Vedtekter til bygningsloven for Vågan kommune

DatoFOR-0000-00-00-431
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1994-12-23-1246
Endrer
Gjelder forVågan kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vågan

Kapitteloversikt:

Endret 23. desmber 1994 nr. 1246.

17. november 1981
Til § 49 nr. 2.

Ved utliknig av refusjon for kommunens utgifter til veg, vannledning og kloakk, jfr. § 46 nr. 1, skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell 1, klasse II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrifter om faste priser.

(II 1981 s 828)

17. november 1981
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(II 1981 s 828)

17. november 1981
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

1.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

2.Hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan gordta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
3.hovedvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi relger om utføringen.

Veg, vann og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd pkt. 1.

Bygningsrådet kan av hensyn til praktisk anleggsdrift tillate at anlegg av veg, vann og hovedkloakk skjer samtidig med bebyggelse av tomta. Bygningsrådet avgjør om det skal stilles sikkerhet.

(II 1981 s 828)

23. desember 1994 nr. 1246
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må det dokumenteres. Anlegget må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Etter at planen er godkjent av kommunen, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

1)Bebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på felles areal for flere tomter for minst 1 bil pr. bolig. For rene hybelbygg skal det være minst 0,5 biloppstillingsplass på egen tomt pr. hybel.
2)Kontor og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 100 kvm. brutto golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3)Industribebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 200 kvm. brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 200 ansatte - største antall benyttes. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4)Lagerbygg skal ha minst 1 plass pr. 400 kvm. bebygget golvflate. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
5)Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler og ut- og innkjøringsforhold som kommunen i hvert enkelt tilfelle krever.
6)Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Krav om oppstillingsplass for bil etter denne paragraf ansees dekket i den utstrekning garasjer trer istedet.

Nedbygging av eksisterende parkeringsplasser skal erstattes med nye, i tillegg til de krav som nybygget utløser.

Kommunen kan gjøre unntak fra disse krav.

(II 1994 s 323)

17. november 1981
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan godkjenne at det i stedet for biloppstilligsplasser på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret betemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde.

(II 1981 s 828)

17. november 1981
Til § 74 nr. 1.

Bygning med mer enn 4 etasjer skal ha heis. Hvert rom evt. hver familieleilighet skal ha uhindret adgang til heis når heis etter denne bestemmelse er påbudt. Bygningsrådet kan bestemme hvor mange heiser en bygning skal ha samt størrelsen på heisen.

(II 1981 s 828)

17. november 1981
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig generende art blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(II 1981 s 828)

17. november 1981
Til § 79.

Bygningsrådet kan forby bebyggelse og virksomeht som etter sin art eller størrelse avviker vesentlig fra det som er vanlig i strøket. Bygningsrådet kan forby bruksendring fra bolig til næringsvirksomhet.

(II 1981 s 828)

2. april 1982
Til § 82.
1.Inntil godkjent generalplan foreligger kan oppføring av hytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet til å bebos i kortere tidsrom bare skje etter disposisjonsplan som er godkjent av fylkesmannen.
2.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra denne vedtekten.

(II 1982 s 196).

17. november 1981
Til § 84.

For varige konstruksjoner og anlegg som nevnt i § 84 skal foruten bygningslovens §§ 68, 71, 74 nr. 2, 79, 80 nr. 2, 94 nr. 3 og 97 også gjeldende kap. III og IV samt §§ 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 100, 109 og kap. 15 og 16. Konstruksjoner og anlegg som nevnt i § 84 må ikke føres opp nærmere nabogrense enn 4,0 meter. Bygningsrådet kan fastsette annen avstand.

(II 1981 s 828)

17. november 1981
Til § 93.

Arbeid som krever byggetillatelse.

Følgende arbeid - herunder graving og fylling - må ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt bygningsrådet og dette deretter har gitt tillatelse:

a.Oppføring av bygning og slike konstruksjoner og anlegg som er nevnt i § 84
b.De arbeid som er nevnt i § 87.
c.Endring av fasade.
d.Ominnredning av bygning, når bygningen er i strid med reguleringsplan.
e.Oppføring av forstøtningsmur og innhegning mot veg.
f.Riving av bygning, unntatt når rivingen skjer etter pålegg av bygningsrådet (jfr. § 91).
g.Større sprengnings-, grave- og fyllngsarbeider.

Tillatelse må også innhentes før ubebygd areal brukes til lagervirksomeht.

Tillatelse av bygningsrådet må også innhentes før bygning, konstruksjoneller anlegg helt eller delvis blir brukt til annet formål enn forutsatt i den tillatelse som er gitt, eller til annet formål enn innretningen eller vedkommende del av den tidligere har tjent. Tilsvarende gjelder for lagevirksomhet på ubebygd areal.

(II 1981 s 828)

17. november 1981
Til § 96.

Blir et arbeide stående stille i lengre tid enn 1 år, skal stillaser fjernes og anlegget bringes i slik stand at det virker minst mulig skjemmende. Varer dett lengre enn 2 år kan bygningsrådet forlange at anlegget helt skal fjernes og grunnen ryddes. Avbrytes et forandringsarbeid bestemmer bygningsrådet i hvilken utstrekning bygningen skal bringes tilbake til opprinnelig tilstand. Instilles et arbeid i lengre tid enn 3 måneder kan det kreves at stillasje og inhegning mot gate som er åpen for offentlig ferdsel fjernes og at gate og fortau settes stand.

(II 1981 s 828)

17. november 1981
Til § 97.

Hører arbeidet under annen offentlig myndighet kan bygningsrådet bestemme at tilsynet overføres til vedkommende myndighet. I så fall kan bygningsrådet også bestemme at godkjenning av konstruksjonstegninger med tilhørende tegninger overlates vedkommende myndighet.

Disse vedtektene trer ikraft straks.

(II 1981 s 828)