Vedtekter til bygningsloven for Alvdal kommune.

DatoFOR-0000-00-00-5
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1973-07-23
Endrer
Gjelder forAlvdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Alvdal

Kapitteloversikt:

26 mai 1967
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2 klasse I og II.

(I 1967 s 1099)

26 mai 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter. Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommen som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57. Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.
2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjon.
3.Bestemmelsen i § 46, nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1099)

26 mai 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1099)

26 mai 1967
Til § 67.

Bygningsrådet kan bestemme at tomt i regulert strøk bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til eller langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 1099)

26 mai 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69, nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammeheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1967 s 1099)

26 mai 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1967 s 1099)

26 mai 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1099)

26 mai 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 også §§ 66, 70, 74 nr. 2 og 93, 94 og kap. XV og XVI.

(I 1967 s 1099)

23 juli 1973
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er fradeling eller bortfesting (herunder punktfesting) av tomter til og oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus, naust o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus ikke tillatt.
2.Fra bestemmelsene under nr. 1 gjelder følgende unntak:
a.De disposisjonsplaner som ved vedtektenes stadfestelse er godkjent av fylkesmannen, tillates gjennomført.
b.Når særlige grunner foreligger, og det både etter bygningsrådets og helserådets skjønn finnes ubetenkelig, kan enkelt hyttetomt tillates fradelt eller bortfestet (herunder punktfestet) og bebygd.

Bygningsrådet fastsetter nærmere vilkår for tillatelsen.

3.I områder hvor generalplan med stadfestede vedtekter foreligger, kan fradeling og bortfesting (herunder punktfeste) av tomter til og oppføring av slike bygninger som nevnt under nr. 1, bare skje når det foreligger stadfestet reguleringsplan eller disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og helserådet og godkjent av fylkesmannen eller når tillatelse er meddelt etter nr. 2.
4.For fradeling og bortfesting (herunder punktfeste) av tomter til og oppføring av slike bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 109 og kap. XV og XVI samt byggeforskriftene kap. 49. I de områder av kommunen hvor det ifølge vedtekt til bygningslovens § 62 skal foretas oppmåling og kartlegging av grunnen, skal § 62 også gjelde for slik bebyggelse og fradeling som nevnt i denne vedtekt.

For hytteområder som omfattes av stadfestet reguleringsplan, gjelder bestemmelsene om refusjon i bygningslovens kap. VI.

5.Med unntak av tomter som er tillatt etter vedtektenes nr. 2. a eller stadfestet reguleringsplan, må tomt (herunder punktfeste) for bygninger som nevnt under nr. 1, ikke ligge nærmere vassdrag (elv, bekk, tjern eller innsjø) enn 100 m. Avstanden regnes fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. Hytte må ikke ligge nærmere veg som er åpen for alminnelig ferdsel enn 50 m. målt horisontalt fra vegens midtlinje.
6.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.
7.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(I 1973 s 935)