Vedtekter til bygningsloven for Ørland herred

DatoFOR-0000-00-00-439
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-11-1734
Endrer
Gjelder forØrland kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Ørland

Kapitteloversikt:

12. mars 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 163)

6. okt. 1966
Til § 49 nr. 2.

I medhold av § 4 bygningsloven av 18. juni 1965 stadfester departementet vedtak av Ørland kommunestyre i møte den 28. april 1966 om vedtekt til bygningslovens § 49 nr. 2 for Ørland kommune, Sør-Trøndelag fylke. I vedtekten er lagt til grunn utgiftsoverslag etter faste priser ved utlikning av refusjon for utgifter til veg og kloakk i henhold til normalvedtektens tabell i og 2, klasse I.

(I 1966 s 589)

20. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis her ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1090)

20. juli 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles for den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1090)

20. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1090)

20. juli 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 1090)

20. juli 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1090)

20. juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1090)

20. juli 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 også § 94.

(I 1966 s 1090)

7. jan. 1981
Til § 82.
1.For sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og naust, skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 første ledd, og j§ 68 også §§ 63, 65, § 66 nr. 1, §§ 70-73, § 74 nr. 2, §§ 87, 91, 93, 94-96, 99, 109 samt kap. XV og XVI gjelde. Dessuten skal gjelde byggeforskriftenes kap. 49.
2.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1981 s 10)

11. juni 1986 nr. 1734
Til § 117.

I Ørland kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

Gjeldende generalplan skal legges til grunn for bruken av forskriften.

(II 1986 s 584)