Vedtekter til bygningsloven for Ås kommune, Akershus

DatoFOR-0000-00-00-454
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1995-02-23-201
Endrer
Gjelder forÅs kommune, Akershus
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Ås

Kapitteloversikt:

Endret 19 nov 1986 nr. 2268, 21 juli 1989 nr. 746, 5 juli 1994 nr. 765, 23 feb 1995 nr. 201.

5. juli 1994 nr. 765.
Til § 46 nr. 2.

Når refusjonen er endelig fastsatt, skal anlegget overdras uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.

(II 1994 nr. 6)

18 feb. 1981
Til § 48 nr. 3 og 4.

Dersom det ikke inngås avtaler mellom grunneiere og kommunen om kostnadsfordeling i forbindelse med kommunale tiltak innen vei-, vann- og kloakksektoren, skal utgiftene for nevnte tiltak fordeles på de eiendommer som ved tiltaket får ny eller bedret vei-, vann- og/eller kloakkforbindelse, med en halvpart i forhold til eiendommenes grunnareal og med en halvpart i forhold til eiendommenes tillatte utnytting (brutto golvareal).

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1981 s 147)

31 aug. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til, eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, kan eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, tilpliktes å refundere kommunen dens utgifter, eller deler av disse.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom.

Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1590)

14. mai 1985 nr.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedavløpsanlegg, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpsforbindelse til annet hovedavløpsanlegg, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedavløpsanlegg og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeid til full bredde etter først ledd a.

(II 1985 s 310)

5. juli 1994 nr. 765
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner, reguleringsplaner og ved søknad om byggetillatelse, skal det gjøres rede for plassering av utendørsanlegg som nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friområder. Lekearealer skal være store nok og egne seg for lek og opphold og være sikret mot forurensning, støy og trafikkfare.

Ved søknad om bruksendring og byggetillatelse kan kommunen forlange framlagt for godkjennelse plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygd tomt og fellesareal som nevnt i § 69 nr. 1.

Kommunen kan påby endringer eller kreve ytterligere spesifiseringer i innsendte planer etter retningslinjer som kommunen trekker opp. Kommunen kan sette som vilkår for brukstillatelse eller ferdigattest at ubebygd del av tomt blir opparbeidet i overensstemmelse med godkjent plan som nevnt.

Det kan kreves at verdifullt landskap og vegetasjon skal søkes bevart uavhengig av om plan som nevnt er forlangt opparbeidet.

(II 1994 nr. 6)

28. mars 1984 nr. 1484
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller.

(II 1984 s 389)

31 aug. 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal angis for eiendommens behov. Bygningsrådet kan kreve at garasjeplassering angis på bebyggelsesplanen.

(I 1967 s 1590)

31 aug. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1590)

14. mai 1985 nr. 1049
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal reglene i bygningsloven gjelde fullt ut.

Videre gjøres gjeldende kap. 12, 13, 14, 30:22, :31, :4, :515, samt 42, 49 og 51 i byggeforskrift 1985.

(II 1985 s 310)

9 jan. 1981
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, er ikke tillatt i Ås kommune. Det samme gjelder fradeling og bortfeste av tomter for bygninger som nevnt og tilbygg til, påbygg på eller ombygging av bestående bygninger - jfr. bygningslovens § 87 nr. 2.
2.For bygninger og tomter som nevnt skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd og § 68, også gjelde § 63 nr. 3, § 65, § 66 nr. 1, §§ 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 93, 94, 95, 96, 97, 98 og 99 og kap. XIV, XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1981 s 13)

14. mai 1985 nr. 1049
Til § 84 nr. 1.

For kaianlegg, moloer, dokker, bruer, transformatorer, tank- og beholderanlegg, underjordiske anlegg, haller og bedrifter i fjell, tribuner, idrettsanlegg, andre varige konstruksjoner og anlegg og masseuttak ut over husbehov gjelder det som er bestemt om bebyggelse og bygninger i §§ 68, 74 nr. 2, 79, 80 nr. 2 og 94 nr. 3 tilsvarende. De må ikke føres opp nærmere nabogrense enn 4 m. Bygningsrådet kan fastsette en annen avstand.

(II 1985 s 310)

14. mai 1985 nr. 1049
Til § 85 første ledd.

Oppføring av midlertidige konstruksjoner eller anlegg skal på forhånd meldes til bygningsrådet. Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg må ikke anbringes for et lengere tidsrom enn 3 måneder uten at bygningsrådet på forhånd har gitt tillatelse, og skal straks fjernes når tiden er utløpt, eller hvis tillatelse er gitt på ubestemt tid, når bygningsrådet krever det.

