Vedtekter til bygningsloven for Bømlo kommune, Hordaland

DatoFOR-0000-00-00-49
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-31-755
Endrer
Gjelder forBømlo kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Bømlo

Kapitteloversikt:

Endret 15. juni 1971, 4. februar 1985 nr. 310, 12. februar 1985 nr. 316., 1. juli 1986 nr. 1515, 31. juli 1989 nr. 755.

4. feb. 1985 nr. 310.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekta knyter seg til generalplan for Bømlo kommune, vedteke av Bømlo kommunestyre 5. desember 1983 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet.

II. Vedtekta omfattar heile kommunen, med unntak for område der det ligg føre reguleringsplan.

III. Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:60.000 for heile kommunen og soneplankart nr. 1 - 8 i målestokk 1:10.000 og med Miljøverndepartementet si påteikning i dag.

Arealbruken er slik:

1.Byggjeområde:

Arealbruk som vist på ovannemnde kart.

2.Jord-, skog- og naturområde:

Desse femner om dei areal som ikkje er avgrensa av føremål nemnd under punkt 1.

IV. Innafor område nemnde under pkt. III kan grunn ikkje takast i bruk til føremål som i vesentleg grad vil vanskeleggjere den utnytting som er føresett i generalplanen.

V. Når særlege grunnar ligg føre, kan bygningsrådet gjere unntak frå vedtekta.

VI. Denne vedtekt trer i kraft straks og gjeld i inntil 10 år frå stadfestinga.

(II 1985 s 132)

15. mars 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommr som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgangen og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 619)

15. mars 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 619)

15. mars 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1969 s 619)

15. mars 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 619)

12. feb. 1985 nr. 316.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommarhus, kolonihagehus o.l. bygningar som berre er berekna til å bu i for kortare tidsrom samt tilhøyrande uthus kan berre skje i dei område som er sett av til hyttebygging i godkjent generalplan og berre etter reguleringsplan. Områda er vist på illustrasjonskart datert 12. juli 1978 i målestokk 1:50.000 og gjeve Miljøverndepartementet si påteikning.

Det same gjeld frådeling og bortfesting av tomter til slike bygningar samt vesentleg endring av eksisterande bygningar (t.d. påbygg eller ombygging).

2.For bygningar som nemnt i nr. 1 skal forutan bygningslova kap. III og IV og §§ 65 og 68 også gjelda §§ 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan skriva ut nærare reglar for hyttebygging innafor ramma av lovføresegnene i nr. 2.
4.Når særlege grunner ligg føre kan bygningsrådet gjera unntak frå føresegnene i denne vedtekta.
5.Denne vedtekta tek til å gjelda straks. Frå same tid vert tidlegare vedtekt til § 82 i bygningslova for Bømlo kommune, stadfesta 15. juni 1971 oppheva.

(II 1985 s 138)

1. juli 1986 nr.1515.
Til § 117.

I Bømlo kommune kan det i 3 år frå iverksetjinga av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikkje setjast i verk arbeid eller tiltak som nemnde i §§ 84 og 93 i den same lova utan etter samtykke frå bygningsrådet før området kjem inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det same gjeld andre tiltak, medrekna frådeling, som kan skape store vanskar for planlegginga.

Anlegg som blir fremja etter godkjent vegplan etter veglova er unnateke frå desse reglane.

Vedtaket trer i kraft straks.

(II 1986 s 524)

31. juli 1989 nr. 755.
Til § 117.

Bømlo kommunestyre har 26. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 1. juli 1986 nr. 1515 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Hordaland har 31. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 237)