Vedtekter til bygningsloven for Vågsøy kommune

DatoFOR-0000-00-00-432
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1999-11-26-1237
Endrer
Gjelder forVågsøy kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Vågsøy

Kapitteloversikt:

Endret 26 nov 1999 nr. 1237.

13. februar 1968
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i først ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1968 s 302)

13. februar 1968
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1968 s 302)

13. februar 1968
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1, I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1968 s 302)

26. november 1999 nr. 1237
Til § 69 nr. 3.
1.Boligparkering

Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass for bil på egen eiendom eller på fellesareal. Det skal være to biloppstillingsplasser pr. boligenhet, samt 0,5 plass pr. boligenhet til gjesteparkering.

Allerede bebygde tomter følger gamle regler og får ikke slike krav om øket parkeringsareal. Ved ombygging til andre formål enn generasjonsbolig gjelder nye regler.

2.Hybelbygg

Hybelbygg skal ha oppstillingsplass for bil på egen eiendom eller på fellesareal. Det skal være 0,75 parkeringsplass pr. hybel, og det skal opparbeides 0,25 plass pr. hybel til gjesteparkering.

3.Aldersboliger/pensjonistboliger

Aldersboliger/pensjonistboliger skal ha oppstillingsplass for bil på egen eiendom eller på felles areal. Det skal være 0,75 biloppstillingsplass pr. boligenhet og 0,25 plass pr. boligenhet til gjesteparkering.

4.Bolig for pleietrengende

Boliger for pleietrengende skal ha oppstillingsplass for bil på egen eiendom eller på fellesareal. Det skal være 0,5 biloppstillingsplass pr. boligenhet, og 0,25 plass pr. boligenhet til gjesteparkering.

5.Forretning/kontor

Forretnings- og kontorbebyggelse skal ha oppstillingsplass for bil på egen eiendom eller på fellesareal. Det skal være en plass for hver 100 kvm bruttoareal.

6.Forretningssenter/flere forretninger

Ved bygging av forretningssenter med mer enn fire forretninger/bransjer under samme tak, skal det være oppstillingsplass for en bil pr. 75 kvm bruttoareal på egen eiendom eller fellesareal. Hertil kommer lasteareal for vare- og lastebiler.

7.Industri- og lagerbebyggelse

Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for bil på egen eiendom eller på felles areal. Det skal være en oppstillingsplass pr. 100 kvm bruttoareal. Hertil kommer lasteareal for vare- og lastebiler.

8.Annen bebyggelse

Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og forsvarlig inn og utkjøring. Kommunen skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne antall parkeringsplasser.

9.Motorsykler/sykler

Ved forretninger og i forretningsstrøk skal det anlegges tre sykkelparkeringsplasser for forretninger over 300 kvm bruttoareal og i tillegg en sykkelparkeringsplass pr. 200 kvm bruttoareal utover 300 kvm.

Sykkelparkeringsplass skal opparbeides på egen eiendom eller på fellesareal.

II Ikraftsetting

Vedtekten trer i kraft 1. januar 2000. Fra samme dato oppheves tidligere vedtekt til plan- og bygningsloven § 69 nr. 3 og 4 stadfestet av Kommunaldepartementet 31. mars 1981.

(II 1999 582)

13. februar 1968
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. som bare beregnes på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus, kan bare plasseres og oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
2.For bygninger som er nevnt under pkt. 1, kan foruten bygningslovens kapitler III og IV og § 65, også gjelde § 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74nr. 2, 91, 93 og94, samt kapitlene XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(I 1968 s 302)