Vedtekter til bygningsloven for Øystre Slidre kommune

DatoFOR-0000-00-00-447
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-08-03-769
Endrer
Gjelder forØystre Slidre kommune, Oppland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Øystre Slidre

Kapitteloversikt:

Endret 18. september 1985 nr. 1749, 15. juli 1986 nr. 1547, 3. august 1989 nr. 769.

18. sept. 1985 nr. 1749.
Til § 21 fyrste ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekta knyter seg til generalplan for Øystre Slidre kommune, vedteke av Øystre Slidre kommunestyre 9. juli 1982 og 16. oktober 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 5. mai 1983 og 18. september 1985.

II

Vedtekta omfattar heile kommunen med unnatak for dei områda der det ligg føre reguleringsplan eller godkjend disposisjonsplan etter vedtekt til bygningslovas § 82.

III

Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:100.000 datert mars 1983 og gjeve påteikning frå Miljøverndepartementet 18. september 1985.

1.Byggjeområder

Detaljert arealutnytting er vist på kart i målestokk 1:20.000 datert januar 1981 og gjeve påteikning frå Miljøverndepartementet 5. mai 1983.

Når det gjeld fritidshus viser ein til detaljert arealutnytting på kart i M 1:10.000 datert mars 1983 og gjeve påteikning frå Miljøverndepartementet 18. september 1985.

2.Jord-, skog- og naturområder.

Desse omfattar dei areala i kommunen som ikkje er avgrensa av føremål under pkt. 1.

IV

Innafor dei områda denne vedtekta gjeld, kan grunn ikkje takast i bruk til føremål som i vesentleg grad vil vanskeleggjere den utnyttinga som er føresett i generalplanen.

V

Når særlege grunnar ligg føre, kan bygningsrådet gjere unntak frå vedtekta.

VI

Denne vedtekta tek til å gjelda straks, og gjeld i inntil 10 år frå stadfestinga.

(II 1985 s 667)

Til § 21, 1. ledd, bokstav b.
I.Denne generalplanvedtekta knyter seg til generalplan for Øystre Slidre kommune, vedteken av Øystre Slidre kommunestyre 9. juni 1982 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 5. mai 1983.

Vedtekta gjeld for dei areala der kommunikasjons-, vassforsyning-, kloakk- eller elektrisitetstilhøva for tida ikkje er tilfredsstillande ordna, jfr. pkt. II.

II.Vedtekten omfattar byggjeområda i soneplanane vist på kart i målestokk 1:100.000, datert januar 1981. Karta er gjeve påteikning frå Miljøverndepartementet 5. mai 1983.
III.I dei planlagde byggjeområda som er nevnt under pkt. II kan grunnen for tida ikkje bli bygd. Når særlege grunnar ligg føre og tiltaket ikkje vil vanskeleggjera arbeidet med å gjera det aktuelle området byggjeklart kan bygningsrådet gjera unnatak frå vedtekta.
IV.Denne vedtekta trer i kraft straks frå stadfestingsdato og gjeld til kommunikasjons-, vassforsynings-, kloakk- og eller elektrisitetstilhøva etter kommunestyret sitt skjønn er tilfredsstillande ordna for det aktuelle byggjeområdet, men ikkje ut over 10 år.

(II 1983 s 357)

24. okt. 1977
Til § 48 nr. 3.

Av utgiftene skal 2/3 delast etter netto grunnareal for eigedomen og 1/3 etter tillatt utnytting for eigedomen.

(II 1977 s 419)

22. oktober 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1, punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refunere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettingen av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1646)

24. jan. 1980
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunderi tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør med større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør med større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gir regler om utføringa.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1980 s 31)

22. oktober 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1646)

22. oktober 1966
Til § 78.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1646)

22. oktober 1966
Til § 81.

Driftsbygninger av tre over 100 kvm. må ikke føres opp nærmere annen bebyggelse enn 15 m. Når særlige grunner taler for det, kan bygningsrådet tillate en avstand til annen bebyggelse ned til 10 m.

Oppføring av alle driftsbygninger må på forhånd meldes skriftlig til bygningsrådet,jfr. bygningslovens §§ 93 og 94, samt kap. XV og XVI.

(I 1966 s 1646)

20. nov. 1985 nr. 2131.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sumarhus, kolonihagehus o.l. bygningar som berre skal nyttast til å bu i for stuttare tidsrom, samt tilhøyrande uthus, er i Øystre Slidre berre tillate i område som er avsett til dette i godkjend generalplan, og berre etter reguleringsplan.

Det same gjeld frådeling og bortfesting av tomter for bygningar som nemnd.

2.Unnateke frå føresegna i nr. 1 er tomter som inngår i stadfesta reguleringsplan, eller i disposisjonsplanar som er godkjende før 31. juli 1980.
3.Bygning som nemnd i nr. 1 kan ikkje førast opp nærare vassdrag enn 50 m. Avstanden blir målt vassrett ved middels flomvasstand.
4.For bygning som nemnd i nr. 1 skal forutan kap. III, IV og §§ 65 og 68 i bygningslova og gjelde §§ 63, 66, nr. 1, 67, 70, 74, nr. 2, 77 nr. 1, 79, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, og 109 og kap. V, VI, XV og XVI og byggeforskriftene kap. 49.

For hyttegrender og hyttekonsentrasjonar skal § 66 nr. 2 og § 75 i bygningslova gjelde.

5.Når særlege grunnar ligg føre, kan bygningsrådet gjere unntak frå føresegnene i denne vedtekta.
6.Denne vedtekta tek til å gjelda straks. Frå same tid vert tidlegare vedtekt til § 82 i bygningslova for Øystre Slidre kommune, stadfesta 12. februar 1981 oppheva.

(II 1985 s 823)

24. sept. 1976
Til § 85.

Oppstilling av campingvogner, også for kortere tid enn 3 måneder, er bare tillatt på områder som er godkjent for formålet av bygningsrådet. Godkjenning kan bare gis når oppstilling av campingvogner etter bygningsrådets skjønn ikke vil være til ulempe for omgivelsene i vesentlig grad og heller ikke skjemme området i nevneverdig grad. Bygningsrådet kan sette vilkår for godkjenningen og også gjøre den tidsbegrenset. Godkjenningen kan når som helst trekkes tilbake.

Denne vedtekt gjelder ikke oppstilling av en enkelt campingvogn. jfr. dog bygningslovens § 104.

(II 1976 s 297)

22. oktober 1966
Til § 98.

For mindre uthus, garasjer og andre mindre bygninger uten ildsted kan bygningsrådet frafalle kravet om ansvarshavende. Ellers må det være en ansvarshavende som kan godkjennes av bygningsrådet.

(I 1966 s 1646)

15. juli 1986 nr. 1547.
Til § 117.

I Øystre Slidre kommune kan det i 3 år frå iverksetjinga av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikkje setjast i verk arbeid eller tiltak som nemnde i §§ 84 og 93 i den same lova utan etter samtykke frå bygningsrådet før området kjem inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det same gjeld andre tiltak, medrekna frådeling, som kan skape store vanskar for planlegging.

Anlegg som blir fremja etter godkjent vegplan etter veglova, er unnatekne frå desse reglane.

(II 1986 543)

3. aug. 1989 nr. 769.
Til § 117.

Øystre Slidre kommunestyre har 27. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 15. juli 1986 nr. 1547 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Oppland har 3. august 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 244)