Vedtekter til bygningsloven for Engerdal kommune.

DatoFOR-0000-00-00-65
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-07-03-1527
Endrer
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Engerdal

Kapitteloversikt:

Endret: 05.11.1984 nr. 1842

30 mars 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 684)

30 mars 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 684)

30 mars 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 684)

5. nov. 1984 nr. 1842.
Til § 81.
a)For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens § 81 første ledd, også gjelde bygningslovens §§ 66, 74 nr. 2, 77, 93-96, 98 og 109, videre kapitlene VI og XVI.
b)For husvær til seterbruk og skogdrift skal - med unntak av §§ 74 nr. 1, 97 og 99 - bygningslovens bestemmelser gjelde fullt ut i hele kommunen - herunder bestemmelsene i § 81 første ledd.

Før byggetillatelse gis for husvær til seterbruk og skogshusvære skal det være fremlagt uttalelse fra landbruksnemnda om det av hensyn til driften av seter- eller skogseiendom er behov for omsøkte husvær.

Husvær for seterbruk og skogsdrift må ikke plasseres nærmere vassdrag (bekk, elv, tjern sjø e.l.) enn 50 m, målt horisontalt fra strandlinjen ved gjennomsnittlig flommvannstand.

c)Bygningsrådet kan føre bygningskontroll.

Vedtekten trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves vedtekt til bygningslovens § 81 for Engerdal kommune stadfestet av departementet 18. juni 1967. Rettelse av vedtekten til § 81 er tatt inn i Norsk Lovtidend, avd. II, nr. 14/75, side 686.

(II 1984 s 516)

28. jan. 1986 nr. 258.
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller reguleringsplan foreligger, er oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus ikke tillatt.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til formål som nevnt.

Uten hensyn til bestemmelsen i første og annet ledd, tillates gjennomført de disposisjonsplaner som er godkjent før denne vedtekt trer i kraft.

2.I områder der generalplan ved stadfestede vedtekter foreligger, kan fradeling av tomter til og oppføring av bygninger som nevnt under nr. 1 bare skje etter reguleringsplan eller disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet.
3.For fradeling av tomter og for bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 første ledd og 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 74 nr. 2, 75, 87, 91, 93, 94, 96, 97, 103, 109 og kap. XV og XVI samt byggeforskriftenes kap. 49 og 51.
4.De tiltak som er nevnt i nr. 1, må ikke foretas nærmere vassdrag (elv, sjø o.l.) enn 50 m. Avstanden regnes fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.
5.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet dispensere fra denne vedtekten.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Engerdal kommune, stadfestet 15. mai 1975.

(II 1986 s 257)

3. juli 1986 nr. 1527.
Til § 117.

I Engerdal kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 534)