Vedtekter til bygningsloven for Båtsfjord kommune, Finnmark.

DatoFOR-0000-00-00-50
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-07-720
Endrer
Gjelder forBåtsfjord kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Båtsfjord

Kapitteloversikt:

Endret 8. oktober 1986 nr. 2016, 7. juli 1989 nr. 720.

28. juni 1977
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og fellesanlegg, kan bare plasseres og oppføres i de områder som er vist i generalplanen for Båtsfjord, godkjent av Miljøverndepartementet 28. juni 1977.

Hyttebygging m.v. kan bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan i samråd med Jordsalgkontoret og etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.

2.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 74 nr. 2, 89, 91, 93 og 94.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging i samråd med Jordsalgkontoret.

(II 1977 s 271)

8. oktober 1986
Til § 117.

Vedtatt av Båtsfjord kommunestyre 8. oktober 1986 .

I Båtsfjord kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 697)

7. juli 1989 nr. 720.
Til § 117.

Båtsfjord kommunestyre har 21. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 8. oktober 1986 nr. 2016 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Finnmark har 7. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 223)