort vedtak om at det i Vestnes kommune i tre år frå iverksetjing av plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77, ikkje skal setjast i verk arbeid eller tiltak som er nemnde i same lov, §§ 84 og 93, utan etter samtykke frå bygningsrådet, før området går inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det same gjeld for andre tiltak, herunder frådeling, som vesentleg kan vanskeleggjere planlegginga.

Denne vedtekta er gjort gjeldande frå 1. juli 1986 og i tre år fremover, til 1. juli 1989.

(II 1986 s 625)