Vedtekter til bygningsloven for Etnedal kommune

DatoFOR-0000-00-00-67
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1982-09-17
Endrer
Gjelder forEtnedal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Etnedal

Kapitteloversikt:

21. april 1978
Til § 1 i lov av 21 des. 1956
1.Med virkning fra 1. januar 1979 blir følgende eiendommer i Etnedal i Oppland fylke overført til Nord-Aurdal kommune i samme fylke:

Gnr. 28 bnr. 12-22, 26-27 og 40-44.

Gnr. 27 bnr. 2, 3 og 14.

Gnr. 33 bnr. 20 og 21.

2.Med virkning fra samme tidspunkt blir følgende eiendommer i Nord-Aurdal kommune overført til Etnedal kommune:

Gnr. 11 bnr. 10, 14, 16, 20 og 25, feste nr. 1 under bnr. 14, framfeste nr. 1 under feste nr. 1 under bnr. 14.

Gnr. 14 bnr. 19, 20, 34 og 38.

Gnr. 13 bnr. 8 og 18.

Gnr. 15 bnr. 14 og 16.

Gnr. 5 bnr. 21, 7 og 27.

Gnr. 16 bnr. 24 og 35.

Gnr. 6 bnr. 8 og 9.

Gnr. 7 bnr. 10.

Gnr. 27 bnr. 2.

Gnr. 12 bnr. 7.

Gnr. 8 bnr. 2.

Gnr. 19 bnr. 12.

Gnr. 90 bnr. 4.

(II 1978 s 194)

27. feb. 1979
Til § 21. 1. ledd bokstav a.

I.

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Etnedal kommune, vedtatt av Etnedal kommunestyre 15. november 1977, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 27. februar 1979.

II.

Vedtekten omfatter hele Etnedal kommune, med unntak for områder der det foreligger stadfestede reguleringsplaner, disposisjonsplaner godkjent av fylkesmannen i medhold av vedtekt til bygningslovens § 82, hytteplaner godkjent av bygningsrådet og fylkeslandbruksstyret før 29. august 1968, samt enkelttomter som tidligere er godkjent fradelt av bygningsrådet.

De områder som undergis vedtekt er vist på oversiktskart i målestokk 1:50.000 og 4 soneplankart i målestokk 1:5.000. Arealanvendelsen for områdene er vist på kartene. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning, datert 27. februar 1979.

III.

Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

Innenfor det området som i generalplanen er forutsatt nyttet som jord-, skog- og naturområde er det ikke tillatt å sette i verk bygge- eller anleggsarbeide som ikke har direkte tilknytning til tradisjonelt jordbruk, skogbruk, jakt og fiske.

IV.

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V.

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1979 s 96, II 1980 s 624)

27. februar 1979.
Til § 21, 1 ledd bokstav b.

I.

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Etnedal kommune, vedtatt av Etnedal kommunestyre den 15. november 1977, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet den 27. februar 1979.

Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.

II.

Vedtekten gjelder byggeområder som er vist med farge på følgende kart:

1.Soneplan for Sør-Etnedal i målestokk 1:5.000
2.Soneplan for Bruflat i målestokk 1:5.000
3.Soneplan for Brumoen i målestokk 1:5.000
4.Soneplan for Oset i målestokk 1:5.000

Samtlige kart er daterte desember 1975 og stemplet Miljøverndepartementet den 27. februar 1979

III.

I de planlagte byggeområder som ikke er beskrevet under pkt. II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV.

Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1979 s 97)

23. mai 1973
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for utgifter til utføring av titak som nevnt i § 46 nr. 1 første ledd skal legges til grunn; utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1, klasse I og II.

Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet grunn felles avkjørsel, felles gårdplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierene (festerene) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierene (festerene) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierene (festerene) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas etter skjønn. Eierene (festerene) skal gjøres kjent med denne adgang, og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjørelse ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendommer som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierene av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1973 s 576)

Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst som nevnt i § 67.

(I 1973 s 576)

Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent vei fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veigrunn blir utlagt og vei opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen kloakk.

Kommunen kan gi regler for utføringen. Vei og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta vei som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1973 s 576)

Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1973 s 576)

Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1973 s 576)

Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk samt for husvær for sæterbruk og skogsdrift skal bygningsloven gjelde fullt ut.

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet for nevnte driftsbygninger og husvær gjøre unntak fra lovens bestemmelser, dog således at unntak for driftsbygninger ikke må komme i strid med bestemmelsene i § 81, tredje og fjerde punktum.

(I 1973 s 576)

17. sept. 1982
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygningar som berre skal brukas i kortare tidsrom, samt tilhøyrande uthus, er ikkje tillatt i Etnedal kommune. Det same gjeld frådeling og bortfesting av tomter for bygningar som nemnt.
2.Unntatt frå nr. 1 er område der det ligg føre stadfesta reguleringsplanar, disposisjonsplanar godkjende av fylkesmannen, disposisjonsplanar godkjende av bygningsrådet og fylkeslandbruksstyret før 28. august 1968, samt enkelttomter som tidlegare er godkjende frådelt av bygningsrådet.
3.Hytter m.v. som nemnt under nr. 2 kan ikkje førast opp nærare vassdrag enn 50 m (avstand målt horisontalt frå høgste observerte flomvannavstand) og ikkje nærare veg, som er open for allmann ferdsel, enn 20 m (avstand målast horisontalt fra vegens midtlinje). For avstand til riksveg gjeld føresegnene i veglova.
4.For hytter m.v. som nemnt under pkt. nr. 2, skal forutan bygningslova kap. III, IV og §§ 65, og 68 også gjelde § 63, § 66 nr. 1, §§ 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 109 og kap. XV og XVI, samt kap. 49 i byggeforskriftene.
5.Når serlege grunnar ligg føre, kan bygningsrådet gje dispensasjon frå føresegnane ovanfor.
6.Bygningsrådet kan utferdige nærare reglar for hyttebygging jfr. § 74, nr. 2 i bygningslova.
7.Denne vedtekta tek til å gjelda straks. Frå same tid vert tidlegare vedtekt til § 82 i bygningslova for Etnedal kommune, stadfesta 18. november 1972, sette ut or kraft.

(II 1982 s 652)