Vedtekter til bygningsloven for Eigersund kommune

DatoFOR-0000-00-00-62
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-12-732
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Eigersund

Kapitteloversikt:

Endret 22. april 1981, 16. juni 1986 nr. 1462, 13. juli 1989 nr. 732.

11. okt. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i først ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1585)

11. okt. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1585)

11. okt. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av gruneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter først ledd, a.

(I 1966 s 1585)

11. okt. 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Bestemmelser om lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger.

1.Barnehager og daghjem forutsettes plassert sentralt i boligområder med 1.000 boliger eller mer.
2.Sentrale lekefelt forutsettes anlagt for boligområde med 600 boliger eller mer. Avstand til lekefelt skal ikke være mer enn 400 meter. Feltet skal være 6 - 7 mål, ha variert terreng og gi muligheter for virksomhet som ikke innpasses i mindre lekeplasser, som byggelekeplass, plaskedam, akebakker, toiletter og leskur.
3.ballfelt for større barn forutsettes anlagt for minst hver 600 boliger. Det skal ikke ligge mer enn 400 meter fra bolig og være opp til 6 mål med gress- og asfaltdekke.
4.Kvartalslekeplass for litt større barn skal anlegges for minst hver 200 boliger. Den bør ikke ligge mer enn 150 meter fra bolig og være opp til 2 mål. Plassen skal være asfaltert og ha lekeredskap, sandkasse og bord med benker, og kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 25 leiligheter og mer.
5.Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for mindre boliggrupper og minst for hver 25 boliger. Den skal være opp til 100 kvadratmeter med god solbelysning, og med sandkasse, bord og benker for barn og voksne, plass kan avsetts på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 4 boliger og mer.
6.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt. 1 til 5, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør bygningsrådet når anlegget av lekeplasser m.m. skal gjennomføres.

Bestemmelser om avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstilligsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforhold bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningslanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstilligsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående når trafikkforholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det.

(I 1966 s 1585)

22. april 1981
Til § 69 nr. 3.

Bestemmelsene i nr. 1 - 5 om krav til biloppstilligsplassen gjelder ikke for nybygg, tilbygg eller hovedombygning av eksisterende bygninger for del av Eigersund sentrum som ligger innenfor de grenser som er vist på kart i M 1 : 2.000 datert Eigersund kommunen 28. juni 1977, unntatt ved bruksendring fra bolig til annet formål.

(II 1981 s 328)

22. april 1981
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstilligsplasser på egen grunn eller på fellesareal, blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Bystyret bestemmer hvilke satser som til envher tid skal gjelde i slike tifelle.

(II 1981 s 328)

11. okt. 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at det i byggeplanene skal innpasses garasjeplass for eiendommens behov. Det skal i planen vises garasjeplass for minst en garasje pr. leilighet.

(I 1966 s 1585)

11. okt. 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1585)

11. okt. 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 også §§ 68, 71, 77, 89, 90. 100 og 101 samt kap. XV og XVI.

(I 1966 s 1585)

18. juli 1978
Til § 82.
1.Utenfor områdene (felt a, b og c), vist på kart i M 1 : 50.000 av 8. juni 1978, er det ikke tillatt å fradele tomt for eller å oppføre sportshytter, sommerhus kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus. Kartet beror i departementet og kommunen. 

Grensebeskrivelse for felt a, b og c:

Felt a: Grensen går fra Ryssefjellet i grensen mellom Eigersund og Sokndal og går derfra i rett linje i nord-nordøstlig retning til triangelpunkt nr. 54 (TP-54) og videre i rette linjer mellom TP-98, TP-123, TP-65, TP-76, TP-107, TP-26, TP-110, TP-94, og videre i rettlinje i sydøstlig retning mot TP-5 til grensen mellom Eigersund og Sokndal og følger denne kommunegrensa i sydvestlig retning tilbake til utgangspunktet.

Felt b: Grensen går fra grensen mellom Eigersund og Lund like vest for TP-27 på Gullbergtuva i rett linje til TO-31, TP-97 og videre i rett linje til TP-31, TP-34 og følger derfra grensen mellom Eigersund og Lund tilbake til utgangspunktet.

Felt c: Grensen går fra TP-106 i rett linje mot TP-81 til den skjærer grensen mellom Eigersund og Bjerkreim, herfra følges grensen for nedslagsfeltet til Eptelandsvatnet (Bjerkreim kommunes vannverk) til Dyråsen, følger herfra kommunegrensen mellom Eigersund og Bjerkreim i nordøstlig retning til Skinndalen, grensen følger elva i Skinndalen i sydøstlig retning til riksveg nr. 9, grensen følger riksveg nr. 9 i nordøstlig retning til vegen krysser Besseåni, og går derfra rett syd til grensen mellom Eigersund og Lund, herfra følges kommunegrensen i sydvestlig retning til det punkt der kommunegrensen knekker rett sydover ved Lammeknuten, herfra går grensen i nord-nordvestlig retning til TP-20 og videre i rett linje til TP-61 og derfra i rett linje i retning mot TP-106 til grensen for nedslagsfeltet for Helleland vannverk. Følger derfra grensen for dette nedslagsfelt i nordlig-vestlig og sydlig retning til det treffer den rette linje mellom TP-61 og TP-106 og følger derfra denne linje tilbake til utgangspunktet TP-106

2.Innenfor felt a, b og c kan fradeling av tomt for og oppføring av bygninger som nevnt i pkt. 1 bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Hytter tillates også oppført i områder der det ved denne vedtekts ikrafttreden foreligger hyttedisposisjonsplan godkjent av fylkesmannen.
3.Bygningsrådet kan når særlige grunner forelliger gjøre unntak fra bestemmelsene ovenfor for enkelthytter.
4.For bygninger som er nevnt under pkt. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65, også gjelde §§ 63, 66, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og 109 samt kap. XV og XVI.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1978 s 393)

4. jan. 1972
Til § 85.

Midlertidige eller transportable konstruksjoner og anlegg, herunder skur, flyttbare garasjer og kiosker o.l. må bare anbringes for det tidsrom bygningsrådet på forhånd har gitt tillatelse og skal straks fjernes når tiden er utløpt - eller hvis tillatelse er gitt på ubestemt tid - når bygningsrådet krever det.

Uten at bygningsrådet på forhånd har gitt tillatelse, er det ikke tillatt å anbringe campingvogn over et lengre tidsrom enn 1 måned.

(I 1972 s 14)

4. jan. 1972
Til § 104.

Bestemmelsene i bygningsloven § 104 skal gjelde i hele Eigersund kommune

(I 1972 s 14).

16. juni 1986 nr. 1462.
Til § 117.
§ 1.I Eigersund kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 505)

13. juli 1989 nr. 732.
Til § 117.
13. juli 1989 nr. 732.
Til § 117.

Eigersund kommunestyre har 18. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 16. juni 1989 nr. 1462 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Rogaland har 13. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 227)