Vedtekter til bygningsloven for Dyrøy kommune

DatoFOR-0000-00-00-54
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-21-486
Endrer
Gjelder forDyrøy kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Dyrøy

Kapitteloversikt:

Endret 5. september 1986 nr. 2087, 21. juni 1989 nr. 486.

8. des. 1972
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i kommunen ikke tillatt å fradele tomt eller oppføre sportshus, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom.

I særlige tilfelle kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsen.

2.For bygninger som nevnt under pkt. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamlingen av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

3.Bygninger som nevnt under pkt. 1 kan ikke føres opp nærmere vassdrag (elv eller innsjø) enn 100 m. Avstanden regnes fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.

Etter forslag fra bygningsrådet kan fylkesmannen gjøre unntak fra denne bestemmelse.

4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(I 1971 s 1560)

5. september 1986
Til § 117.

Vedtatt av Dyrøy kommunestyre 5. september 1986.

I Dyrøy kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanene eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 710)

21. juni 1989 nr. 486
Til § 117.

Dyrøy kommunestyre har 22. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 5. september 1986 nr. 2087 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 21. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 21. juni 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 147)