Vedtekter til bygningsloven for Værøy kommune

DatoFOR-0000-00-00-430
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-12-911
Endrer
Gjelder forVærøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Værøy

Kapitteloversikt:

Endret 6. november 1986 nr. 2266, 12. september 1989 nr. 911.

25. juni 1985 nr. 1269
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 9. november 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 25. juni 1985.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan.

III

Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:50.000, datert 1. april 1980 og 1:5.000 datert 8. september 1983 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 25. juni 1985.

1.Byggeområder

Detaljert arealutnytting er vist på kart i målestokk 1:5.000, og gitt Miljøverndepartementets påtegning 25. juni 1985.

2.Landbruks- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er disponert til formål nevnt under pkt. 1.

IV

Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V

Når særlige grunner foreligger og etter at generalplanutvalget har uttalt seg, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 372)

6. november 1986
Til § 117.

Værøy kommunestyre har 6. november 1986 vedtatt forskrift om midlertidig plankrav etter § 117 i plan- og bygningslov av 14. juni 1985.

I Værøy kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

(II 1986 s 748)

12. september nr. 911.
Til § 117.

Værøy kommunestyre har 27. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 6. november 1986 nr. 2266 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 12. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 31. desember 1990.

(II 1989 312)