Vedtekter til bygningsloven for Våle kommune

DatoFOR-0000-00-00-434
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-11-1456
Endrer
Gjelder forVåle kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Våle

Kapitteloversikt:

7. mai 1986 nr. 1114.
Til § 21, første ledd bokstav a.
I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Våle kommune, vedtatt av Våle kommunestyre 22. november 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 7. mai 1986.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger reguleringsplan og for områdene B 5 Grettebygd og B 6 Grøttås.

Vedtektsområdet er vist på følgende kart, som er gitt Miljøverndepartementets påtegning 7. mai 1986: 

* Oversiktskart over hele kommunenM=1:20.000

* Soneplan for Kirkevoll/Brekkeåsen/Rånerudåsen/Sørby (1) M=1: 5.000

* Soneplan for Gretteåsen/Nordby/Solerød(2) M=1: 5.000

* Soneplan for Revetal (3)M=1: 5.000

* Soneplan for Svinevoll/Borge/Skjerpe (4)M=1: 5.000

* Soneplan for Strange/Gjelstad (5)M=1: 5.000 

Arealbruken er slik:

1.Byggeområder

Detaljert arealbruk som vist på ovennevnte soneplankart.

2.Jord-, skog-, og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset til formål nevnt under pkt. 1.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekten trer i kraft straks, og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1986 s 372)

7. mai 1986 nr. 1115.
Til § 21, første ledd bokstav b.
I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Våle kommune, vedtatt av Våle kommunestyre den 22. november 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 7. mai 1986. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings,-, kloakk-, eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jf pkt II nedenfor.

II

Vedtekten omfatter følgende planlagte byggeområder: 

Boligområder

B 2 Gretteåsen, vist på kart nr 2

B 3 Revetal syd, vist på kart nr 3

B 4 Borge, vist på kart nr 4 

Næringsområder

N 6 Borge, vist på kart nr 4

N 8 Strange, vist på kart nr 5 

Områder for offentlige bebyggelse, forretningsområder, sentrumsfunksjoner mv

O 2 Sørby, vist på kart nr 1

Kartene er i målestokk 1:5.000, og er datert den 8. juni 1983, og gitt Miljøverndepartementets påtegning 7. mai 1986.

III

I de planlagte byggeområder som er beskrevet under pkt II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges.

Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsområdet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne vedtekten trer i kraft straks, og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk-, eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke over ti år.

(II 1986 s 373)

13. desember 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunes avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.
13. desember 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

13. desember 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den ene side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastlagt i § 47 nr. 1, første ledd og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd i full bredde etter første ledd, a.

13. desember 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anlegget må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

13. desember 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

13. desember 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende §§ 91, 92, 94.

27. juni 1979
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende bygninger som bare er beregnet på bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus kan bare plasseres og oppføres på arealene Valstad og Helland, beliggende ved Oslofjorden mellom kommunens friareal ved Sandsletta og Borres grense. Mot vest begrenses arealet av jordbruksområder.

Områdene er vist på generalplankart for Våle i målestokk 1:20.000 og 1:50.000, datert 1. juni 1974.

2.Hyttebygging i disse områdene kan bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse for disposisjonsplan for bestemte områder.

3.For bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten Bygningslovens kapittel III, IV og § 65, også gjelde §§ 66 nr. 1, 70, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(II 1979 s 296)

11. juni 1986 nr. 1456.
Til § 117.

I Våle kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen. Det samme gjelder andre tiltak, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Denne forskrift trer i kraft fra den tiden lov av 14. mai 1985 nr. 77 blir vedtatt iverksatt.

(II 1986 s 502)