Vedtekter til bygningsloven for Vestre Slidre kommune.

DatoFOR-0000-00-00-420
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1987-02-24-204
Endrer
Gjelder forVestre Slidre kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vestre Slidre

Kapitteloversikt:

5. oktober 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1, punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2, første punkt, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1509)

5. oktober 1966
Til § 63 nr. 1.

Areal av tomter til boligbygg må ikke være mindre enn 5 ganger den bebyggede flate.

Minste areal til tomt er 500 m².

(I 1966 s 1509)

5. oktober 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1509)

5. oktober 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

I boligstrøk tillates ikke oppført og drevet hønseri, grisehus, stall, fjøs, revefarmer eller andre lignende virksomheter og anlegg som vil medføre støy, stank eller andre ulemper for naboer.

(I 1966 s 1509)

24. september 1968
Til § 81.
1.Driftsbygninger av tre over 150 m² må ikke føres opp nærmere annen bebyggelse enn 20 meter. Når særlige grunner taler for det, kan bygningsrådet tillate en avstand til annen bebyggelse ned til 10 meter.
2.Oppføring av nye driftsbygninger må på forhånd meldes skriftlig til bygningsrådet, jfr. § 94. Bygningens størrelse og byggematerialenes art må oppgis. Bygningsrådet skal godkjenne plasseringen av bygningene.
3.For husvære til seterbruk og skogsdrift gjelder bestemmelsene i nr. 2 i vedtekten tilsvarende.

(I 1968 s 1193)

29. januar 1981
Til § 82.
1.I Vestre Slidre kan sportshytter, sommerhus og lignende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, bare oppføres i områder som er avsatt til dette formål i godkjent generalplan med vedtekter. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter for bygninger som er nevnt.

Unntak fra pkt. 1 er:

a)Tomter som inngår i disposisjonsplaner godkjent av fylkesmannen.
b)Tomter som er fradelt etter 1975.
2.Hytter m.v. skal ikke føres opp nærmere hovedvassdrag enn 100 meter. Avstanden til andre vassdrag skal være minst 50 meter.

Avstanden måles fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.

3.Hytter m.v. skal ikke føres opp nærmere veg som er åpen for allmenn ferdsel enn 20 meter målt horisontalt fra vegens midtlinje.

For avstanden til riksveg gjelder veglovens bestemmelse om avstand.

4.For hytter m.v. skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd og § 68, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 68, 70, 71, 73, 74 nr. 2, 77 nr. 1, 85, 87 nr. 1, 2 og 3, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI, samt byggeforskriftenes kap. 49.
5.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet, etter å ha innhentet uttalelse fra generalplanutvalget, gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor, jfr. dog bestemmelsene i vegloven.

(II 1981 s 74)

5. oktober 1966
Til § 98.

For mindre hus, garasjer og andre mindre bygninger uten ildsted kan bygningsrådet frafalle kravet om ansvarshavende.

(I 1966 s 1509)

24. februar 1987
Til § 117.

I Vestre Slidre kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i gang arbeid eller tiltak som nevnt i lovas §§ 81, 84, 86 a, 86 b og 93, samt fradeling til slike formål, uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter veglova er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1987 s 102)