Vedtekter til bygningsloven for Våler kommune, Hedmark.

DatoFOR-0000-00-00-435
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-12-476
Endrer
Gjelder forVåler kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Våler

Kapitteloversikt:

1. juli 1988 nr. 572, 12. juni 1989 nr. 476.

29. april 1986 nr. 1040.
Til § 21, første ledd bokstav a.
I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 21. mars 1985 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 29. april 1986.

II

Vedtekten gjelder for arealer i kommunen som ifølge generalplanen skal utnyttes som jord-, skog- og naturområder, med unntak for områder der det foreligger reguleringsplaner stadfestet før 1. januar 1984 og disposisjonsplaner godkjent av fylkesmannen.

De områder som omfattes av vedtekten ligger innenfor en ytre avgrensing som dannes av kommunegrensen, og avgrenses mot byggeområder slik det er vist på kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 29. april 1986.

III

Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under nr. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. Før bygningsrådet treffer sitt vedtak, skal rådet legge saken fram for formannskapet, evt. generalplanutvalget til uttalelse.

(II 1986 s 347)

23 okt. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av regulseringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1711)

23 okt. 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1711)

23 okt. 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 1711)

24. okt. 1974
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i nr. 1.

Bygningsrådet kan kreve at det som bilag til reguleringsplan eller bebyggelsesplan følger plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygd areal og felles areal. Det kan kreves at denne plan omfatter terrassering, planering, beplanting, forhager, lekeplasser, biloppstillingsplasser, tørkestativ, søppelkasser, sykkelstativ, private kjøre- og gangveger o.l. Når et areal som er større enn 5 da. skal bebygges under ett, skal alltid slik plan innsendes. Bygningsrådet kan påby endringer i innsendte planer etter retningslinjer rådet trekker opp. Rådet kan herunder bl.a. kreve at verdifullt landskap og vegetasjon skal bevares.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

(II 1974 s 261)

23 okt. 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at eiendommen er sikret den garasjeplass som som er nødvendig for å dekke eiendommens behov. Hvor garasjeplass er sikret, kan rådet lempe tilsvarende på krav om parkeringsplass på egen grunn, jfr. § 69.1.

(I 1967 s 1711)

23 okt. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig og særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1711)

23 okt. 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og § 65, også gjelde §§ 70, 72, 73, 77, 87, 89, 91, 93, 94 og kap. XV og XVI.

(I 1967 s 1711)

28. april 1986 nr. 1035.
Til § 82.
1.I Våler kommune er oppføring av sportshytter, sommerhus o.l. som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom (samt tilhørende uthus) forbudt i de områdene som på generalplankart stadfestet 20. februar 1986 er merket «områder med totalt hytteforbud». Det samme gjelder fradeling eller bortfesting (herunder punktfesting) av tomter til bygninger som nevnt.
2.I områder som på stadfestet generalplankart er merket «hytteområder H1-H7» kreves disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet.
3.Unntatt fra bestemmelsene ovenfor er disposisjonsplaner som ved vedtektens stadfestelse er godkjent av fylkesmannen.
4.For fradeling og bortfesting (herunder punktfeste) av tomter til og oppføring av slike bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningsloven kap. III, IV og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 74 nr. 2, 75, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 109 og kap. XV og XVI samt byggeforskriftenes kap. 49.

For hytteområder som omfattes av stadfestet reguleringsplan gjelder bestemmelsene om refusjon i bygningslovens kap. VI.

5.I Våler kommune er det ikke tillatt å føre opp bygninger som nevnt under nr. 1 nærmere vassdrag (elv, sjø, o.l.) enn 50 m. Avstanden regnes fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.
6.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene i denne vedtekten.
7.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Våler kommune, stadfestet den 5. oktober 1972.

(II 1986 s 344)

1. juli 1988 nr. 572
Til § 117.

I Våler kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelse av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeider eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1988 s 330)

12. juni 1989 nr. 476
Til § 117.

Våler kommunestyre har 1. juli 1988 vedtatt å forlenge forskrift av 1. juli 1988 nr. 572 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Hedmark har 12. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 145)