Vedtekter til bygningsloven for Vevelstad kommune

DatoFOR-0000-00-00-423
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1982-07-02-1187
Endrer
Gjelder forVevelstad kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vevelstad

Kapitteloversikt:

2. juli. Nr. 1186.
Til § 21 første ledd bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Vevelstad kommune, vedtatt av Vevelstad kommunestyre den 6. november 1980 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 2. juli 1982.
II.Generalplanvedtekten gjelder for hele kommunen med unntak for de områder hvor det foreligger stadfestet reguleringsplan.
III.Arealbruken er differensiert og vist på følgende kart nr:
1.Generalplankart i målestokk 1:50.000 for hele kommunen.
2.Soneplan på luftfoto i målestokk ca. 1:5.000 for Vevelstad/Forvik.
3.Soneplan på luftfoto i målestokk ca. 1:5.000 for Hesstun.
4.Soneplan på luftfoto i målestokk ca. 1:5.000 for Stokka.
5.Soneplan på luftfoto i målestokk ca. 1:5.000 for Visthus.
6.Soneplan på luftfoto i målestokk ca. 1:5.000 for Laukneset.

Samtlige kart er datert 2. mai 1977, med revisjoner pr. desember 1979. Det skilles mellom:

A.Utbyggingsområder
B.Jord-, skog- og naturområder.
IV.Innenfor de områder hvor denne vedtekten gjelder kan grunn ikke taes i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
V.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1982 s 507)

2. juli 1982 Nr. 1187.
Til § 21 første ledd bokstav b.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Vevelstad kommune, vedtatt av Vevelstad kommunestyre 6. november 1980 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 2. juli 1982. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.
II.Vedtekten omfatter de planlagte byggeområdene som er vist på kart/flyfoto i målestokk 1:5.000. Samtlige kart er datert 2. mai 1977, med revisjon fra desember 1979.
III.I de planlagte byggeområdene som er beskrevet under pkt. II ovenfor, kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
IV.Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdatoen og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1982 s 508)

3. nov. 1978
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger er det i kommunen ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger samt tilhørende uthus bare beregnet på å bebos i kortere tidsrom,. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter for bygninger som er nevnt, og tilbygg til, påbygg på eller ombygging av bestående bygninger, jfr. bygningslovens § 87, nr. 2.
2.Bygninger som er nevnt i nr. 1, kan i områder hvor generalplan m/vedtekter foreligger, bare oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1978 s 535)