Vedtekter til bygningsloven for Bø kommune.

DatoFOR-0000-00-00-47
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1971-08-03
Endrer
Gjelder forBø kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Bø

Kapitteloversikt:

12. februar 1984
Til § 21, 1. ledd, bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Bø kommune, vedtatt av Bø kommunestyre 1. og 10. juni 1982, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag.
II.Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger reguleringsplaner stadfestet etter 1. januar 1981.
III.Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:5.000, datert 1. oktober 1981, og gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.
1)Byggeområder

Områdene U 1 Eidet, U 2 Straume, U 3 Steine, U 4 Rygge industriområde og H 1 Ryggedalen hytteområde disponeres til byggeformål etter detaljert plan på kart i målestokk 1:5.000.

2)Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealene i kommunen som ikke er avgrenset for formål nevnt under pkt. 1.

IV.Innafor de områder som er beskrevet under pkt. III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnyttinga som er forutsatt i generalplanen.
V.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
VI.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestinga.

(II 1984 s 75)

Til § 21, 1. ledd bokstav b.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Bø kommune, vedtatt av Bø kommunestyre 1. og 10. juni 1982, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.
II.Vedtekten omfatter følgende planlagte byggeområder: Område U 1 Eidet, U 2 Straume, U 3 Steine, U 4 Rygge industriområde, og H 1 Ryggedalen hytteområde. Utbyggingsområdene er vist på kart i målestokk 1:5.000, datert 1. oktober 1981, og gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.
III.I de planlagte områdene som er beskrevet under pkt. II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vanskeliggjør arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
IV.Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordna for vedkommende byggeområde, dog ikke utover 10 år.

(II 1984 s 76)

3. aug. 1971
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus e.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsom, samt tilhørende uthus, kan bare plasseres og oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.

2.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(I 1971 s 1040)