Vedtekter til bygningsloven for Eidsberg kommune

DatoFOR-0000-00-00-59
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1985-09-26-1833
Endrer
Gjelder forEidsberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Eidsberg

Kapitteloversikt:

Endret 7. november 1984 nr. 1844, 26. september 1985 nr. 1833, 5. juli 1989 nr. 617.

30. juli. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, kan kommunestyret pålegge eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget å refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 først punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1130)

30. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst,
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1130)

29. juni 1981
Til § 69 nr. 3.

Retningslinjer for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,5 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene bør innhentes fra sakkyndig for godkjenning av planene.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsgplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforhold bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillinsplass for 1 bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og tilfredstillende ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående når trafikkforholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det.

(II 1981 s 476)

29. juni 1981
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillinsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1981 s 476)

25. mars 1980
Til § 74 nr. 1.

De til enhver gjeldende bestemmelser om innretning, drift og kontroll av heisanlegg i Oslo skal gjelde i Eidsberg kommune.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 202)

30 juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplegg eller lagre av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller en delav dette.

(I 1966 s 1131)

7. nov. 1984 nr. 1844.
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens § 81 første ledd, også gjelde bygningslovens §§ 93, 94 og 97, samt kapitlene XV og XVI.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1984 s 520)

9. aug. 1971
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i kommunen ikke tillatt å oppføre sportshytter, kolonihagehus og liknende bygninger, beregnet til å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus. Videre er det ikke tillatt å fradele tomter til de ovenfor nevnte formål.
2.Bygninger som er nevnt i nr. 1, kan i områder hvor generalplan med stadfestede vedtekter foreligger, bare oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

(I 1971 s 1043)

26. sept. Nr. 1833.
Til § 91 a.

Det kreves byggetillatelse fra bygningsrådet for:

a)å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge.
b)å rive bygningen som inneholder bolig, unntatt når bygningen
1.er ekspropriert av det offentlige,
2.ligger innenfor område som omfattes av stadfestet fornyelsesvedtak og er ervervet av kommunen eller andre som med kommunestyrets samtykke skal stå for fornyelsen. 
c)å slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler. 

Ved avgjørelsen av om tillatelse etter første ledd bokstav a til c skal gis, tas det hensyn til en forsvarlig utnytting av boligmassen. Det kan stilles vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig.

Dersom bolig er omgjort i strid med vedtekt gitt etter første ledd, kan bygningsrådet påby at den settes i slik stand at den kan tjene sitt opprinnelige formål.

(II 1985 s 711)