Vedtekter til bygningsloven for Drangedal kommune, Telemark.

DatoFOR-0000-00-00-53
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-08-04-876
Endrer
Gjelder forDrangedal kommune, Telemark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Drangedal

Kapitteloversikt:

Endret 13. juni 1986 nr. 1339, 27. april 1989 nr. 418, 4. august 1989 nr. 876.

4. okt. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1, punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1493)

4. okt. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1493)

4. okt. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1493)

4. okt. 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69, nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 1493)

4. okt. 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig og særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1493)

26. mars 1980
Til § 82.
1.Fradeling av tomt, bortfeste (herunder punktfeste) for og bygging av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og/eller oppføring av tilbygg til disse, kan bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan, etter forslag fra bygningsrådet, frita for eller gi utsettelse for disposisjonsplan for bestemte områder.
2.For enkelthytter og mindre hyttegrender på inntil 5 hytter, inkl. bestående hyttebebyggelse, kan bygningsrådet, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelser i pkt. 1.
3.Fylkesmannen gis melding om hver byggesak som blir godkjent iflg. pkt. 2.
4.For bygninger som er nevnt under pkt. 1, skal foruten bygningslovens kap. III og IV, §§ 65 og 68, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 69, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 94, 109 og kap. XV og XVI.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1980 s 282)

27. april 1989 nr. 418
Til § 85.

For å holde parkeringsplasser, rasteplasser o.l. tilgjengelige for fri ferdsel og friluftsliv og mest mulig fri for søppel og forurensing i det sterkt belastede Gautefallheiaområdet, innføres det vedtekt til § 85 i plan- og bygningsloven.

Vedtekten sier at plassering av campingvogner og campingbiler for overnatting ikke er tillatt for området langs riksveg 358 fra eiendomsgrensen mellom gnr. 43, bnr. 1 og gnr. 43, bnr. 24 ved Vøllestad til kommunegrensen mot Nissedal i en avstand av 300 m på begge sider av riksvegen. Unntak for vedtekten er området som er regulert til camping-/caravanplasser.

(II 1989 119)

13. juni 1986 nr. 1339
Til § 117.

I Drangedal kommune kan det i 3 år etter ikrafttreden av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen i kommuneplanen eller reguleringsplanen. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 444)

4. aug. 1989 nr. 876.
Til § 117.

Drangedal kommunestyre har 22. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 13. juni 1986 nr. 1339 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Telemark har 4. august 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 268)