Vedtekter til bygningsloven for Åmli kommune.

DatoFOR-0000-00-00-451
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-05-29-1319
Endrer
Gjelder forÅmli kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Åmli

Kapitteloversikt:

29. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendommer som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum gjelder tilsvarende.
29. juli 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og vann og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

29. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta.

Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

29. juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlige eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

29. juli 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord og skogbruk skal, foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65, også § 93 gjelde.

(I 1966 s 1124)

15. aug. 1975
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfesta vedtekter eller stadfesta reguleringsplan ligg føre, er det i kommunen ikkje tillatt å oppføre sportshytter, sommarhus o.l. bygningar som er berekna på å bli busett i kortare tid, samt tilhøyrande uthus. Forbodet gjeld også frådeling av tomt til nemnde føremål.

Føresegnene i første ledd gjeld ikkje for oppføring av hytter eller frådeling av hyttetomter etter disposisjonsplan som er godkjent av fylkesmannen før denne vedtekta trer i kraft.

2.I område der generalplan med stadfesta vedtekter ligg føre eller der det er gjeve dispensasjon frå nr. 1, kan oppføing av bygningar som nemnd eller frådeling av tomt for slike bygningar, berre skje etter disposisjonsplan som er handsama av bygningsrådet og godkjend av fylkesmannen.
3.Oppføring av bygningar som nemnde under nr. 1 eller frådeling av tomt for slike bygningar er ikkje tillatt nærare vassdrag (elv, bekk, innsjø eller tjern) enn 60 m frå strandlina, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittleg flomvannstand.
4.For bygningar som nemnde under nr. 1 skal forutan bygningslova kap. III, IV og § 65 også gjelda §§ 63, 66, 69, 70, 71, 74 nr. 2, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærare reglar for hyttebygging. Reglane må ha godkjenning av fylkesmannen.
6.Denne vedtekta trer i kraft straks.

(II 1975 s 309)

29. mai 1986 nr. 1319.
Til § 117.

I Åmli kommune kan det i 3 år frå plan- og bygningslova av 14. juni 1985 nr. 77 trer i kraft, ikkje setjast i verk arbeid eller tiltak som nemnd i §§ 81, 84, 86 a, 86 b og 93 i same lova utan samtykke frå bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller på reguleringsplan.

Det same gjeld frådeling av grunn til slikt føremål og elles andre tiltak som vesentleg kan vanskeleggjere planlegginga.

Anlegg som blir fremma i medhald av godkjent vegplan etter veglova er unnteke frå desse reglane.

Forskriftene vil tre i kraft frå 1. juli 1986.

(II 1986 s 432)