Vedtekter til bygningsloven for Andebu kommune

DatoFOR-0000-00-00-6
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1999-05-04-1545
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Andebu

Kapitteloversikt:

Endret 22 mai 1986 nr. 1197, 7 juni 1989 nr. 838, 4 mai 1999 nr. 1545.

28. desember 1978
Til § 21, 1. ledd, bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Andebu kommune, vedtatt av Andebu kommunestyre den 30. oktober 1975, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet den 28. desember 1978.

II

Vedtekten gjelder for hele Andebu kommune, med unntak for boligområde A6 og industriområde C2, samt for de områder som omfattes av stadfestet reguleringsplan. De vedtektsbelagte områder er vist på kart i målestokk 1:5.000 og 1:20.000, datert november 1974, gitt Miljøverndepartementes påtegning datert 28. desember 1978. På kart i målestokk 1:20.000 er områdenes avgrensning også vist med koordinatpunkter.

Disse områder omfatter byggeområder for boliger, fritidsbebyggelse, industri, privat og offentlig service, samt jord-, skog- og naturområder.

III

I de områder hvor denne vedtekt gjelder, som beskrevet under pkt. II ovenfor, kan grunnen ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

I jord-, skog- og naturområdene tillates bare bygge- og anleggsarbeid som har direkte tilknytning til jord- og skogbruk, jakt og fiske.

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI

Denne vedtekt trer i kraft straks, og gjelder inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1978 s 819)

28. desember 1978
Til § 21, 1. ledd, bokstav b.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Andebu kommune, vedtatt av Andebu kommunestyre den 30. oktober 1975, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet den 28. desember 1978. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II, dog ikke for områder som omfattes av stadfestet reguleringsplan.

II

Følgende byggeområder omfattes av vedtekten:

1.Boligområder.

A5 Rismyra

A8 Moa II

A9 Vestre Andebu

2.Industriområder.

C1 Solvang/Håsken

C3 Sukke

Områdene er vist på kart i målestokk 1:5.000 og 1:20.000, datert november 1974, gitt Miljøverndepartementes påtegning datert 28. desember 1978. På kart i målestokk 1:20.000 er områdenes avgrensning også vist med koordinatpunkter.

III

I de planlagte byggeområdene som er beskrevet under pkt. II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges.

Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre en tilfredsstillende byggemodning av vedkommende byggeområde i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne generalplanvedtekten trer i kraft straks, og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1978 s 820)

28. mars. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjørelse ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 669)

28. mars. 1967
Til § 63 nr. 3

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 669)

28. mars. 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidet og godkjent vei fører til den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veigrunn blir utlagt og vei opparbeidet i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Vei og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overdra vei som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 669)

4. mai 1999 nr. 1545.
Til § 69 nr. 3.

I

I bebyggelsesplaner, reguleringsplaner og ved søknad om byggetillatelse skal det gjøres rede for plassering av utendørsanlegg som nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, altså områder utenfor aktuell byggetomt, må dette dokumenteres særskilt. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier, parkering, leke- og friarealer. Etter at planen er godkjent av kommunen, plikter utbygger å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold, slik at arealene er ferdigstilt før brukstillatelse blir gitt. 

Parkeringsareal.

1.Boligenhet på over 60 m² brutto bruksareal skal ha parkeringsplass på egen tomt for 2 biler, alternativt på fellesareal for 1,5 biler. Selvstendig boligenhet på under 60 m² skal ha parkeringsplass for 1 bil på egen tomt eller på fellesareal. Rene hybler skal ha 0,5 oppstillingsplass per hybel på egen tomtegrunn eller på fellesareal.
2.Kontor- og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for minst 1 bil per 50 m² bruksareal (BRA).
3.Industri- og verkstedbebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil per 100 m² bruksareal (BRA) eller minst 75 bilplasser per 100 ansatte. Det største utregnede antall plasser skal benyttes.
4.Lagerbygg skal ha 1 plass per 200 m² bruksareal (BRA).
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus eller andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha det antall oppstillingsplasser for biler som kommunen i hvert enkelt tilfelle krever.
6.Oppstillingsplass for tilhengere, campingvogner, hybelparkering mv. må vises på fellesareal i boligfelt som omfatter mer enn 10 boligenheter der tomtearealene er av en slik størrelse at slik parkering ikke kan finne sted på egen tomt. Størrelsen på arealet settes til minimum 75 m² og økes med 1,5 m² for hver boligenhet over 10.
7.Det skal innenfor utenomhusarealet avsettes tilstrekkelig areal etter gjeldende retningslinjer for kjøretøys manøvrering, slik at ut- og innkjøringsforhold kan ivaretas på en forsvarlig og trafikksikker måte. Det må dessuten avsettes nødvendig areal for av- og pålessing der dette er nødvendig.
8.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler kan kreves etter antatt behov.
9.Ved bruksendring, jf. §§ 93 og 87, gjøres bestemmelsene også gjeldende for bestående byggverk. 

