Vedtekter til bygningsloven for Dønna kommune, Nordaland.

DatoFOR-0000-00-00-55
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-25-965
Endrer
Gjelder forDønna kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Dønna

Kapitteloversikt:

Endret 23. april 1986 nr. 1025, 25. september 1989 nr. 965.

23. april 1986 nr. 1024.
Til § 21, første ledd bokstav a.
I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 12. desember 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 23. april 1986.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger reguleringsplan eller godkjent disposisjonsplan etter vedtekt til bygningsloven § 82.

Vedtektsområdet er vist på følgende kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000, og gitt Miljøverndepartementets påtegning 23. april 1986. 

Oversiktskart, sist datert 30. april 1984M:50.000

Soneplan for Bjørn, sist datert 30. april 1984 M: 5.000

Soneplan for Glein, sist datert 30. april 1984 M: 5.000

Soneplan for Solfjellsjøen, sist datert 30. april 1984 M: 5.000

Soneplan for Stavseng, sist datert 30. april 1984 M: 5.000

Arealbruken er slik:

1.Byggeområder

Detaljert arealbruk som vist på ovennevnte soneplankart.

2.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål nevnt under pkt. 1.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1986 s 336)

23. april 1986 nr. 1025.
Til § 21, første ledd bokstav b.
I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 12. desember 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 23. april 1986.

II

Vedtekten gjelder for grunn som i generalplanen forutsettes bebygget innen soneplanområdene 1 - Bjørn, 2 - Solfjellsjøen, 3 - Glein, 4 - Stavseng og 5 - Bryggevik, men hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet.

III

I de planlagte områdene som beskrevet under nr. II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vanskeliggjør arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne vedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke utover 10 år.

(II 1986 s 337)

13. feb. 1976
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus m.v., kan bare oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
2.For bygninger nevnt under pkt. 1 skal foruten kapitlene III og IV og § 65 første ledd også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 68, 69, 70, 71, 74 nr.2, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96 og 109 samt kapitlene XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal også bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfeller om en samling hytter er av en slik størrelse at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.

3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1976 s 65)

25. september 1989 nr. 965.
Til § 117.

Dønna kommunestyre har 25. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 22. mai 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 25. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Dønna kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller i reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 335)