Vedtekter til bygningsloven for Vikna kommune.

DatoFOR-0000-00-00-425
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1993-01-14-69
Endrer
Gjelder forVikna kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vikna

Kapitteloversikt:

Endret 30. mai 1986 nr. 1323, 14. januar 1993 nr. 69.

27. mars 1981
Til § 48 nr. 3.

Av de utgifter eier (fester) plikter å refundere i henhold til § 46 nr. 1 fordeles 1/2 i forhold til eiendommens tillatte utnytting (brutto golvareal) og 1/2 i forhold til eiendommens grunnareal.

Refusjonsformelen blir: 

r = k/2 x a/A + k/2 x u/U

k = de faktiske kostnader

a = eiendommens grunnareal

A = summen av de refusjonspliktige eiendommer

u = tilatte utnytting (brutto gulvareal)

U = summen av tillatte utnytting (brutto gulvareal) av refusjonspliktige eiendommer

27. mars 1981
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg, vann og kloakk skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell 1 og 2 klasse I og II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrifter om faste priser.

27. mars 1981
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjøsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter. Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettingen av refusjon og fordeling foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.
7. okt. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1565)

27. mars 1981
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm.

Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler for utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

27. mars 1981
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket for tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Bygningsrådet kan kreve at det innsendes plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygde areal og fellesareal. Det kan kreves at denne plan omfatter terrassering, planering, beplanting, parkbelter langs industribebyggelse, forhager, lekeplasser, biloppstillingsplasser, tørkestativ, søppelkasser, sykkelstativer, private kjøre- og gangveier o.l.

Bygningsrådet kan påby endringer i innsendete planer etter retningslinjer rådet trekker opp, herunder kreve at verdifullt landskap og vegetasjon bevares.

Bygningsrådet kan kreve at det avsettes oppstillingsplass for bil på egen eiendom eller fellesareal med plass for minst 1,5 bil pr. leilighet i flerfamiliehus og for 2 biler pr. enebolig.

Biloppstillingsplassene kan kreves anlagt under hensyn til eventuelt anlegg av garasjeplass på eiendommen.

Etter at planer er godkjent av bygningsrådet plikter eieren (fester) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

27. mars 1981
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg.

Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

14. januar 1993 nr. 69.
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplasss skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innplassert i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

(1993 32)

14. januar 1993 nr. 69.
Til § 78 nr. 1 tredje ledd.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlige eller særlig generende art blir lagt innenfor kommunens område eller deler av dette.

(II 1993 32)

7. nov. 1984 nr. 1847
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens § 81 første ledd, også gjelde bygningslovens §§ 66, 74 nr. 2, 89, 91 og 92, samt kapitlene XV og XVI.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal det før arbeid settes i gang, sendes melding til bygningsrådet med målsatt situasjonsplan og nabovarsel.

Bygging skal ikke settes i gang før 3 uker etter at melding er mottatt av bygningsrådet.

(II 1984 s 521)

30. jan. 1981
Til § 82.
1.For oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt for tilhørende uthus gjøres alle bygningslovens bestemmelser gjeldende.
2.Fradeling av tomt for eller oppføring av bygninger som er nevnt i pkt. 1 kan ikke skje på holmer og skjær hvor det fra før av ikke står bolighus eller hvor det fra før av ikke har vært beboelseshus.

(II 1981 s 83)

27. mars 1981
Til § 85.

Oppstilling av campingvogner for lengre tid enn 1 måned er bare tillatt på områder som er godkjent for formålet av bygningsrådet. Godkjenning kan bare gis når oppstilling av campingvogner etter bygningsrådets skjønn ikke vil være til ulempe for omgivelsene i vesentlig grad og heller ikke skjemme området i nevneverdig grad. Bygningsrådet kan sette vilkår for godkjenning og også gjøre den tidsbegrenset. Godkjenningen kan når som helst trekkes tilbake.

Denne vedtekt gjelder ikke oppstilling av campingvogner på egen eiendom.

27. mars 1981
Til § 93.

Følgende arbeid - herunder graving og fylling - må ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt bygningsrådet og dette deretter har gitt tillatelse.

a.Oppføring av bygning og slike konstruksjoner og anlegg som er nevnt i § 84.
b.De arbed som er nevnt i § 87 og tilsvarende arbeid vedrørende varige konstruksjoner og anlegg.
c.Endring av fasade.
d.Ominnredning av bygning eller varige anlegg, når bygningen eller anlegget er i strid med stadfestet reguleringsplan.
e.Oppføring av forstøttingsmur av innhegning mot vei.
f.Riving av bygning og varige konstruksjoner og anlegg, unntatt når riving skjer etter pålegg av bygningsrådet, jfr. § 91.
g.Oppsetting og endring av skilt og reklame o.l. som nevnt i § 107 første ledd.
h.Større sprengnings-, gravings- og fyllingsarbeider.

Tillatelse må også innhentes før ubebygd areal brukes til lagervirksomhet. Tillatelse av bygningsrådet må også innhentes før bygning og varige anlegg helt eller delvis blir brukt til annet formål enn innretningen eller vedkommende del av den tidligere har tjent.

Tilsvarende gjelder for lagervirksomhet på ubebygd areal.

For oppføring og riving av varige konstruksjoner og anlegg som nevnt i § 84 og for arbeid som nevnt i første ledd pkt. h, kan bygningsrådet frafalle kravet etter første ledd.

Søknad om byggetillatelse skal ikke sendes bygningsrådet når bygget:

a.ikke har større grunnflate enn 10 m²,
b.ikke har større mønehøyde enn 2,5 m,
c.ikke skal benyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.
14. januar 1993 nr. 69.
Til § 98 nr. 1.

Plan- og bygningslovens § 98 nr. 1 - krav om ansvarshavende - gjelder ikke ved oppføring av enkle tilbygg og uthus/garasjer på under 50 m².

(II 1993 s 32)

27. mars 1981
Til § 104.

Innenfor hele kommunen skal ubebygde areal holdes i ryddig ordentlig stand. Bygningsrådet kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal, når den etter rådets skjønn vil vikre sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe for andre.

27. mars 1981
Til § 105.

Kommunestyret kan gi bestemmelser om belysning og reinhold av gårdsrom, ganger, trapper, lys- og luftgraver og om plassering og utforming av husnummer på husvegg innenfor kommunens område.

Vedtektene trer i kaft straks.

30. mai 1986 nr. 1323.
Til § 117.

I Vikna kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs § 84 og § 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 433)