Lekeareal

Bestemmelser i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner med boliger:

1.Det skal avsettes et areal på minst 100 m² per boenhet som er egnet til variert lek og opphold. Arealet skal tilfredsstille behovet for lek til ulike årstider og for ulike alderstrinn. Arealer brattere enn 1:3, smalere enn 7 m, støynivå over 50 dBA og areal avsatt til andre formål regnes ikke med.
2.Balløkker skal anlegges i boligfelt med mer enn 50 boliger. I boligfelt med 100 boliger og mer skal 2 balløkker anlegges. Balløkker skal anlegges på en slik måte at de ikke forstyrrer omliggende boligbebyggelse. Plassen skal avsettes for fellesareal.
3.Kvartalslekeplasser for større barn skal anlegges for minst 200 boliger. Plassen skal ikke ligge mer enn 250 m fra angjeldende boliger. Plassen skal både ha harde og myke flater med lekeredskaper, sandkasser, bord og benker. Størrelsen skal være mellom 1000 og 2000 m² . Plassen skal avsettes som fellesareal.
4.Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for mindre boliggrupper og minst for hver 10 bolig. Den skal være minst ca 75 m² med god solbelysning og med sandkasse, bord og benker for barn og voksne. Plassen skal avsettes som fellesareal.
5.Der et område utbygges i flere etapper skal anleggelse av lekeplasser gjennomføres etter hvert og ferdigstilles før den etappevise innflytting.
6.Lekeplasser og friområder i boligfelt skal anlegges med trafikksikker atkomst.

II

Forskriften trer i kraft 4. mai 1999.

Fra samme tid oppheves forskrift av 23. mars 1967 om vedtekt til plan- og bygningsloven § 69 nr. 3, Andebu kommune, Vestfold.

(II 2000 1)

28. mars. 1967
Til § 76.

Ved bebyggelse av tomt skal det være avsatt tilstrekkelig plass for garasje som kan dekke eiendommens behov, jfr. § 69 om avkjøring og parkeringsplass.

(I 1967 s 669)

28. mars. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 669)

18. aug. 1977
Til § 81.
1
a.For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten reglene i § 81 første ledd, også gjelde reglene i kapittel XII, XV, XVI og §§ 78, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102 og 109.
b.For husvær til skogsdrift skal - med unntak av §§ 74 nr. 1, 97 og 99 - bygningslovens bestemmelser gjelde fullt ut - herunder også bestemmelsene i § 81 første ledd.

Før byggetillatelse gis for husvær til skogsdrift, skal det være fremlagt uttalelse fra skogrådet om at det av hensyn til driften av skogeiendommen er behov for omsøkte skogshusvær.

Husvær for skogsdrift må ikke plasseres nærmere vassdrag (bekk, elv, tjern, sjø e.l.) enn 100 m, målt horisontalt fra strandlinjen.

c.Bygningsrådet kan føre bygningskontroll.
2

Når særlige grunner forligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt. Denne unntaksadgang gjelder dog ikke unntak fra bestemmelsene i kap. III og IV og i § 65 samt fra § 81 første ledd for øvrig utover det som følger direkte av denne bestemmelse.

3

Vedtekten trer i kraft straks. Vedtekt til § 81 i bygningsloven for Andebu kommune, stadfestet av departementet 27. mai 1971, oppheves.

(II 1977 s 320)

24. febr. 1976
Til § 82.
1.Fradeling, herunder bortfeste og punktfeste av tomt eller oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus er ikke tillatt. Det samme gjelder tilbygg, påbygg og ombygging. Forbudet gjelder ikke områder som omfattes av godkjent disposisjonsplan.
2.Bygningsrådet kan når særlige grunner foreligger gjøre unntak fra forbudet under nr. 1.
3.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal bygningsloven gjelde i sin helhet.

Bygningsrådet kan gjøre de unntak av bygningsmessig art det i ethvert tilfelle finner forsvarlig.

4.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1976 s 76)

6. november 1980
Til § 93, 3. ledd.

Reglene i bygningslovens § 93, 1. ledd gjelder ikke for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som

a)ikke har større grunnflate enn 10 m²,
b)ikke har større mønehøyde enn 2,5 m,
c)ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

Denne vedtekt gjelder bare i den utstrekning slike bygninger som nevnt ikke allerede finnes på eiendommen.

22. mai 1986 nr. 1197.
Til § 117.

I Andebu kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 395)

7. juni 1989 nr. 838.
Til § 117.

Andebu kommunestyre har 28. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 22. mai 1986 nr. 1197 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vestfold har 7. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 254)