(II 1985 s 310)

19. november 1986
Til § 91 A

I medhold av §§ 3 og 4 i plan- og bygningsloven har Ås kommunestyre 19. november 1986 vedtatt følgende vedtekt til § 91 A i plan- og bygningsloven:

Det må foreligge tillatelse fra bygningsrådet for:

a.å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge,
b.å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når bygningen
1.er ekspropriert av det offentlige
2.ligger innenfor område som omfattes av stadfestet fornyelsesvedtak og er ervervet av kommunen eller andre som med kommunestyrets samtykke skal stå for fornyelsen,
c.slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler.

Ved avgjørelse om tillatelse etter første ledd bokstav a til c skal gis, tas det hensyn til en forsvarlig utnytting av boligmassen. Det kan stilles vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig.

Dersom bolig er omgjort i strid med vedtekt gitt etter første ledd, kan bygningsrådet påby at den settes i slik stand at den kan tjene sitt opprinnelige formål.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1986 s 749)

14. mai 1985 nr. 1049
Til § 93 første ledd.

Følgende arbeider - herunder graving og fylling - må ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt bygningsrådet, og dette har gitt tillatelse:

a.oppføring av bygning og slike varige konstruksjoner og anlegg som nevnt i § 84 og midlertidige og transportable konstruksjoner og anlegg som nevnt under § 85 og som skal plasseres over et lengere tidsrom enn 3 måneder.
b.De arbeider som er nevnt i § 87.
c.Endring av fasade.
d.Ominnredning av bygning når bygningen er i strid med reguleringsplan.
e.Oppføring av forstøtningsmur og av innhegning mot vei samt annen innhegning o.l. av større høyde enn 1,5 m.
f.Riving av bygning, skur, varig konstruksjon og anlegg, unntatt når rivingen skjer etter pålegg av bygningsrådet (jfr. § 91). 

Vedtektene trer i kraft 1. juni 1985.

På samme tid oppheves vedtekter til bygningslovens §§ 63 nr. 3 og 81 kunngjort i Norsk Lovtidend, avd. I 31. august 1967.

(II 1985 s 310)

5. juli 1994 nr. 765
Til § 104.

Innenfor hele kommunen skal ubebygd areal holdes ryddig og i ordentlig stand. Kommunen kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal når den etter rådets skjønn vil virke skjemmende eller være til vesentlig ulempe for andre.

(II 1994 nr. 6)

5. juli 1994 nr. 765
Til § 107 første ledd:

I hele kommunen gjelder at skilt, reklameinnretninger o.l. ikke kan settes opp uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke. Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et begrenset tidsrom. Forhåndssamtykke kreves ikke for ett skilt, reklameinnretning o.l. som er mindre enn 1 m² og som settes opp på samme side/fasade på byggverk eller innhegning. Når kommunens samtykke er påkrevet, skal søknad sendes inn og behandles etter §§ 94 og 95.

Skilt og innretninger med skiftende reklame tillates ikke. Takreklame, dvs. reklameinnretning som helt eller delvis stikker opp over gesims, er vanligvis ikke tillatt. Ved plassering av skilt utvendig på bygning, innhegning eller lignende skal skiltets utforming, farge og plassering tilpasses byggverkets fasade.

Skilt og andre innretninger ut over fortau og annen offentlig grunn, samt frittstående reklameskilt eller lignende, må ikke plasseres slik at de kan hindre ferdselen, eller kan medføre fare for omgivelsene på annen måte. De må ikke være plassert slik at de kommer i veien for trafikkstolper eller andre offentlige innretninger som ellers blir satt opp.

I boligområder og i områder som grenser til boligområder, er lysreklame og større reklamearrangement vanligvis ikke tillatt. Mindre reklame på forretninger som betjener området, kan tillates. Reklame som sjenerer boliger, kan forbys.

Det skal legges avgjørende vekt på å tilpasse skiltet til bygningen og bygningsmiljøet i området, og kommunen kan forby skilt som ved sin størrelse, farge eller utforming forøvrig virker sjemmende i forhold til omgivelsene. Kommunen kan i særlige tilfelle sette bestemte krav til utforming og størrelse.

(II 1994 nr. 6)

27. aug. 1986 nr. 1823
Til § 117.

I Ås kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes iverk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften trer i kraft straks.

(II 1986 s 608)

21. juli 1989 nr. 746.
Til § 117.

Ås kommunestyre har 14. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 27. august 1986 nr. 1823 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Akershus har 21. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 231)

23. februar 1995 nr. 201.
Til § 118:

Innenfor kommunens område langs kysten nærmere enn 100 meter målt fra land ved alminnelig høyvann, gjelder fram til 1. juli 1996 følgende bestemmelser:

Det er ikke tillatt med oppankring eller fortøyning m.v. av husbåter o.l. innretninger, deriblant fritidsbåter, for mer enn en måned, unntatt oppankring av egen båt utenfor egen eiendom, samt plassering av private bøyer og andre private fortøyningsinnretninger uten etter samtykke fra kommunen. 

Forskriften trer i kraft 1. april 1995 og gjelder til 1. juli 1996.

(II 1995 91)