Vedtekter til bygningsloven for Vestre Toten kommune.

DatoFOR-0000-00-00-421
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-26-1500
Endrer
Gjelder forVestre Toten kommune, Oppland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vestre Toten

Kapitteloversikt:

2. mai 1985 nr. 1028.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Vestre Toten kommune, vedtatt av Vestre Toten kommunestyre 16. desember 1983 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 2. mai 1985.

II. Vedtekten gjelder for hele kommunen med unntak av de områder der det foreligger reguleringsplan.

III. De områder som undergis vedtekt er vist på generalplankart i målestokk 1:25.000 datert oktober 1984 og 5 soneplankart i målestokk 1:10.000 datert mars 1983 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 2. mai 1985.

IV. Innenfor de områder der denne vedtekt gjelder som beskrevet under punkt II og III må grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V. Når særlige grunner foreligger kan byningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI. Denne vedtekten trer i kraft straks, og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 296)

6. august 1981
Til § 49 nr. 1:

Av de utgifter eier (fester) plikter å refundere i medhold av § 46 nr. 1, fordeles 2/3 i forhold til eiendommens grunnareal og 1/3 i forhold til eiendommens tillatte utnytting.

Fordelingsreglene i § 48 nr. 3 og 4 gjelder likevel for eiendommer i Raufoss sentrum som ligger innenfor et område begrenset av Gjøvikbanen i øst, Hunnselva i vest, sydgrensen for planområdet for reguleringsplan for Solhaug-Breiskallengen i nord og nordgrensen av eiendommen «Elverhøy» og dens forlengelse i syd.

(II 1981 s 536)

6. august 1981
Til § 49 nr. 2:

Til utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg, vann og kloakk skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell I og II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrifter om faste priser.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1981 s 536)

2. mai 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet seg grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang, og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn, og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå. Beløp og betingelser må da tinglyses som heftelse på eiendommen.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.

Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punkt, gjelder tilsvarende

(I 1967 s 979)

2. mai 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 979)

2. mai 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidet og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidet i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 979)

2. mai 1967
Til § 69 nr. 3

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69, nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggen må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Bestemmelser for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. leilighet, pluss 0,50 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om innkjøringsforholdene bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 25 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebil. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforhold bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene. I spesielle tilfeller kan bygningsrådet senke kravene ned til 1 bil pr. 50 m².
3.Industri- og lagerbebyggelse, institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler i et antall som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle anser for nødvendig, og utkjøringsforhold må godkjennes av bygningsrådet.
4.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

(I 1967 s 979)

2. mai 1967
Til § 76.

Boligbebyggelse skal, på egen tomt eller i en fellesgarasje for flere tomter, være sikret garasje-plass for minst en bil pr. leilighet. Dette gjelder også eneboliger.

(I 1967 s 979)

2. mai 1967
Til § 81.

For driftsbyginger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende §§ 66 nr. 2, 68 og 71, 93, 94 og kap. XV og XVI.

(I 1967 s 979)

2. okt. 1984 nr. 1715.
Til § 82.
1.I Vestre Toten kommune er det ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihus o.l. bygninger beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slike formål.

2.For bygninger som nevnt skal foruten bestemmelsene i bygningslovens kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI samt byggeforskriftenes kap. 49.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde.

3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene ovenfor.
4.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Vestre Toten kommune, stadfestet 17. november 1972.

(II 1984 s 455)

26. juni 1986 nr. 1500.
Til § 117.

I Vestre Toten kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 518)