Vedtekter til bygningsloven for Åfjord kommune

DatoFOR-0000-00-00-448
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2002-09-18-1103
Endrer
Gjelder forÅfjord kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Åfjord

Kapitteloversikt:

Endret 2 mai 1985 nr. 913, 25 juni 1986 nr. 1497, 22 mai 1989 nr. 420, 18 sep 2002 nr. 1103.

29. nov. 1985 nr. 2161.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 28. september 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 29. november 1985.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger reguleringsplan eller strandplan eller disposisjonsplan etter vedtekt til bygningslovens § 82.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdato.

(II 1985 s 851)

2. mai 1985 nr. 913.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a)Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b)hovedavløpsanlegg, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpsforbindelse til annet hovedavløpsanlegg, og
c)hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning. 

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedavløpsanlegg og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd a.

(II 1985 s 277)

2. mai 1985 nr. 913.
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må det dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

1.Boligenhet på over 60 m² brutto gulvareal skal ha parkeringsplass på egen tomt for 2 biler, eller på fellesareal for 1,5 biler. Selvstendig boligenhet på under 60 m² skal ha parkeringsplass for 1 bil.
2.Kontor- og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m² brutto golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industribebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m² brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4.Lagerbygg skal ha 1 plass pr. 200 m² bebygget golvflate. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilelle krever.
6.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Krav om oppstillingsplass for bil etter denne paragraf ansees dekket i den utstrekning garasjer trer istedet.

Bygningsrådet kan gjøre unntak fra disse krav.

Det kan settes vilkår for unntak.

(II 1985 s 277)

2. mai 1985 nr. 913.
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

(II 1985 s 277)

2. mai 1985 nr. 913.
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlige eller særlig generende art blir lagt innenfor kommunens område eller deler av dette.

Vedtektene trer i kraft 1. juni 1985.

(II 1985 s 277)

24. april 1984 nr. 961.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje etter endelig reguleringsplan.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1. oppført nærmere vassdrag enn 50 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlige flomvannstand eller nærmere riksveg enn 30 m og veg åpen for allmenn ferdsel enn 12,5 m målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som er nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens bestemmelser i kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 74 nr. 2, 75 nr. 1. §§ 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Åfjord kommune, stadfestet den 24. juli 1969.

(II 1984 s 253)

18. september 2002 nr. 1103.
Til § 85.

Forskrift om bygningsvedtekter til plan- og bygningslovens § 85 - midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt og lignende, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.

Fastsatt av Åfjord kommunestyre 18. september 2002 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 85.

§ 1.Formål

Denne forskrift har til formål å regulere plasseringen av midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg for lengre tidsrom enn 3 måneder og plassering i strandsonen langs sjø og vassdrag. Forskriften gjelder ikke for plassering på bygge- eller anleggstomt eller plassering av campingvogn på eiendom bebygd med helårsbolig i form av småhus, eller for plassering av mindre, bærbare telt.

§ 2.Plassering av nevnte bygg

Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt og lignende tillates bare plassert i kommunen innenfor nærmere avgrensete områder som gjennom reguleringsplan eller bebyggelsesplan avsettes til formålet. Tillatelse til bygging av «spikertelt» må gis gjennom reguleringsbestemmelsene.

I 100-metersbeltet langs sjøen definert i plan- og bygningslovens § 17-2, og i byggeforbudssonen langs vassdrag definert i kommuneplanen for Åfjord kommune, tillates heller ikke korttidsparkering i mer enn to dager.

I områder utenom de nevnt i avsnittene ovenfor og i § 1 kan likevel vogner på hjul uten fortelt tillates plassert enkeltvis etter søknad.

§ 3.Forholdet til eksisterende campingplasser

I samsvar med etablert praksis, kan campingvogner plasseres og påsettes standard fortelt i Monstad Camping, Langnesodden Camping, Hosnasand Camping, ved Momyrstua og Bakkan Gård. Bare i dagens område ved Momyrstua tillates bygd fortelt av andre materialer enn standard. Utvidelser av områdene kan likevel ikke skje uten forutgående planbehandling.

§ 4.Fortelt til campingvogner

I tilknytning til campingvogner tillates det standard fortelt som produseres for den enkelte vogntype og inntil 25 m² størrelse.

Fortelt av andre materialer enn standard kan monteres etter følgende regler:

1.Størrelsen må tilsvare standard fortelt til campingvognen og ikke være større enn 20 m². Høyden skal ikke overstige campingvognen, men mønespiss kan likevel være inntil 30 cm høyere. Bredden kan være inntil 3,5 m og lengden som vognens lengde uten drag. Drag må ikke innebygges i fortelt eller terrasse.
2.Terrasse og fortelt kan ikke overstige 30 m² til sammen og skal tilpasses terrenget.
3.Fortelt og terrasse skal fjernes når campingvogn flyttes, og må kunne demonteres uten at det blir varige spor i terrenget. Grunnmur eller støpte/nedgravde pilarer tillates ikke.
4.Utforming og fargevalg skal harmonisere med campingvognene og bebyggelse på stedet.
5.Isolasjon må ikke være brennbar.
6.Det tillates ikke innlagt vann i vogn eller fortelt uten tilknytning til godkjent avløpsanlegg.
§ 5.Forvaltningsmyndighet

Plan- og bygningsmyndighetene etter kap. II i plan- og bygningsloven håndhever bestemmelsene i denne forskriften.

§ 6.Dispensasjon

Dispensasjon fra denne forskrift behandles og kan gis i samsvar med plan- og bygningslovens § 7.

§ 7.Straffeansvar

Tiltak i strid med bestemmelsene i denne forskrift straffes etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens kap. XVIII.

§ 8.Ulovlig byggearbeid mv.

Ulovlig arbeid eller bruk etter denne forskrift behandles etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens kap. XIX.

§ 9.Endringer

Endringer i denne forskrift vedtas av kommunestyret etter forutgående høring i samsvar med forvaltningslovens kap. VII.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart etter den er vedtatt i kommunestyret.

(II 2002 hefte 6).

25. juni 1986 nr. 1497.
Til § 117.

I Åfjord kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 517)

22. mai 1989 nr. 420
Til § 117.

Åfjord kommunestyre har 26. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 25. juni 1986 nr. 1497 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har 22. mai 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 120)