Vedtekter til bygningsloven for Re kommune, Vestfold

DatoFOR-0000-00-00-6
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRe kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Re

Kapitteloversikt:

11. mars 2008 nr. 1029
Til § 107
§ 1.Formål

Sikre god estetikk og kvalitet ved utforming av skilt og reklame, samt at dette ikke medfører fare eller ulempe for omgivelsene. Det skal særlig legges vekt på orienterings- og bevegelseshemmedes interesser.

§ 2.Virkeområde

Alle skilt og reklameinnretninger er søknadspliktige jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 93, og skal godkjennes av kommunen før de blir satt opp. Skilt og reklame (frittstående og plassert på bygg) langs riks- og fylkesveg krever i tillegg tillatelse fra Statens vegvesen jf. vegloven.

Tidligere tillatelser til oppføring av skilt og/eller reklame gjelder inntil søknad eller melding om nytt tiltak jf. plan- og bygningsloven (pbl) på bygget/eiendommen blir behandlet. Nytt tiltak på eksisterende bygg/eiendom, eller utarbeidelse av skiltplan, vil utløse disse vedtektene i likhet med nye tiltak jf. pbl.

§ 3.Definisjoner

Skilt og reklame omfatter: 

Reklameinnretninger: er utendørs skilt eller andre innretninger, som ved sin utførelse reklamerer for varer og tjenester eller spesielle meningsytringer. 

Andre innretninger: er markiser, baldakiner, vimpler og lignende som ikke inneholder reklamebudskap. 

Virksomhetsskilt: er utendørs innretninger som navngir virksomhet eller henviser til denne og som ikke inneholder reklame. Gjelder også logoer og designelement og lignende som ikke inneholder reklamebudskap. 

Lysskilt/lysreklame: er direkte eller indirekte belyst, lysende skilt eller reklame, lyskasser, symboler, bilder og andre innretninger. 

Informasjonstavle: Opplysningsskilt med informasjon om offentlig eller privat virksomhet, uten reklamebudskap.

§ 4.Søknad

Innen Re kommune må skilt og reklame jf. § 3 ikke settes opp før kommunen har gitt tillatelse til tiltak jf. pbl kap. XVI. Eier av bygget må stå ansvarlig som tiltakshaver.

§ 5.Behandling av søknad om skilt og reklame

Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet plan for skilt og reklame for et avgrenset område eller for en bygning/tiltak.

Ved behandling av søknad skal kommunen ta hensyn til om tiltaket virker sjenerende eller skjemmende i seg selv, eller i forhold til omgivelsene. Skilt og reklame skal tilpasses og harmonere med bygningen og miljøet for øvrig.

§ 6.
a.Generelle krav til plassering, utforming, sikkerhet og vedlikehold

Det skal legges vekt på følgende:

Størrelse: Skilt og reklame skal ha moderat størrelse og ikke virke dominerende på omgivelsene. Uthengsskilt fra fasader skal ikke ha større areal enn 0,5 m² og ikke større bredde (utheng) enn 1 meter.

Plassering: Skilt skal som hovedregel plasseres ved innganger. Skilt og reklame på bygninger skal plasseres på veggflater og tillates ikke montert på møner, takflater, gesimser eller mer enn 1/3 av vindusflater. Skilt og reklame tillates ikke oppført på gjerder eller stolper.

I næringsbygg som inneholder flere virksomheter, skal skiltene samles i oppslagstavle. Denne kan være frittstående. Virksomheter i lokaler med fasade langs fortau eller gate med egen inngang kan ha egne skilt.

Antall: Antall skilt skal være maksimum 2 stk. for hver virksomhet som holder til på eiendommen. Antallet skilt kan økes dersom virksomheten disponerer flere fasader på eiendommen langs fortau eller gate der det er naturlig å sette opp skilt.

Høyde: Minste lovlige fri høyde til skilt, markiser og andre innretninger som stikker ut fra fasaden er 2,5 meter over fotgjengerareal. Over kjørevei skal fri høyde være minst 4,7 meter.

Utforming: Skilt og reklame skal ha moderat utforming og farge som er tilpasset bebyggelsen og omgivelsene rundt.

I områder satt av til landbruk, natur- og friluftsliv skal det ikke oppføres skilt og reklame som er større enn 1 m² .

I bolig- og hytteområder må det ikke oppføres skilt og reklame. Mindre skilt inntil 0,5 m² på forretninger, kiosker og boliger og lignende kan føres opp i den grad dette ikke er sjenerende i forhold til omgivelsene.

b.Spesielle krav til ulike typer skilt og reklame

Idrettsarenaer og enkeltarrangement: Skilt og reklame på idrettsarenaer kan plasseres uten søknad om tillatelse når de er vendt mot anlegget eller når de er knyttet til enkeltstående arrangement.

Lysskilt: Indirekte lys på bakvegg kan benyttes for å fremheve relieffet av bokstaver og symbol. Lyskasser kan tillates dersom de inngår i en skiltplan. Lysskilt med varierende lysstyrke eller blinkende lys skal ikke tillates.

Fortauskilt: Av hensyn til orienterings- og bevegelseshemmede tillates ikke fortauskilt (løsfotreklame) i sentrumsområder.

Veggmonterte tavler: Mindre felt avsatt til reklame kan tillates hvis det inngår i skiltplan. Informasjonstavle kan tillates. Løse plakater på vegg tillates ikke.

Banner, vimpelkjeder, midlertidige skilt og reklame: Banner eller vimpelkjeder på tvers av vei eller gate kan settes opp inntil 14 dager før et større arrangement og skal fjernes straks arrangementet er avviklet. Fri høyde skal være minst 4,7 meter og den aktuelle veimyndigheten må gi godkjennelse. Midlertidige skilt og reklame kan settes opp ved særskilte markeringer, men skal meldes til kommunen. Kommunen kan nekte oppsetting eller sette vilkår.

§ 7.Gebyr

For behandling av søknader etter denne forskrift skal det betales gebyr etter gjeldende betalingsregulativ fastsatt av kommunestyret med hjemmel i plan- og bygningsloven.

§ 8.Fjerning av skilt og reklame m.m.

Kommunen kan i alle tilfeller kreve alle skilt og reklame som er oppført ulovlig eller som kan antas å medføre fare fjernet. Når en virksomhet blir nedlagt eller flyttet, skal skiltene straks fjernes.

§ 9.Unntak

Når særlige grunner foreligger kan kommunen etter begrunnet søknad, gjøre unntak fra forskriften og sette nærmere vilkår for unntaket.

For skilting av bensinstasjoner skal det legges til grunn egen rettleder. (Lokalisering og utforming av bensinstasjoner - Retningslinjer, Norsk Form, Norsk Petroleumsinstitutt 1994) Det skal dokumenteres at tiltaket inngår i en helhetlig landsomfattende omprofilering.

For skilting av bedrifter som er medlem av landsdekkende kjeder, skal kjedenes profileringskonsept legges til grunn.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1 måned1 etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.

125. oktober 2008.

(II 2008 hefte 4)