Vedtekter til bygningsloven for Østre Toten kommune.

DatoFOR-0000-00-00-442
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-19-483
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Østre Toten

Kapitteloversikt:

Endret 3. april 1984 nr. 861, 18. august 1986 nr. 1746, 19. juni 1989 nr. 483.

12. feb. 1986 nr. 372.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 12. mars 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 12. februar 1986.

II

Vedtekten gjelder for hele kommunen med unntak av de områder der det foreligger reguleringsplan eller godkjent disposisjonsplan etter vedtekt til bygningslovens § 82.

Vedtektsområdet er vist på generalplankart i målestokk 1:50.000 datert januar 1983 og til soneplanene for Lena, Kapp, Kolbu, Nordlia, Skreia og Krabyskogen, samt kart som viser mindre utbyggingsområder i målestokk 1:10.000.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1986 s 109)

4. oktober 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvet kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1491)

4. oktober 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1491)

4. oktober 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1491)

4. oktober 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69, nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger og friareal.

(I 1966 s 1491)

22. juni 1983
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

(II 1983 s 437)

4. oktober 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1491)

4. oktober 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1491)

3. april. 1984 nr. 861.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje etter endelig reguleringsplan, eller etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i pkt. 1 oppført nærmere vassdrag enn 75 meter (avstanden måles horisontalt fra høyeste observerte vannstand) eller nærmere kjøreveg som er åpen for allmenn ferdsel enn 20 meter (avstanden måles fra vegens midtlinje).
3.For bygninger som nevnt under pkt. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV §§ 65 og 68, også gjelde § 63 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 79, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 109 og kap. XV og XVI, samt byggeforskriftenes kap. 49.
4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Østre Toten kommune, stadfestet den 22. februar 1983.

(II 1984 s 226)

1. nov. 1982
Til § 93, 3. og 4. ledd.

Reglene til bygningslovens § 93, 1. ledd skal ikke gjelde for:

Hobbyvektshus, pumpehus, overbygg over brønner, lekehus og hundehus dersom bygningen

a)ikke har større grunnflate enn 10 m².
b)ikke har større mønehøgde enn 2,5 m.
c)ikke oppføres nærmere nabogrense enn 4 m.

Dersom de nevnte byggverk medfører vesentlige ulemper eller sjenanse for naboer kan bygningsrådet kreve bygget flyttet eller fjernet.

(II 1983 s 167)

26. oktober 1976
Til § 104.

Innenfor hele kommunen skal ubebygd del av eiendommen holdes i ryddig og ordentlig stand. Bygningsrådet kan når særlige grunner foreligger gjøre unntak for områder utenfor tettbebygde strøk. Bygningsrådet kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd del av eiendom, når den etter rådets skjønn vil virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe for andre.

(II 1976 s 338)

22. juni 1983
Til § 107.

Bestemmelsene i bygningsloven § 107 skad gjelde for hele kommunen.

(II 1983 s 437)

18. august 1986 nr. 1746.
Til § 117.

I Østre Toten kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 589)

19. juni 1989 nr. 483
Til § 117.

Østre Toten kommunestyre har 6. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 18. august 1986 nr. 1746 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Oppland har 19. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 147)