Vedtekter til bygningsloven for Øksnes kommune

DatoFOR-0000-00-00-437
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1987-02-04-59
Endrer
Gjelder forØksnes kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Øksnes

Kapitteloversikt:

31. okt. Nr. 1832.
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2, klasse I og II.

Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1984 s 501)

4. februar 1987
Til § 69 nr. 3:

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal. Bygningsrådet kan kreve at det som bilag til reguleringsplan eller bebyggelsesplan skal følge plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygd areal og fellesareal. Det kan kreves at denne plan omfatter terrassering, planering, private kjøre- og gangveier o.l. samt lekeplasser, oppstillingsplasser for motorkjøretøyer og sykler som nevnt nedenfor. Bygningsrådet kan påby endringer i innsendte planer etter retningslinjer rådet trekker opp. Bygningsrådet kan herunder blant annet kreve at verdifullt landskap og vegetasjon skal bevares. Etter at planen er godkjent av bygningsrådet plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

Bestemmelser om lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplan for boliger:

1.Lekeplass for større barn skal anlegges for minst hver 100 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 150 meter fra bolig. Det skal så langt det er praktisk mulig gis mulighet for variert aktivitet som ballspill, skirenn, lek i naturterreng og byggelek. Lekeplassen bør derfor inneholde flate områder, bakker, åpne områder og områder med skog.
2.Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for minst hver 15 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 50 meter fra bolig. Den skal ha adkomst som etter bygningsrådets skjønn er tilstrekkelig trafikksikker, ha god solbelysning og utstyres med sandkasse og bord og benker for barn og voksne.

Plass kan avsettes som fellesareal for flere tomter.

3.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under punkt 1 og 2, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør bygningsrådet når anlegget av lekeplassen m.m. skal gjennomføres.

Bestemmelser for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov:

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt for 2 biler eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig pluss 0,5 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hver annen hybel. Krav til antall biloppstillingsplasser bortfaller i den utstrekning garasjeplass trer i stede, jfr. vedtekt til § 76.
2.Forretningsbebyggelse og kontorbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvm golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare og lastebiler.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 kvm golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i punkt 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal etter bygningsrådets skjønn ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for biler og anlegge tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.
6.Bygningsrådet kan godkjenne at biloppstillingsplassene helt eller delvis blir anordnet på et annet sted i rimelig nærhet.

Bygningsrådet kan i spesielle tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i punkt 1-5 og kan sette vilkår for slike unntak.

(II 1987 s 27)

4. februar 1987
Til § 76:

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasje være innpasset i planen selv om garasje ikke bygges samtidig med boligen.

(II 1987 s 27)

4. februar 1987
Til § 78 nr. 1:

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplegg og lagre av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område. Likeledes kan bygningsrådet forby at det på den enkelte eiendom blir lagt bedrifter, anlegg, opplag og lagre dersom disse vil medføre forhold som er til vesentlig ulempe.

(II 1987 s 27)

5. okt. 1981
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus kan bare oppføres i følgende områder som er avsatt til dette formål i godkjent generalplan med stadfestede vedtekter.
1.Langenes hytteområde
2.Klo/Strenglevåg hytteområde
3.Lifjorden hytteområde
4.Skogsøya hytteområde
5.Steinlandsfjorden hytteområde
6.Auenfjorden hytteområde
7.Kavåsen/Langstrand hytteområde
8.Sminesmarka hytteområde
9.Frøskelandsheia hytteområde

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål.

2.Oppføring av bygninger som nevnt kan i de områder som er beskrevet i nr. 1 bare foretas etter disposisjonsplan som er godkjent av fylkesmannen. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens akp. III, IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde § 63, 66 nr. 1, §§ 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 93, 94 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjon skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter, er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.

4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.

(II 1981 s 779)

4. februar 1987
Til § 97:

Forestås arbeidet av annen offentlig myndighet, kan bygningsrådet bestemme at tilsyn overføres til vedkommende myndighet. I så fall kan bygningsrådet også bestemme at godkjenning av konstruksjonstegninger med tilhørende beregninger overlates vedkommende myndighet.

(II 1987 s 27)

4. februar 1987
Til § 104:

Ubebygd areal skal holdes i ryddig og ordentlig stand. Bygningsrådet kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal, når den etter rådets skjønn vil virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe for andre.

(II 1987 s 27)

Vedtektene trer i kraft 1. mars 1987.1

1 Gjelder vedtekter av 4. februar 1987.