Vedtekter til bygningsloven for Åseral kommune.

DatoFOR-0000-00-00-455
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-30-717
Endrer
Gjelder forÅseral kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Åseral

Kapitteloversikt:

Endret 22. oktober 1976, 30. juni 1989 nr. 717.

22. okt. 1976
Til § 82.
1.Sommarhus, sportshytter, kolonihagehus og liknande bygningar som bare er tenkt nytta i kortare tidsrom, og tilhøyrande uthus, kan bare oppførast etter disposisjonsplan som er handsama av bygningsrådet og godkjend av fylkesmannen. Det same gjeld frådeling og bortfesting (herunder punktfesting) av tomt til nemnde formål.

Fylkesmannen kan etter tilråding frå generalplanutvalet og bygningsrådet, frita for eller gi utsetting med disposisjonsplan for visse område.

Bygningsrådet kan gjera unntak for frådeling m.v. av tomt til og oppføring av enkelthytter når generalplanutval og helseråd har tilrådd det. Bygningsrådet kan setta vilkår for slikt unntak.

2.For bygningar som nemnde under nr. 1 skal forutan bygningslovens kap. III, IV og § 65, og gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 109 og kap. XV og XVI. For hyttegrender og hyttekonsentrasjoner skal også § 66 nr. 2 gjelda.

I tvilstilfeller avgjer fylkesmannen, etter at kommunestyret har hatt høve til å uttale seg, om ansamling av hytter skal reknast for hyttegrend eller hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

3.Bygningsrådet kan utferda nærare reglar for hyttebygging. Reglane må godkjennast av kommunestyret.

(II 1976 s 335)

30. juni 1989 nr. 717.
Til § 117.

Åseral kommunestyre har 8. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 26. mai 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vest-Agder har 30. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Åseral kommune kan det i 2 år fra 1. juli 1989 i de områdene som ikke omfattes av kommuneplanvedtaket 25. april 1989, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i plan- og bygningslov §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 221)