Vedtekter til bygningsloven for Vestvågøy kommune

DatoFOR-0000-00-00-422
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1990-06-27-523
Endrer
Gjelder forVestvågøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vestvågøy

Kapitteloversikt:

Endret 15. desember 1989 nr. 1441, 27. juni 1990 nr. 523.

5. februar 1975
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamenn som velges av kommunestyret.

(II 1975 s 46).

25. mai 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1111)

25. mai 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1111)

25. mai 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi relger om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 1111)

27. juni 1990 nr. 523
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal. Oppstillingsplasser for kjøretøyer skal etableres i samsvar med nedenstående bestemmelser:

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0.25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hver annen hybel.
2.Forretnings-, kontor-, industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 100 m² i bebyggelsen. I tillegg kommer lasteareal for vare- og innkjøringsforhold.
3.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha et rimelig antall oppstillingsplasser for biler og tilfredsstillende inn- og utkjøringsforhold.
4.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.
5.Bygningsrådet kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsene i pkt. 1-4 og kan sette vilkår for slikt unntak.

Vedtekten trer i kraft 15. juli 1990.

Samtidig oppheves vedtekt gitt til bygningsloven av 1965 § 69 nr. 3, stadfestet 26. mai 1967.

(I 1990 198)

15. desember 1989 nr. 1441
Til § 69 nr. 4:

Teknisk hovedutvalg kan frita fra kravet om biloppstillingsplasser under forutsetning av at det innbetales et fast beløp stort kr. 11.000,- pr. manglende biloppstillingsplass. Beløpet skal reguleres i henhold til Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk, linje B.

Byggearbeidet tillates ikke igangsatt før beløpet er innbetalt.

Inntekter fra frikjøp av parkeringsplasser tilføres fond for utbygging av framtidige parkeringsplasser.

Vedtekten gjelder fra 15. juli 1990.

(II 1990 203)

25. mai 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1111).

28. februar 1972
Til § 82.
1.Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg naturpreget i området, med en enkel og god utforming, materiale- og fargevirkning.
2.Hovedhus og uthus skal ha mest mulig ensartet og sammenhengende form, materialvirkning og farge. Høyde på hus og grunnmur skal holdes så lav som mulig.
3.Tak skal fortrinnssvis utføres som saltak, med takvinkel mellom 15 ° og 25 °. Taksammenskjæringer og knekk i takflaten bør unngås.
4.Taktekking skal utføres med tekkingsmaterialer som har en matt eller mørk virkning.
5.Gjerde tillates i alminnelighet ikke oppført. Når særlige grunner tilsier det, eller når gjerde inngår som et vesentlig ledd i bebyggelsens gruppering og utforming, kan bygningsrådet tillate inngjering av inntil 200 kvadratmeter grunn.
6.Byggeanmeldelse, som må innsendes til bygningsrådet før arbeidet settes igang, skal inneholde følgende tegninger og opplysninger:
a.Utsnitt av disposisjonsplan eller annen angivelse av tomtens plassering.
b.Situasjonsskisse som viser hvordan bebyggelsen og eventuelt gjerde tenkes plassert.
c.Plan, tverrsnitt og fasader av bebyggelsen i mpålestokk 1 : 100 eler 1 : 50.
d.Beskrivelse som gir opplysning om materialvalg, fargebruk, vannforsyning og avløp.
7.Søknad med tegninger skal sendes inn i to eksemplarer. Det ene eksemplaret vil i godkjent stand bli returnert til søkeren. Originaltegningene bør fortrinnsvis utføres på gjennomsiktig papir, slik at de to eksemplarer blir sendt inn i form av lyskopier eller fotokopier av originalen. For at tegningene skal kunne godkjennes, må de ha en rimelig teknisk utførelse som gir et realistisk bilde av den påtenkte bebyggelse.
8.Bygningsrådet kan dispensere fra disse regler når det foreligger begrunnet søknad om dette.

(I 1972 s 278).