Vedtekter til bygningsloven for Vindafjord kommune.

DatoFOR-0000-00-00-426
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-03-610
Endrer
Gjelder forVindafjord kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vindafjord

Kapitteloversikt:

Endret 24. juni 1986 nr. 1942, 3. juli 1989 nr. 610.

25. mars 1977
Til § 1 i lov av 21. des. 1956

Vormestrand krins i Vindafjord kommune i Rogaland fylke vert med verknad frå 1. januar 1978 førd over til Suldal kommune i same fylke.

(II 1972 s 117)

22. sept. 1969
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordeling foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med frist etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1969 s 1098)

22. sept. 1969
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd, a.

(I 1969 s 1098)

22. sept. 1969
Til § 69 nr.3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anlegget må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og areal.

(I 1969 s 1098)

22. sept. 1969
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass og snuplass for kjøretøyer skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1969 s 1098)

22. sept. 1969
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig og særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1969 s 1098)

11. aug. 1972
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og § 65, også §§ 89, 90 og 91.

Før det settes i gang byggearbeid for driftsbygningar for jord- eller skogbruk, skal det sendes melding til bygningsrådet.

(I 1972 s 1011)

30. aug. 1977
Til § 82.
1.Til det ligg føre generalplan med stadfesta vedtekter eller stadfesta reguleringsplan, er det i kommunen ikkje tillatt å dela frå tomt for eller å føra opp sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygningar med uthus. For enkelttomt kan bygningsrådet, når særlege grunnar ligg føre, etter tilråding frå generalplanutvalet gjeva samtykke til frådeling og til bygging av hytte.
2.Bygningar som er nemnde i nr. 1, kan i område der generalplan m/vedtekter ligg føre, berre førast opp etter disposisjonsplan som har vore føre i bygningsrådet og er godkjent av fylkesmannen.
3.For bygningar som er nemnde under nr. 1, skal kapitla III og IV i bygningslova gjelda, og dessutan § 63, 65, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr.2, 93, 94, 109 og kapitla XV og XVI. For hyttegrender, hyttekonsentrasjonar, skal § 66 nr. 2 og § 75 gjelda. Etter at kommunen har hatt høve til å uttale seg, avgjer fylkesmannen i tvilstilfelle om ei samling av hytter er så stor at det blir tale om hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekta.
4.Bygningsrådet kan gjera vedtak om nærare reglar for hyttebygging.

(II 1977 s 347)

24. juni 1986
Til § 117.

Vindafjord kommune vedtok 24. juni 1986 fylgjande forskrift om mellombels plankrav etter § 117 i plan- og bygningslova:

I Vindafjord kommune kan det i 3 år frå lov nr. 77, plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 trer i kraft, ikkje igongsetjast arbeid eller tiltak som nemnd i §§ 84 og 93 i lova utan etter samtykke frå bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan. Det same gjeld andre tiltak, herunder frådeling, som vesentleg kan vanskeleggjera planlegginga. Anlegg som vert fremja etter godkjent vegplan etter veglova er unntatt frå desse føresegnene.

(II 1986 s 645)

3. juli 1989 nr. 610.
Til § 117.

Vindafjord kommunestyre har 27. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 24. juni 1986 nr. 645 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Rogaland har 3. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 185)